Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Open Universiteit
Banner Pels Rijcken
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Open Universiteit
Banner Pels Rijcken
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201212


Maandblad december 2012

Ars Aequi december 2012

Achter de schermen. Over oude en nieuwe vormen van naming & shaming

M.B. Schuilenburg

Post thumbnail Foto’s van hooligans en overvallers zijn te zien op beeldschermen in de stad. De beelden moeten helpen deze personen op te sporen. Marc Schuilenburg beschrijft waarom deze maatregel deel uitmaakt van een proces van securitisering. In dit proces worden steeds meer gebieden gedefinieerd vanuit het begrip veiligheid en veiligheidstechnieken ook op steeds ruimere schaal toegepast. Daarbij vraagt hij zich af of het tonen van verdachte personen op beeldschermen het onveiligheidsgevoel onder burgers juist vergroot.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2012
AA20120919

Draagmoederschap en IPR

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail

De laatste bijdrage in de reeks Onderbelicht gaat over (internationaal) draagmoederschap. Er rijzen vele ethische, medische, fysische, psychologische en juridische vragen als een vrouw een kind baart met de bedoeling het kind af te staan aan wensouders met wie het kind al dan niet genetisch verwant is. Katharina Boele-Woelki belicht enkele van de problemen die kunnen ontstaan.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
december 2012
AA20120898

Een eigen blik op de eerste aanleg

W.I. Wisman

Post thumbnail Wemmeke Wisman bespreekt Procesrecht. Eerste aanlegvan rechter, hoogleraar en advocaat A.C. van Schaick.

Literatuur | Boekbespreking
december 2012
AA20120964

Faked in China

F. Ahlers, M. Neekilappillai

De bescherming van het intellectueel eigendomsrecht in China vormt voor de EU een grote uitdaging. Ondanks het feit dat China het IE-recht sinds 1979 erkent, zijn schendingen door bedrijven uit China aan de orde van de dag. De vraag rijst hoe de EU zich zou moeten opstellen tegenover China om de bescherming van IE-rechten beter te waarborgen.

Opinie | Redactioneel
december 2012
AA20120897

Het belang van individuele mensenplichten

E.R. Boot

Post thumbnail Naar aanleiding van de verscheidene mensenplichtenverklaringen die de afgelopen twee decennia verschenen zijn, onderzoekt dit artikel het belang van het concept ‘mensenplichten.’ Het doet dit door direct op twee van de belangrijkste punten van kritiek hierop in te gaan: het benadrukken van individuele mensenplichten zou ten koste gaan van mensenrechten, en een aparte mensenplichtenverklaring zou overbodig zijn, omdat bestaande mensenrechtendocumenten reeds afdoende aandacht aan individuele plichten zouden schenken.  Het artikel sluit af met enige bespiegelingen betreffende de juiste verhouding tussen recht en moraliteit en de adequate plaats van mensenplichten binnen deze relatie.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2012
AA20120903

Het discours van de rechterlijke afweging

Over de oorsprong en de betekenissen van 'afweging' in de grondrechtenjurisprudentie

J.A. Bomhoff

Post thumbnail Jacco Bomhoff promoveerde op 25 september 2012 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift getiteld Two Discourses of Balancing. The Origins and Meanings of ‘Balancing’ in 1950s and 1960s German and American Constitutional Rights Discourse.  Zijn promotores waren prof.mr. M.V. Polak en prof.mr. J.H. Gerards. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2012
AA20120955

Het reservaat van de pacht

W.L. Valk

Post thumbnail Onze kijk op de landbouw is veranderd en daarmee ook die op de pacht. Dat leidt tot een spanning tussen de strenge dwingendrechtelijke regeling van de pacht en de praktijk. Eenmalige pacht en geliberaliseerde pacht hebben het tij niet kunnen keren. Reguliere pacht is verworden tot een onwenselijk juridisch reservaat.

Opinie | Amuse
december 2012
AA20120900

Ik ben er, dus ik ben strafbaar

W.J. Veraart

De Nederlandse Grondwet opent met ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ De plannen van het nieuwe kabinet om mensen die illegaal in ons land zijn te bestraffen, zijn volgens Wouter Veraart dan ook een merkwaardige poging om het eerste artikel van de Grondwet te amenderen.

