Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner Maverick
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner Maverick
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201911


Maandblad november 2019

Ars Aequi november 2019

Shylock’s case

E.H. Hondius

Ewoud Hondius wijst in deze column op de mogelijkheid om de zaak van de koopman van Venetië bij het juridisch onderwijs in te zetten, bijvoorbeeld in een moot court.

Opinie | Column
November 2019
AA20190847

Predictive identification

Tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming

D.B. Sander, B.F.M. Vulto

Predictive identification is een vorm van predictive policing - het voorspellen van criminaliteit op basis van grote hoeveelheden data - waarbij personen als potentiële misdadigers worden aangewezen. In dit redactioneel worden twee strafrechtelijke bezwaren tegen predictive policing aangevoerd: allereerst kan predictive policing misbruik van bevoegdheid en etnisch profileren in de hand werken en ten tweede verstoort predictive identification mogelijk de balans tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming in de Nederlandse rechtsorde.

Opinie | Redactioneel
November 2019
AA20190827

Een raad van commissarissen naast een one tier board: wenselijk recht of een vijfde wiel aan de wagen?

N. Kreileman

Nederlandse vennootschappen kunnen kiezen voor een monistische of een dualistische bestuursstructuur. Is gekozen voor een monistische bestuursstructuur, dan kan daarnaast niet ook nog een raad van commissarissen worden ingesteld. Vennootschappen naar het recht van Curaçao en Sint Maarten kunnen de monistische en dualistische bestuursstructuur daarentegen wel combineren. In deze bijdrage onderzoek ik of we een voorbeeld moeten nemen aan Curaçao en Sint Maarten en het verbod van artikel 2:140/250 lid 1 BW moeten schrappen.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
November 2019
AA20190828

Legal design

Visuele vaardigheden in het juridisch onderwijs?

M.D. Reijneveld, D.B. Sander

Post thumbnail Legal design draait om het visualiseren van juridische informatie. Op de werkconferentie ‘Visuele vaardigheden in het juridisch onderwijs’ is besproken wat de opkomst van legal design zou moeten betekenen voor het academisch rechtenonderwijs. In deze amuse staan de auteurs stil bij de vraag of legal design meer geïntegreerd zou moeten worden in het academisch rechtenonderwijs.

Opinie | Amuse
November 2019
AA20190830

Loot boxes en de Wet op de kansspelen

S.F.R. Janssen

Post thumbnail In 2018 besloot de Kansspelautoriteit dat loot boxes niet als kansspel worden aangemerkt wanneer de inhoud ervan niet overdraagbaar is. In dit artikel wordt betoogd dat deze interpretatie door de Kansspelautoriteit van het kansspelbegrip – en daarmee ook de conclusie in haar onderzoek naar loot boxes – onjuist is.

Verdieping | Studentartikel
November 2019
AA20190833

Kunnen omwonenden van windturbines eventuele gezondheidsschade en waardedaling van hun woning gecompenseerd krijgen?

L.B.A. Tigelaar

Post thumbnail Verduurzaming leidt tot plaatsing van meer windturbines op land. Deze plaatsing wordt beheerst door regels van publiekrechtelijke aard. Omwonenden van windturbines vrezen voor hun gezondheid en waardedaling van hun woning. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre het aansprakelijkheidsrecht hun mogelijkheden biedt om mogelijke schade te verhalen.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2019
AA20190865

Private regulering: vloek of zegen?

T. Havinga

Post thumbnail Private regulering is voor sommigen een gruwel waar geen enkel heil van is te verwachten. Anderen hebben juist hoge verwachtingen: grotere betrokkenheid van burgers en bedrijven, realistische regels, betere naleving en lagere kosten. Wat is private regulering precies? Waar en wanneer komt het voor? Hoe werkt het in de praktijk?

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2019
AA20190855

Het bodem(voor)recht van de fiscus bij faillissement: to be or not to be?

A.J. Tekstra

Post thumbnail Het bodem(voor)recht van de fiscus staat al sinds jaar en dag in de belangstelling. De roep om afschaffing ervan lijkt steeds luider te klinken. Er zijn echter ook partijen, zoals curatoren, die tegen afschaffing zijn, omdat hun positie daardoor zou verslechteren. In het verlengde hiervan speelt de omstandigheid dat de ‘gewone’ (lees: concurrente) crediteuren er bij de afwikkeling van de meeste faillissementen zeer bekaaid van afkomen. Ook dit aspect kan een rol spelen bij de beoordeling van de gevolgen van een even­tuele afschaffing van het bodem(voor)recht.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2019
AA20190848

Geheimtaal van de raadkamer

M.V. Polak

Martijn Polak schotelt ons het taalkundig gebakkelei van de raadkamer voor in deze column.

