Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202312


Maandblad december 2023

Ars Aequi december 2023

Het vergeten Koninkrijk

K. Haex, D. de Vries

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden geldt als het hoogste geschreven nationale recht. Toch lijken het Statuut en het Koninkrijksrecht vaak vergeten te worden. Is er een gebrek aan aandacht voor Statuut en Koninkrijk in de staatsrechtelijke literatuur? In dit redactioneel duiken de auteurs de staatsrechtelijke handboeken in, om te zien hoeveel pagina’s besteed worden aan deze onderwerpen. Voor liefhebbers is het beeld geen reden tot blijdschap.

Opinie | Redactioneel
december 2023
AA20230915

Het recht ligt op straat…

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail Als je als student het nieuws nauwlettend volgt en jezelf kritische vragen stelt over opvallende dingen die je in de krant of op sociale media leest of op tv ziet, kun je overal interessante onderwerpen vinden voor een artikel, annotatie, thesis enzovoort. In deze amuse geeft Rob van Gestel een voorbeeld van hoe het recht eigenlijk gewoon op straat ligt.

Opinie | Amuse
december 2023
AA20230918

Liever kwijt dan rijk?

Telehoren in strafzaken: een oproep tot bezinning

D.L.F. de Vocht

Sinds de pandemie is telehoren niet meer weg te denken uit ons strafproces. De voordelen ervan lijken evident maar of het in alle gevallen als een volwaardig alternatief voor communicatie in persoon kan worden gezien, is een ingewikkelder vraag. Onduidelijk is welke gevolgen het heeft voor de kwaliteit van communicatie, het 'rituele' karakter van het strafproces en bepaalde procesrechten. Nader onderzoek naar de effecten van telehoren op de kwaliteit van ons strafproces is nodig om beslissingen te kunnen nemen over de meer structurele inzet ervan.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
december 2023
AA20230916

Recht op een Crompouce® en een sugardaddy?

L.A.G.M. van der Geld

De decembercolumn van Lucienne van der Geld is buitengewoon zoet, over sugardaddy's, sugarmommy's, sugarbaby's en... de crompouce!

Opinie | Column
december 2023
AA20230937

Van Mr. Big tot vergismoord

Over de betekenis van het toetsingskader van de Hoge Raad inzake de Mr. Big-methode voor verkregen bewijs bij aanverwante undercoveroperaties

V.C. Samsom

Post thumbnail In 2019 heeft de Hoge Raad een toetsingskader geschetst voor de toepassing van de Mr. Big-methode. Aangezien een aantal jaar is verstreken sinds dit baanbrekende arrest, wordt in dit artikel onderzocht wat het toetsingskader betekent voor verkregen bewijs bij aanverwante ‘werken onder dekmantel’-methoden. Hierbij komt aan de orde wanneer het kader van toepassing is, hoe het wordt toegepast en welke betekenis het kader heeft bij aanverwante ‘werken onder dekmantel’-methoden.

Verdieping | Studentartikel
december 2023
AA20230921

De rechtsvormende taak van de rechter in het goederen- en insolventierecht

R.M. Wibier

Post thumbnail In deze bijdrage staat de rechtsvormende taak van de Hoge Raad in het goederen- en insolventierecht centraal. Anders dan soms wordt aangenomen, stelt de Hoge Raad zich daarbij niet per se terughoudender op dan bij (bijvoorbeeld) verbintenissenrechtelijke vraagstukken. Zowel op het terrein van het insolventierecht als bij goederenrechtelijke kwesties wordt de rechtsontwikkeling voor een belangrijk deel vormgegeven in rechtspraak van de Hoge Raad. Het beste voorbeeld van terughoudendheid biedt de benadering van de problematiek van de trust en afgescheiden vermogens in het Nederlandse recht, maar zelfs daar is de Hoge Raad niet alleen maar terughoudend. Bij goederenrechtelijke figuren zoals (fiduciaire) eigendom en pandrecht is de rechtspraak van de Hoge Raad zelfs de belangrijkste bron van de rechtsontwikkeling. Gelukkig maar. De weerbarstigheid van de praktijk vraagt erom dat de Hoge Raad de moeilijke vragen niet uit de weg gaat.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2023
AA20230939

Crypto-faillissementen: een bijdrage naar aanleiding van het faillissement van cryptobeurs FTX

Y.S. Beerepoot

Post thumbnail De insolventieprocedure van cryptovaluta-beurs FTX is – met miljoenen gedupeerde klanten, miljarden aan (deels verdwenen) activa en een ongekend gebrekkige administratie – bijzonder te noemen. Tegelijkertijd worden cryptofaillissementen steeds gebruikelijker en zijn de oorzaken veelal hetzelfde als in traditionele insolventieprocedures. In deze bijdrage komen enkele crypto-insolventieprocedures aan de orde, wat die bijzonder maakt en wat juist niet, en de impact van de recente cryptoverordening MiCA.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2023
AA20230961

Narcoterrorisme in Nederland? Toepasselijkheid en meerwaarde van de term

E. Bakker, S.W. van 't Land

Post thumbnail De afgelopen jaren werd Nederland geconfronteerd met een toename van aanslagen door de georganiseerde misdaad op objecten en personen die geen onderdeel uitmaken van criminele netwerken. Tegen deze achtergrond wordt door politici en journalisten steeds vaker de term narcoterrorisme gebruikt. In dit artikel wordt de herkomst van deze term onderzocht en gekeken in welke mate deze past bij de situatie in Nederland met betrekking tot de georganiseerde misdaad. Daarnaast worden de voor- en nadelen benoemd van het gebruik van deze term in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat. Tot slot reflecteren we op de politieke aandacht voor dit geweld en de impact daarvan op de democratische rechtsorde.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2023
AA20230947

