Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201512


Maandblad december 2015

Ars Aequi december 2015

De Europese vluchtelingencrisis

J.J. Rijpma

Post thumbnail

Na de eurocrisis wordt Europa nu geconfronteerd met een vluchtelingencrisis. Het Europese antwoord daarop is een Unie gebaseerd op gemeenschappelijke waarden van solidariteit en respect voor de mensenrechten onwaardig. De reeds bestaande zwakheden van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS) zijn pijnlijk zichtbaar geworden en doen de Schengensamenwerking op zijn grondvesten wankelen. Een antwoord zal moeten worden gevonden in de hervorming van het GEAS. Betere grensbewaking en opvang in de regio kunnen daar enkel een aanvulling op vormen.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2015
AA20150976

De Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten

L. Hoppe

In dit artikel wordt stilgestaan bij de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten. Deze wet is op 9 juli 2015 in werking getreden. Door deze wet is de Europese richtlijn buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten geïmplementeerd. Tegelijk met deze richtlijn is de Europese Verordening ‘online’-geschillenbeslechting consumenten tot stand gebracht. Beide regelingen zien op alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2015
AA20151003

De verklaring voor recht

N.E. Groeneveld-Tijssens

Nadine Groeneveld-Tijssens promoveerde op 29 juni 2015 aan Tilburg University op haar dissertatie De verklaring voor recht. Haar promotor en tweede promotor waren prof.mr. A.C. van Schaick en prof.mr. J.B.M. Vranken. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2015
AA20151025

Directors Fiduciary Duties in Public Benefit Corporations

S.J.M. Huijbregts

Post thumbnail

What are the fiduciary duty consequences for a PBC’s director in a share- and a stakeholder oriented jurisdiction? And what can the Netherlands learn from the U.S.’ experiences with this new type of partly social enterprises? This article elaborates on these particular corporate governance issues and advises on the implementation of the PBC in the Netherlands.

Verdieping | Studentartikel
december 2015
AA20150965

Een schop kun je krijgen

E.H. Hondius

Op zoek naar een leuk juridisch geschenk voor de feestdagen? Ewoud Hondius heeft een goede tip.

Opinie | Column
december 2015
AA20150975

Europese bescherming persoonsgegevens is geen one-shop-stop

A.C.M. Meuwese

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 oktober 2015, zaak C-230/14, ECLI:EU:C:2015:639 (Weltimmo sro/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
Bescherming persoonsgegevens; prejudiciële verwijzing; Richtlijn 95/46/EG – Artikelen 4, lid 1, en 28, leden 1, 3 en 6; vaststelling van het toepasselijke nationale recht; grensoverschrijdende samenwerking bestuursorganen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2015
AA20150998

Het doel van de vennootschap

Aspecten van de voor vennootschappen verplichte doelomschrijving

Th. Groenewald

Post thumbnail

In Nederland kan, in afwijking van de EU-hoofdregel, een vennootschap tegenover derden betogen dat een rechtshandeling in strijd is met haar doel, met als sanctie vernietiging van die rechtshandeling. Gevolg: rechtsonzekerheid en conflicten met andere wetgeving. Doelomschrijvingen kunnen echter wel dienstig zijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2015
AA20150993

De l’esprit d’Urgenda

T. Kok, F.Q. van de Pol

Er is reeds veel gezegd en geschreven over de uitspraak inzake Urgenda, waarin de Rechtbank Den Haag de Staat beveelt de broeikasgassen te verminderen. De kritiek concentreert zich voornamelijk op de rol van de rechter ten opzichte van de wetgever: betreedt de rechtbank door de uitspraak niet het politieke domein? In dit redactioneel wordt de uitspraak langs de meetlat gelegd van een van de grondslagen van de scheiding der machten: Montesquieus De l’esprit des lois. Had de uitspraak Montesquieus (staatsrechtelijke) goedkeuring kunnen verdragen?

Opinie | Redactioneel
december 2015
AA20150959

Na het Maagdenhuis: vormgeving van medezeggenschap in het universitair onderwijs

P.W.A. Huisman

Post thumbnail

De bezetting van het Bungehuis en later het Maagdenhuis was een spontane uiting van onvrede over de bestuurlijke gang van zaken bij de Universiteit van Amsterdam. Beleid en wetgeving richten zich op verdere versterking van de medezeggenschap, maar de belangstelling vanuit de universitaire gemeenschap lijkt tegelijk nihil; de legitimiteit van medezeggenschap staat daardoor onder druk.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2015
AA20151020

Re: Sumption, the law and women

V. Mak

"Gedachtenwisselingen tussen professoren gaan nog wel eens via e-mail, zeker als collega’s zich in andere landen bevinden. Hier een stukje naar aanleiding van een recente uitlating van Engelse Supreme Court-rechter Jonathan Sumption. Dezelfde thema’s zijn ook voor Nederland interessant en geven wellicht stof tot nadenken bij de kerstboom of een goed debat tijdens het kerstdiner…"

Opinie | Column
december 2015
AA20150992

Rode draad ‘Rechtsvorming door de Hoge Raad’

Woorden achteraf in een aggregerende bijdrage

W.J.M. Davids

Post thumbnail

De Rode draad 'Rechtsvorming door de Hoge Raad' wordt afgesloten met deze aggregerende bijdrage van Willibrord Davids.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
december 2015
AA20151009

Toetsing van belastingwetgeving aan het gelijkheidsbeginsel in Nederland en Duitsland

R. van der Hulle, R. van der Hulle

Post thumbnail

Zowel in Nederland als in Duitsland wordt belastingwetgeving regelmatig door belastingplichtigen met een beroep op het gelijkheidsbeginsel bij de rechter aangevochten. In deze bijdrage wordt bezien op welke wijze de Hoge Raad en het Duitse constitutionele hof beoordelen of belastingwetgeving in strijd is met dit beginsel. Hoewel beide rechtscolleges uitgaan van een ruime beoordelingsvrijheid voor de belastingwetgever, stellen zij zich niet altijd even terughoudend op.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2015
AA20150981

Tussen ambitie en realiteit: het Vredespaleis

R. Möhrlein

Post thumbnail

In deze laatste bijdrage in de reeks 'Bouwstenen van het recht' vertelt Rosa Möhrlein over het ontstaan van het Vredespaleis in Den Haag.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
december 2015
AA20150960

Vermenging is een vat vol tegenstrijdigheden

E. Koops

Post thumbnail

Wat te doen als een wel geklede vreemdeling uw wodka en vermout dooreenmengt en hevig schudt? Deze amuse over vermenging, bestanddeelvorming en zaaksvorming concludeert dat de vermenging uit artikel 5:15 BW eigenlijk iets anders is dan u dacht, en wel oneigenlijke vermenging. En passant wordt ingegaan op de geheimen van de perfecte wodka-martini.

Opinie | Amuse
december 2015
AA20150962