Showing all 4 results

ASMI: zelfstandigheid en beleidsvrijheid van bestuur in een beurs-NV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 9 juli 2010, LJN: BM0976 (Stichting Continuïteit ASM International/Hermes Focus Asset Management Europe Ltd e.a. en A.H. del Prado/Hermes e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2010
AA20100800

Autonomie en paternalisme in het ondernemingsrecht van Nederland en Delaware

T.A. Keijzer

In deze bijdrage wordt met breed penseel besproken in hoeverre sprake is van een vennootschapsrechtelijk zelfbeschikkingsrecht in Nederland en Delaware. Kunnen actoren hun eigen positie bepalen, of zijn belangrijke keuzes opgelegd door de wetgever? Daartoe worden de wetssystematiek en de verhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering geanalyseerd.

Bijzonder nummer | Autonomie
Juli 2017
AA20170610

Boskalis/Fugro: afbraak bescherming, agenderingsrecht, besluitvorming en bevoegdhedenverdeling in beurs-NV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:652 (Boskalis Holding BV/Fugro NV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2018
AA20180822

Polarisering in enquêterechtspraak

B.F. Assink

Centraal in deze amuse staat de recente enquêterechtelijke beschikking van de Hoge Raad van 9 juli 2010 inzake ASMI. Wat doet de Hoge Raad in zijn ASMI-beschikking? Hij vernietigt de beschikking van de Ondernemingskamer van 5 augustus 2009, waarin zij het verzoek om een onderzoek naar het beleid van en de gang van zaken binnen ASMI op de voet van artikel 2:350 BW toewijst. Is het de eerste keer dat de Hoge Raad en de Ondernemingskamer anders denken over de invulling en toepassing van dergelijke kerngebieden van ondernemingsbestuur? Neen, zeker niet. Brengt de ASMI-beschikking dan iets nieuws onder de zon? Ja, zeker wel. Afgezien van enkele materieelrechtelijke punten – die van belang zijn voor de praktijk – mijns inziens vooral dat het oordeel van de Hoge Raad in toenemende mate óók categorisch is bij onderwerpen waar dat níet direct in de rede ligt. Wat ik daarmee bedoel?

Opinie | Amuse
November 2010
AA20100768

Showing all 4 results