Opinie | Column
November 2019
AA20190864

Groepsaansprakelijkheid in concernverband

S.M. Bartman

Rechtbank Den Haag 27 juni 2018, nr. C/09/487488 / HA ZA 15-505 en C/09/487499 / HA ZA 15-507, ECLI:NL:RBDHA:2018:7746 (Novomatic c.s./Betsoft c.s.); Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1151 (Detacom/KSD c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2019
AA20190875

Anticiperen op de Omgevingswet: het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2772, zaaknr. 201804829/1/R2

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2019
AA20190880

Pelham, Funke en Spiegel Online: beperkingen en grondrechten in het EU-auteursrecht

D.J.G. Visser

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:624, C-476/17 (Pelham), Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:623, C-469/17 (Funke), Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 29 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:625, C-516/17 (Spiegel Online)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2019
AA20190887

Investeringsarbitrage, toegang tot het recht en een ‘derde partij’

P.L.F. Ribbers

Post thumbnail In het kader van een investeringsarbitrage is niet vanzelf­sprekend ruimte voor de inbreng van een derde partij. Toch kan ook deze partij belang(en) hebben bij een bepaalde uitkomst van de procedure. De laatste jaren klopt de buitenwereld nadrukkelijker op de deur van de, in beginsel, gesloten wereld van de investeringsarbitrage. In de onderhavige bijdrage wordt besproken op welke wijze ‘toegang’ voor een derde partij zou kunnen worden verkregen tot een investeringsarbitrage.

Rode draad | Toegang tot het recht
November 2019
AA20190894

Gelijke gevallen gelijk, naar de mate van gelijkheid

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

In deze editie van 'Vijf minuten rechtsfilosofie' behandelen Harm Kloosterhuis en Carel Smith het gelijkheidsbeginsel, dat, wanneer gebruikt in juridische discussies, op soms stevige kritiek stuit.

Perspectief | Column
November 2019
AA20190903

De onafhankelijkheid van de (beginnende) advocaat

D.J.B. de Wolff

Post thumbnail Van advocaten wordt verwacht dat zij zich onafhankelijk opstellen: onafhankelijk van de klant, maar ook van hun werkgever. Onafhankelijkheid is een kernwaarde van de advocatuur. Beginnende advocaten kunnen zich niet verschuilen achter een instructie van het kantoor, maar moeten zelf beroepsethische afwegingen maken.

Perspectief | Perspectiefartikel
November 2019
AA20190904

Voortschrijdend inzicht na ommekomst van 34 jaar omtrent een proefschrift over slachtoffers van delicten

M.S. Groenhuijsen

In deze bijdrage wordt een terugblik gegeven op het proefschrift dat de auteur 34 jaar geleden heeft verdedigd over schadevergoeding voor slachtoffers van delicten binnen het strafrecht. Hoewel het destijds een goede dissertatie was die veel invloed heeft gehad op de wetgeving en rechtspraktijk op dit terrein, is de auteur in de navolgende decennia op belangrijke punten van mening veranderd. Zo is de strikt juridische benadering van destijds tegenwoordig ingeruild voor een meer multidisciplinaire behandeling van het onderwerp die wordt gevoed door de tak van wetenschap die we als ‘victimologie’ aanduiden. Voorts wordt schadevergoeding tegenwoordig veel meer dan destijds geplaatst in het bredere kader van een correcte bejegening en van participatie in het strafgeding door de getroffene van een misdrijf.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
November 2019
AA20190908

Nevenrechten

T.E. Booms

Wanneer kwalificeert een recht als ‘nevenrecht’ bij een vordering, zodat het automatisch overgaat naar de verkrijger van die vordering? Op die vraag bestaat in de heersende leer nog geen eenduidig antwoord. In dit artikel wordt een voorstel voor een antwoord gedaan, dat als bijkomend voordeel heeft de verschillende rechtsgevolgen van de kwalificatie ‘nevenrecht’ nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 2019
AA20190914

‘Slechts de “principieele” houding lijkt mij in dezen “doelmatig”’

Boekbeschouwing naar aanleiding van Kees Schuyt, R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid

C.J.H. Jansen, W.D.M. Rijnenberg

Corjo Jansen en Willem Rijnenberg bespreken in deze bijdrage het boek 'R.P. Cleveringa. Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid' van Kees Schuyt en daarmee ook het leven en werk van Cleveringa, de Leidse facultaire gemeenschap uit de oorlogstijd en een ander vooraanstaand, maar onderbelicht gebleven lid van deze gemeenschap, Ben Telders.

Literatuur | Boekbespreking
November 2019
AA20190919