Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201312


Maandblad december 2013

Ars Aequi december 2013

Alle omstandigheden van het geval

Een onderzoek naar de omstandigheden die de werking van de redelijkheid en billijkheid beïnvloeden

P.T.J. Wolters

Post thumbnail Pieter Wolters promoveerde op 18 juni 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn promotoren waren prof.mr. C.J.H. Jansen en prof. mr. A.S. Hartkamp. Deze bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2013
AA20130971

De dubbel en dwars betaalde oproepkracht

W.H.A.C.M Bouwens

Hoge Raad 3 mei 2013, nr. CPG 12/01670, ECLI:NL:HR:2013:BZ2907 (Van der Meulen/Taxicentrale Wolters BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2013
AA20130944

De zaak Basebya

E. van Sliedregt

Rechtbank Den Haag 1 maart 2013, nr. 09/748004-09, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ4292 (Basebya)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2013
AA20130938

Doorbraak van aansprakelijkheid in het IPR

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Vijfde kamer) 18 juli 2013, zaak C‑147/12, ECLI:EU:C:2013:490 (ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/Frank Koot, Evergreen Investments BV (Öfab))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2013
AA20130948

Een ontmoeting tussen psychologie en aansprakelijkheidsrecht: het anchoring effect

L.F.H. Enneking, I. Giesen, R. Rijnhout

Post thumbnail Ons aansprakelijkheidsrecht wordt gevormd in de dagelijkse juridische praktijk. Het is belangrijk te beseffen dat in die praktijk de partijen, advocaten en rechters bloot staan aan diverse psychologische invloeden, zoals het ‘anchoring effect’. En dus is er alle reden om meer te willen weten over mogelijke verbanden tussen (privaat)recht en psychologie. 

Opinie | Amuse
december 2013
AA20130904

Erasmus MC Holding: omvat arbitragebeding tussen partners in een BV afstand van enquêterecht?

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 18 oktober 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY5614, nr. 200.111.124/01 OK (Erasmus MC Holding BV/Harbour Antibodies en Craig, Grosveld en Kamen, belanghebbenden)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2013
AA20130932

Het recht geïllustreerd aan de hand van oude auto’s

E.H. Hondius

Ewoud Hondius vertelt over zijn eerste auto’s, die niet geheel zonder gebreken waren.

Opinie | Column
december 2013
AA20130915

Houdbare overheidsfinanciën en gemeentelijke autonomie

Hoe Europese begrotingsnormen interbestuurlijke verhoudingen raken

W. van der Woude

Post thumbnail Het door Europese begrotingsnormen geïnspireerde wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën richt zich niet alleen tot de nationale overheid, maar juist ook tot gemeenten en provincies. De manier waarop zij gezamenlijk medeverantwoordelijk worden gemaakt voor het staathuishoudboekje heeft in de Tweede Kamer nogal wat weerstand opgeroepen. Grondwettelijke argumenten voeren hier de boventoon, terwijl het eigenlijk zou moeten gaan om elementaire logica.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2013
AA20130916

Krom rechtspreken

M. Samadi, J.J. Valk

Rechtspreken is kiezen, maar soms wordt de rechter door de omstandigheden, de procespartijen, of de wet in zijn keuzemogelijkheden beperkt. Om tot een rechtvaardige beslissing te komen moet de rechter in zulke gevallen soms afwijken van de juridische dogmatiek. De rechtswetenschap dient nuchter om te gaan met deze ogenschijnlijke tegenstelling van theorie en praktijk. Dogmatisch muggenziften miskent de schone essentie van rechtspraak: rechterswerk is gewetenswerk.

Opinie | Redactioneel
december 2013
AA20130901

Mandata principis

J.H.A. Lokin

Post thumbnail

De mandata principis waren praktische en morele richtlijnen die met name de provinciale gouverneurs meekregen wanneer zij hun ambt in het grote rijk aanvaardden. Ook bevatten zij regels van etiquette; hoe hoort het eigenlijk. Waren zij rechtsbronnen in formele zin of slechts reglementen? In het rijtje van keizerlijke verordeningen – edicta, decreta en epistulae – kwamen zij niet voor. Werden zij ad hoc gegeven of in een boekwerkje? Intrigerende vragen waarop het antwoord onduidelijk blijft. Wél weten we dat keizer Justinianus de mandata in Novelle 17 in ere herstelde. Hem was het voornamelijk te doen om de corruptie van de ambtenaren tegen te gaan.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
december 2013
AA20130957

Mensenrechten bij Cicero

R.R. Brouwer

Post thumbnail

In de ontstaansgeschiedenis van het begrip mensenrechten in de Grieks-Romeinse traditie neemt Cicero een bijzondere plaats in. Mede onder invloed van Antiochus van Ascalon paste Cicero de natuurrechtstheorie van de Stoa zo aan dat we in Over de Wetten, maar ook in Over de taken van een impliciet gebruik van het begrip kunnen spreken.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
december 2013
AA20130965

Payrolling: over duiding en verbinding

L.G. Verburg

Post thumbnail De auteur behandelt de vraag op welke feitelijke constellaties payrolling betrekking heeft. Vervolgens komt aan de orde of payrolling valt binnen de definitie van de uitzendovereenkomst in artikel 7:690 BW. Daarna volgt een beschouwing over de vraag wie de werkgever is van de gepayrollde werknemer: het payrollbedrijf of de inlener

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2013
AA20130907

Rechtsbeginselen als brug over troebel water

E.M.H. Hirsch Ballin

Post thumbnail

Over het antwoord op de vraag, welk boek voor zijn werk en leven als jurist van beslissende betekenis is geweest, hoefde Ernst Hirsch Ballin desgevraagd niet lang na te denken. Dat was de eerste druk van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van de hand van A.D. Belinfante.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
december 2013
AA20130902

Tentameninterpretatie

R.J.B. Schutgens

In deze column vraagt Roel Schutgens zich af wat een redelijke tentameninterpretatie is. De beroemde Haviltex-formule biedt hierbij uitkomst.

Opinie | Column
december 2013
AA20130928

Vervangende toestemming tot verhuizing naar Finland

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 4 oktober 2013, nr. 12/04606, ECLI:NL:HR:2013:847

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2013
AA20130929

Wat juristen van apen kunnen leren

H. Gommer

Post thumbnail De mens is evolutionair succesvol omdat hij in staat is tot zeer complexe vormen van samenwerking. Door samen te werken heeft hij zich temidden van allerlei bedreigende omstandigheden weten te handhaven. Dit deed hij aanvankelijk in kleine groepen van jager-verzamelaars. Deze groepen wisten dankzij de instelling van al dan niet geschreven normen – die toegeschreven werden aan de goden – samen te werken als volk of staat. Zonder regels is immers geen afstemming mogelijk en is er dus geen samenwerking op hoog niveau. Het is op het niveau van de groepssamenwerking dat biologie en recht elkaar raken. In dit artikel wordt samenwerking als raakvlak tussen biologie en recht nader onderzocht.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2013
AA20130921

Wijziging van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade

W.J. Brants

Op 1 juli 2013 is een aantal belangrijke wijzigingen van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om een overeenkomst die voorziet in de afwikkeling van een groot aantal gelijksoortige vorderingen tot schadevergoeding – een massaschade – en die is gesloten tussen een organisatie die de belangen van de gedupeerden behartigt en de aansprakelijke partij of partijen, door de rechter verbindend te laten verklaren voor de gehele groep van gedupeerden. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2013
AA20130955