Opinie | Column
december 2012
AA20120923

Kiesstelsels en coalitievorming

M. Camps, W. van der Woude

Post thumbnail De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september jongstleden lieten – zoals gebruikelijk – een verbrokkeld politiek landschap zien. Een verbrokkeld politiek landschap, gecombineerd met de noodzaak van het genereren van meerderheidssteun, brengt als vanzelf het sluiten van coalities met zich. Coalitievorming kan een frustrerend proces zijn. Gevoed door deze frustraties steken ideeën om de Nederlandse parlementaire democratie anders vorm te geven om de zoveel tijd de kop op. In deze bijdrage bespreken Michou Camps en Wytze van der Woude de alternatieven.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2012
AA20120914

Mr Common Law: Tony Weir

E.H. Hondius

Ewoud Hondius beschrijft het leven, werk en karakter van de op 14 december 2011 overleden Engelse common lawyer Tony Weir.

Opinie | Column
december 2012
AA20120913

Opvolgend werkgeverschap

W.H.A.C.M Bouwens

Hoge Raad 11 mei 2012, nr. 10/05466, ECLI:NL:HR:2012:BV9603, LJN: BV9603, JAR 2012/150 (Van Tuinen/Taxicentrale Wolters)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2012
AA20120933

Over de invloed van het Zwitserse zakenrecht op het Ontwerp Meijers en Boek 5 BW

Een eerbetoon aan het honderdjarige Zwitserse Burgerlijk Wetboek

J.E. Jansen

Post thumbnail Op 1 januari 1912 trad hetZivilgesetzbuch für die Schweiz (ZGB) in werking. Als een van de laatste landen op het Europese continent kreeg Zwitserland op die dag een landelijke codificatie die het gehele privaatrecht beslaat. Tot die tijd hadden de soevereine kantons, waaruit Zwitserland nog steeds bestaat, een landelijke codificatie tegengehouden. Als gevolg van allerlei kantonale codificaties was een ‘abscheulicher, grauenerregender Gesetzeswirrwarr’ ontstaan. Zwitserland kende aan het einde van de 19e eeuw ongeveer vijfentwintig codificaties. Het ZGB maakte aan deze toestand een einde. Om het Zwitserse eeuwfeest luister bij te zetten, staat Jelle Jansen in deze bijdrage stil bij Zwitserse invloeden op het zakenrecht in het Ontwerp Meijers en het Nederlandse Burgerlijk Wetboek van 1992.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2012
AA20120924

Straffeloos schimpen in de Staten

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 17 juni 2011, nr. 10/03626, ECLI:NL:HR:2011:BQ2302, LJN: BQ2302, NJ 2011, 450, AB 2012, 78

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2012
AA20120928

Taking Behaviour Seriously: Regulating European Contract Law

G. Low

Post thumbnail Gary Low successfully defended his PhD thesis European Contract Law between the Single Market and the Law Market: A Behavioural Perspective at Maastricht University on 2 December 2011. His promotor was J.M. Smits. In this article he discusses his conclusions.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2012
AA20120960

Twintig jaar nieuw BW

W. Snijders

Post thumbnail

In de laatste bijdrage van de Rode draad ‘20 jaar Nieuw BW’ blikt Wouter Snijders terug op de bijdragen die het afgelopen jaar zijn verschenen en daarna concentreert hij zich op ontwikkelingen die zich pas na 1992 goed hebben geopenbaard en waarmee in de wetgeving van dat jaar dan ook nog in het geheel geen rekening kon worden gehouden. Als voorbeelden noemt hij de massificatie in privaatrechtelijke verhoudingen, de invloed van internet en het verschijnsel dat privaatrecht en publiekrecht steeds meer met elkaar verstrengeld raken.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
december 2012
AA20120946

Van WOTS naar WETS: de overdracht van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen

J.T.J Struyker Boudier

Op 1 november jl. is de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) in werking getreden.  De WETS vervangt in de relatie met de lidstaten van de Europese Unie de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). In dit artikel gaat Jacob Struyker Boudier in op een aantal belangrijke aspecten van de WETS.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2012
AA20120938

Wet College voor de rechten van de mens

C.A.M. van Reeken

In dit artikel schrijft Coen van Reeken over de op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet College voor de rechten van de mens (Wet CRM). Daarmee beschikt Nederland over een bij wet opgericht nationaal mensenrechteninstituut, dat tot doel heeft om in Nederland de rechten van de mens te beschermen, het bewustzijn van deze rechten te vergroten en de naleving van deze rechten te bevorderen. De Commissie gelijke behandeling is opgegaan in het College.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2012
AA20120942