Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202212


Maandblad december 2022

Ars Aequi december 2022

Voetbalvandalisme: over de juridische aanpak van een maatschappelijk probleem

D.A. Groenewoud, B. Groothoff

Voetbalvandalisme vormt meer dan ooit een maatschappelijk probleem. In dit redactioneel wordt de vraag opgeworpen of bij de aanpak van dit probleem het bestaande juridische gereedschap volstaat of dat het aanscherping of uitbreiding verdient. De auteurs bezien het instrumentarium achtereenvolgens vanuit een strafrechtelijk, civielrechtelijk en bestuursrechtelijk perspectief en concluderen daarna dat de zere plek bij de uitvoering ligt.

Opinie | Redactioneel
december 2022
AA20220939

E.M. (Eduard Maurits) Meijers (1880-1954)

M.J.A.M. Ahsmann

Post thumbnail In deze laatste aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Rechtsheld(inn)en’ schrijft Margreet Ahsmann over haar held, de grootste 20e-eeuwse jurist van Nederland, ‘homo juridicus universalis’ E.M. Meijers (1880-1954).

Blauwe pagina's | Rechtsheld(inn)en
december 2022
AA20220940

Opsporen en wegvoeren

Over de derde rechtsvordering van de eigenaar

E.F. Verheul

Post thumbnail Stel, u bent een potje aan het voetballen in uw achtertuin, maar een van uw vrienden geeft de bal een flinke schop, waardoor die in de tuin van de buren belandt. De buurman wil de bal niet teruggeven. Emil Verheul legt in deze amuse uit welke mogelijkheden het BW biedt om de bal terug te krijgen.

Opinie | Amuse
december 2022
AA20220942

Doelmatigheid, rechtvaardigheid en fatsoen

Over normatieve eenzijdigheid in juridisch(-empirisch) onderzoek

V.C. Geeraets

Post thumbnail Centraal in dit artikel staat een onderscheid dat ik maak tussen drie registers van normativiteit: doelmatigheid, rechtvaardigheid en fatsoen. Aan de hand van voorbeelden betoog ik dat binnen een verantwoorde evaluatie van het recht aan alle drie de registers aandacht wordt geschonken. Het hoofdvoorbeeld vormt het systeem van promoveren en degraderen in het gevangeniswezen. Ook komt aan bod hoe de beweging ELS zich verhoudt tot deze registers.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2022
AA20220945

Conservatief rechterlijk activisme in de Verenigde Staten: over een op hol geslagen hooggerechtshof

R. van der Hulle

Post thumbnail Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft onlangs belangrijke uitspraken gedaan over onder meer abortus, vuurwapens en klimaatverandering. Vooral de beslissing om het – al bijna een halve eeuw geleden erkende – grondrecht op abortus te overrulen heeft tot veel opschudding geleid. Volgens sommigen heeft het hooggerechtshof de Verenigde Staten vele jaren terug in de tijd gezet. Een en ander is een direct gevolg van de benoeming van drie uitgesproken conservatieve leden van het hooggerechtshof tijdens het presidentschap van Donald Trump. In deze bijdrage wordt de huidige koers van het hoogste Amerikaanse rechtscollege nader bezien.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2022
AA20220959

Cassatie in het belang der wet als instrument van rechtsvorming

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail Cassatie in het belang der wet is misschien niet erg bekend. In dit artikel wordt hierop ingegaan. Omdat de cassatieprocedure in het algemeen misschien ook niet bij iedereen goed bekend is, wordt allereerst kort en simpel uitgelegd wat cassatie inhoudt, wat de functie daarvan is, en hoe de procedure verloopt. Daarnaast wordt specifieker ingegaan op het bijzondere instrument van cassatie in het belang der wet.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2022
AA20220975

Politieke etikettering van de rechterlijke macht

T.J.M. van Buchem

Deze bijdrage biedt perspectief op de gevolgen van ‘politieke etikettering’ van rechters door politici. Rechterlijke onafhankelijkheid is van essentieel belang voor de rechtsstaat, maar wordt – zo lijkt – steeds vaker in twijfel getrokken. Betoogd wordt dat politici de politieke etikettering van rechters moeten vermijden, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor het publieke vertrouwen in de rechterlijke macht en haar gezag.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2022
AA20220970

Wat juristen kunnen met het totale-mens-principe van Louis van Gaal

L.A.G.M. van der Geld

Juristen kunnen nog wat leren van de totale-mens-benadering van Louis van Gaal, zo illustreert Lucienne van der Geld in deze column aan de hand van de ‘zaak’ Gerard Sanderink.

