Toont alle 3 resultaten

‘Zeg Van Klaveren, ben jij al verzekerd?’

De collectieve aansprakelijkheid van artikel 138(248) Boek 2 BW: een weg zonder uitweg?

H. Houben

Op 1 januari 1987 is de misbruik-3 wetgeving van kracht geworden. Het is een typisch produkt uit de nieuwe generatie wetten die bedoeld zijn om alle vormen van misbruik en onbehoorlijk gebruik van vennootschappen te bestrijden. Een wezenlijk onderdeel van de wet vormt het expliciet omschreven beginsel van collectieve aansprakelijkheid van het bestuur van een vennootschap. Hieronder volgt een beschouwing over deze vorm van aansprakelijkheid en haar mogelijke gevolgen.

Verdieping | Studentartikel
September 1988
AA19880511

December 2000

Katern 77: Ondernemingsrecht

G. van Solinge

Van Waning-Van der Vliet

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 3 april 1992, nr. 14577, ECLI:NL:HR:1992:ZC0564, NJ 1992, 411 m.nt. Maeijer (Van Waning/Van der Vliet) Arrest van de Hoge Raad waarin bepaald wordt dat betalingsonmacht van een bv kan bestaan uit de betalingsonwil van degene die volledige zeggenschap over de vennootschap heeft. Het niet-gebruik maken van een krediet faciliteit door de vennootschap op instignatie van de enig zeghebbende kan volgens de Hoge Raad een onrechtmatige daad opleveren van degene die volledig zeggenschap heeft tegen de schuldeiser. In de noot wordt hier dieper op ingegaan en worden de moeilijkheden rond deze zaak verder toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1993
AA19930201

Toont alle 3 resultaten