Toont alle 4 resultaten

Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme

J.R. Groen, J.J. Tazelaar

In Nederland is in 2013 met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme een veelheid aan maatregelen aangekondigd om jihadisme aan te pakken. Een aantal van deze maatregelen, de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: Twbmt) en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, zijn in februari en maart van dit jaar in werking getreden. In deze bijdrage geven de auteurs een beschrijving van de afzonderlijke maatregelen. Zij eindigen met een korte afsluiting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2017
AA20170736

De strafrechtelijke toetsing van bestuursrechtelijke beschikkingen

B.V.G. Eggen

Post thumbnail Bestuursrechtelijke beschikkingen kunnen van bepalende invloed zijn voor strafrechtelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld wanneer overtreding van die beschikking strafbaar is gesteld. De vraag rijst of de strafrechter de rechtmatigheid van de beschikking in de strafprocedure mag beoordelen, ook als de bestuursrechter zich al over die rechtmatigheid heeft uitgelaten. Heeft het besluit dan formele rechtskracht? Of is het dan aan de strafrechter om aanvullende rechtsbescherming te bieden?

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
oktober 2023
AA20230788

Het rechterlijk gebieds- of contactverbod

P.W.S. Boer

Op 1 april 2012 is de Wet rechterlijk gebieds- of contactverbod  in werking getreden. Deze wet geeft de strafrechter de mogelijkheid om in zijn vonnis een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht op te leggen aan de veroordeelde. In deze bijdrage worden de hoofdlijnen van de wet besproken. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de reikwijdte van de vrijheidsbeperkingen, de vervangende hechtenis die volgt op overtreding van de maatregel, de mogelijkheid van schadevergoeding en de verhouding tussen de vrijheidsbeperkende maatregel en andere vrijheidsbeperkende interventies. Tot slot wordt stilgestaan bij de verwachte toepassing in de praktijk en de toegezegde wetsevaluatie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2012
AA20120665

Pedo’s: van een moderne heksenjacht naar een evenwichtige benadering

J.G. Brouwer, C.E. Huls

Pedofielen en pedoseksuelen worden – ten onrechte – nog al eens over een kam geschoren. Pedofilie is een geaardheid en heeft niets met gedrag te maken. Een pedoseksueel pleegt strafbare handelingen met kinderen jonger dan 16 jaar. Als hij na zijn detentie terugkeert in de maatschappij veroorzaakt dit vaak grote onrust. Hij wordt bedreigd, weggepest en soms zelfs dood gewenst. Enerzijds bestaat er begrip voor verontruste buurtbewoners, anderzijds mag deze angst niet ontaarden in een heksenjacht.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2014
AA20140185

Toont alle 4 resultaten