Opinie | Column
december 2022
AA20220958

Go with the flow? Nieuwe perspectieven voor rechtstreekse beroepen in het EU-recht met Nord Stream 2

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie van de Europese Unie (Hvj EU; Grote Kamer) 12 juli 2022, C-348/20 P, ECLI:EU:C:2022:548 (Nord Stream 2)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2022
AA20220985

De Raad van State als hoeder van de Grondwet

M. Nap

Als de regering en de Staten-Generaal van mening verschillen over lastige vragen rondom de Grondwet, kijken ze vaak naar de Raad van State. Waarom is dat eigenlijk zo, en doen ze daar verstandig aan? Dit artikel belicht de rol van de (Afdeling advisering van de) Raad van State als hoeder van de Grondwet, in het bijzonder bij de totstandkoming van wetgeving.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
december 2022
AA20220990

Recht is Rond (IV)

J.W.A. Rheinfeld, B.M.E.M. Schols

Prof & Prof doen in deze column een gedachtenexperiment: stel dat de rechtenstudie uit maar één vak mag bestaan, welk vak heeft dan het grootste bereik?

Perspectief | Column
december 2022
AA20221013

Promoveren in de rechtswetenschap: de promovendus, de begeleider en het proefschrift

M.P. Sombroek-van Doorm, C.J.J.M. Stolker

Post thumbnail Dit is een artikel in het Ars Aequi-drieluik over promoveren. In deze bijdrage gaan we in op de vraag wat er allemaal nodig is voor een geslaagde promotie. Daarbij richten we ons op de potentieel gouden driehoek: promovendus, begeleider en proefschrift.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2022
AA20220998

Numerus fixus: drempel tussen toelaatbaarheid en toegankelijkheid

M.T.A.B. Laemers

Post thumbnail Deze bijdrage gaat over de beperking van het aantal studenten voor een bacheloropleiding binnen het Nederlands universitair onderwijs door het vaststellen van een maximum voor het aantal toelatingen. Ingegaan wordt op de recente geschiedenis van het hanteren van numerus fixus, de (juridische grondslag van de) huidige procedure, de toepassing van numerus fixus bij rechtenopleidingen en aankomende wetswijzigingen ten aanzien van selectiemogelijkheden. De beoogde wetswijzigingen zijn bedoeld om de kansenongelijkheid te verminderen en de toelatingskansen zo min mogelijk te beperken.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2022
AA20221006

Gnaeus’ geldzorgen

Beantwoording rechtsvraag (352) Romeins recht

J.E. Jansen

In het meinummer van Ars Aequi verscheen een Romeinsrechtelijke rechtsvraag van Jelle Jansen over de door geldzorgen geplaagde boer Gnaeus, zijn eigenwijze koe Vacca en andere schatten. In dit artikel geeft Jelle Jansen antwoord op die rechtsvraag, en onthult wie de winnaar van de hoofdprijs van € 200 is.

Perspectief | Rechtsvraag
december 2022
AA20221014

Ars Aequi-prijs 2021

Th.C.J.A. van Engelen, J.E. Jansen, H.N. Schelhaas

Ius est ars boni et aequi: het recht is de kunst van het goede en het gelijke. Van dat adagium is de naam van dit tijdschrift afgeleid. Welke studentauteur heeft dat mantra met het beste artikel in 2021 het beste tot uitdrukking gebracht? Daar hebben wij ons als jury over gebogen. Het resultaat staat in dit juryrapport.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
december 2022
AA20221018