Showing all 4 results

Bescherming van minderheidsaandeelhouders

P.J. van der Korst

Minderheidsaandeelhouders van een B.V. of N.V. kunnen worden geconfronteerd met besluitvorming of transacties door het bestuur of de meerderheidsaandeelhouder die hun vermogensrechten of zeggenschapsrechten aantasten. In deze bijdrage komt aan de orde hoe – en in welke mate de belangen van deze minderheidsaandeelhouders wettelijk zijn beschermd tegen zulke besluiten of transacties en hoe deze wettelijke bescherming in rechtspraak vorm krijgt.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Maart 2020
AA20200284

De verwatering van het onderscheid tussen huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenant

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 30 maart 2012, LJN: BV3103, ECLI:NL:HR:2012:BV3103, NJ 2012, 422, m.nt. L.C.A. Verstappen. Niet-nakoming periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden. Bij echtscheiding gesloten overeenkomst over verrekening vermogen niet vernietigbaar op grond van artikel 6:229 BW (voortbouwende overeenkomst). Artikelen 1:132 e.v. BW ook van toepassing op bij echtscheiding overeengekomen verrekening. Artikel 3:199 BW (uitsluiting dwalingsregeling art. 6:228-230 BW) niet beperkt tot dwaling over waarde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2012
AA20120630

Van den Berge-Verenigde Bootlieden BV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 31 december 1993, RvdW 1994, 22; NJ 1994, 436 m.nt. Maeijer (Van den Berge/Verenigde Bootlieden BV) Arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot waarin de gelijkheid van aandeelhouders centraal staat. Het betreft een bijzondere bv waarbij de werknemers tevens de aandeelhouders zijn. De Hoge Raad oordeelt dat er in casu geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien daar een redelijke en objectieve reden voor kan worden aangewezen. In de noot wordt op deze problematiek rondom de gelijkheid van aandeelhouders verder in gegaan. Ook komt de blokkeringsregeling aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1994
AA19940663

Verwarring en verwatering bij sieraden

D.J.G. Visser

Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round/Simstars)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2017
AA20170535

Showing all 4 results