Showing all 4 results

Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme

J.R. Groen, J.J. Tazelaar

In Nederland is in 2013 met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme een veelheid aan maatregelen aangekondigd om jihadisme aan te pakken. Een aantal van deze maatregelen, de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: Twbmt) en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, zijn in februari en maart van dit jaar in werking getreden. In deze bijdrage geven de auteurs een beschrijving van de afzonderlijke maatregelen. Zij eindigen met een korte afsluiting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
September 2017
AA20170736

Het rechterlijk gebieds- of contactverbod

P.W.S. Boer

Op 1 april 2012 is de Wet rechterlijk gebieds- of contactverbod  in werking getreden. Deze wet geeft de strafrechter de mogelijkheid om in zijn vonnis een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht op te leggen aan de veroordeelde. In deze bijdrage worden de hoofdlijnen van de wet besproken. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de reikwijdte van de vrijheidsbeperkingen, de vervangende hechtenis die volgt op overtreding van de maatregel, de mogelijkheid van schadevergoeding en de verhouding tussen de vrijheidsbeperkende maatregel en andere vrijheidsbeperkende interventies. Tot slot wordt stilgestaan bij de verwachte toepassing in de praktijk en de toegezegde wetsevaluatie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
September 2012
AA20120665

Kindermishandeling en de meldcode

J.E. Doek

Kindermishandeling, een vreselijk verschijnsel, maar wat is een goede remedie om het aan te pakken? Er is gepleit voor een verplichting van hulpverleners om het te melden, maar dit is met redenen weer van tafel geveegd.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2005
AA20050243

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 89

opleggen meldplicht in gezinslocatie is feitelijke handeling

Showing all 4 results