Speculeren over grondspeculatie

Over hebberigheid, misleiding, Belehrung en een mediacircus

J.W.A. Rheinfeld

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op het fenomeen ‘grondspeculatie’, waarbij handelaren landbouwgronden opkopen voor een bedrag net boven de agrarische waarde en deze in kleine percelen verdelen om ze vervolgens tegen veel hogere prijzen te verkopen aan particuliere beleggers. Deze praktijk kenmerkt zich onder meer door hebzucht (aan de zijde van de kopers) en misleiding (aan de zijde van de verkopers). Potentiële kopers worden benaderd door bemiddelaars en onder druk gezet met de belofte van lucratieve ontwikkelingen op de door hen te verwerven perceeltjes. De AFM lijkt machteloos tegen deze speculatie, omdat grondhandelaren zich door hun handelwijze onttrekken aan de geldende vergunningsplichten. De rol van de notaris binnen deze speculatieve transacties wordt in deze bijdrage nader onderzocht, met daarbij bijzondere aandacht voor hun wettelijke zorg- en informatieplicht. De tot nu toe gewezen jurisprudentie op dit terrein wijst enerzijds uit dat notarissen aansprakelijk kunnen worden gesteld als zij hun informatieplicht niet naleven, maar anderzijds is hier ook een duidelijke rode draad ten gunste van de notaris te ontwaren. Ook de (recente) aandacht in de media en de politiek, waarbij notarissen vaak het (onterechte) mikpunt zijn, komt aan bod. Ten slotte worden suggesties gedaan voor mogelijke maatregelen ter bestrijding van grondspeculatie.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2023
AA20230930

Weet de rechter wat de maatschappij vindt?

Een empirischjuridische blik op het gebruik van maatschappelijke opvattingen bij rechterlijke oordeelsvorming

T. Bouwman, L. Dalhuisen

Post thumbnail Rechters betrekken soms maatschappelijke opvattingen bij hun oordeelsvorming. De vraag is in hoeverre zij deze opvattingen kennen. Weet men wat er speelt? Uit empirisch-juridisch onderzoek blijkt dat de opvattingen in de maatschappij niet altijd overeenkomen met wat rechters zien als de maatschappelijke opvatting. Vraag is daarom of hun oordeel wel hierop gebaseerd zou moeten worden.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2023
AA20230956

Consequenties van termijnoverschrijdingen in bezwaar en beroep

A.T. Marseille

Conclusie A-G Widdershoven CBb 7 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:476

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2023
AA20230972

Het beroep wegens nalaten in de EU – van herhaling naar tragedie en farce?

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 5 september 2023, C-137/21, ECLI:EU:C:2023:625 (Parlement t. Commissie)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2023
AA20230981

Ontmoeting van het erfrecht en strafrecht: over criminele erfgenamen en criminele erflaters

L.A.G.M. van der Geld

Wat hebben erfrecht en strafrecht met elkaar te maken? Nogal veel! De bloedige hand erft niet: je erft niet van degene die je zelf om het leven hebt gebracht. En wat te denken van het erven van een ‘criminele’ nalatenschap? Met spraakmakende zaken zoals die van Yvon K. is het ‘strafrechtelijke erfrecht’ weer volop in de belangstelling. Yvon K., verdacht van het om het leven brengen van haar partner, overleed een paar dagen vóór de uitspraak in haar strafzaak. Vererft nu de erfenis van de om het leven gebrachte partner naar haar kinderen?

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
december 2023
AA20230986

De cassatieadvocaat als laatste juridische generalist

Een interview met Philip Fruytier

M.J. De Boeck, A.I. Elvan

Post thumbnail In dit interview met cassatieadvocaat mr. Philip Fruytier staat het werk van de cassatieadvocaat in civiele zaken centraal. Waar houdt de cassatieadvocaat zich dagelijks mee bezig en wat maakt het werk spannend? Daarnaast komen enkele ontwikkelingen op het gebied van cassatie aan bod en wordt een uitstapje gemaakt naar procederen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Perspectief | Interview
december 2023
AA20230994

Paranormale planschadeclaims

H. Botter

In films over spookhuizen eindigt het verhaal volgens Hugo Botter altijd net wat te vroeg. Want wat gebeurt er met het perceel? Verandert het bestemmingsplan, of krijgen de eigenaren bijvoorbeeld planschadevergoedingen? Voor vier van deze horrorfilms schrijft hij dan ook een alternatief einde in deze column.

Perspectief | Column
december 2023
AA20230999

Over stromannen, katvangers en geldezels: beslag in geval van verhaalsontduiking

K.J. Krzeminski

Verhaalsontduiking komt in de praktijk vaker voor dan men zou hopen. Hierbij zijn regelmatig derden betrokken. Een snelle blik op de jurisprudentie levert al een hoop voorbeelden van ‘stromannen’, ‘katvangers’ en ‘geldezels’ op. Schuldeisers hebben een evident belang om tegen schijnconstructies op te komen en beslag te kunnen leggen op goederen die aan hun verhaal zijn onttrokken, ook al staan deze goederen formeel op naam van een derde. In deze bijdrage licht ik enkele mogelijkheden daartoe uit.

Literatuur | Oratie
december 2023
AA20231001