Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner Maverick
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner Maverick
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201611


Maandblad november 2016

Ars Aequi november 2016

Ambtshalve toepassing consumentenrecht: grensbepaling en praktische kwesties

A.G.F. Ancery, H.B. Krans

Post thumbnail

In veel geschillen tussen consumenten en professionele partijen beschikt de rechter binnen de rechtsstrijd over te weinig feiten om toepassing te kunnen geven aan consumenten­beschermende bepalingen. Die feiten zijn wel te vinden in het dossier, maar ze worden niet door partijen aangevoerd en vallen dus niet binnen de rechtsstrijd. Buiten de grenzen van die rechtsstrijd mag de rechter zich alleen begeven ter bescherming van de openbare orde. Zo kan de consument dus tussen wal en schip vallen. Deze lacune in de bescherming van de consument is het HvJ EU niet ontgaan. In een reeks arresten heeft het geoordeeld dat nationale rechters gehouden kunnen zijn om nationale wetgeving ter implementatie van Unierecht ambtshalve toe te passen. Over deze voor de praktijk van het rechterlijk werk belangrijke materie gaat deze bijdrage.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2016
AA20160825

Bestrijding van voetbalgeweld

De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd

J. Bijlsma, A.E. van Rooij, A.E. Schilder, J.L. Smeehuijzen

Post thumbnail

Voetbalgeweld is al decennia lang een maatschappelijk probleem. Zowel publieke als private partijen spannen zich in om voetbalgeweld te bestrijden. In deze bijdrage brengen we in kaart welke mogelijkheden het privaatrecht, het bestuursrecht en het strafrecht bieden. In de realiteit staan de verschillende instrumenten niet op zichzelf, maar werken publieke en private partijen samen. Hoewel samenwerking doelmatig kan zijn, kunnen daar vanuit juridisch perspectief wel enkele kritische kanttekeningen bij gemaakt worden.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2016
AA20160809

Bijzonder recht: het ius promovendi

E. Koops

Post thumbnail

Van oudsher mogen alleen hoogleraren optreden als promotor. Er ligt een wetsvoorstel klaar om dat te veranderen. Maar wat is het promotierecht precies, en waar komt het vandaan? In deze bijdrage wordt de temperatuur genomen van de graad van doctor in de rechten.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
November 2016
AA20160804

Bitte zahlen Sie fur ihre lieben Eltern!

M.T. Beumers, K.A.M. van Vught

Art. 1:392 lid 1 sub b BW voorziet in een onderhoudsplicht van het kind jegens zijn ouders. Dit redactioneel bepleit het afschaffen van deze plicht gezien de negatieve ervaringen daarmee in Duitsland, waar een soortgelijke bepaling recentelijk nieuw leven is ingeblazen. Een moderne verzorgingsstaat kan zonder kinderlijke onderhoudsplicht!

Opinie | Redactioneel
November 2016
AA20160803

Curator- en bestuurdersaansprakelijkheid in juxtapositie

B.F. Assink

Hoge Raad 5 februari 2016, nr. 14/06068, ECLI:NL:HR:2016:199 (Rabobank/Verdonk q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2016
AA20160855

De huisarts en de abortuspil: een grens over?

J. Legemaate

Post thumbnail

De minister van VWS is voornemens de Wet afbreking zwangerschap (Waz) zo aan te passen dat ook huisartsen de abortuspil kunnen gaan voorschrijven. Dit roept vragen op met betrekking tot zowel de inhoud en het systeem van de Waz als het recht van patiënten op goede zorg.

Rode draad | Recht en seksualiteit
November 2016
AA20160887

De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

J.M.I. Vink

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet bevat een tweetal wijzigingen in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek waardoor het privévermogen van erfgenamen beter wordt beschermd tegen eventuele schulden van de erflater. De eerste wijziging is een verduidelijking en daarmee tevens een beperking van het aantal gedragingen dat leidt tot het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met als gevolg dat erfgenamen met hun eigen vermogen aansprakelijk worden voor de schulden van de nalatenschap. Daarnaast is een uitzonderingsclausule opgenomen voor erfgenamen die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en vervolgens worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater. Erfgenamen kunnen dan een beroep doen op de uitzonderingsclausule, zodat zij niet langer met hun eigen vermogen hoeven in te staan voor deze schuld. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze twee wijzigingen in het erfrecht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
November 2016
AA20160882

Democratie, groepsbelediging en haatzaaien

A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail

In de onderstaande bijdrage wordt het verbod op groepsbelediging en haatzaaien (art. 137 c t/m e Sr) besproken in het licht van de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en democratie. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan op het verschil tussen de Amerikaanse en Europese benadering. De in Nederland bestaande onenigheid over de wenselijkheid en de interpretatie van de genoemde bepalingen kan zo tot op zekere hoogte worden begrepen. De bijdrage raakt daarmee aan de zaak Wilders II, maar gaat daar niet expliciet op in.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2016
AA20160821

Dreiging met executie van een vonnis: onrechtmatigheid en eigen schuld

A.G. Castermans

Hoge Raad 1 april 2016, nr. 15/00578, ECLI:NL:HR:2016:542, NJ 2016/189 (Oyster Pond)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2016
AA20160849

Foltering in Verweggistan

Rechtsvraag (346) Internationaal recht

C.M.J. Ryngaert

In deze bijdrage geeft Cedric Ryngaert antwoord op de rechtsvraag die hij stelde in het aprilnummer 2016.

Perspectief | Rechtsvraag
November 2016
AA20160897

Het Europees effectiviteitsbeginsel effectief omzeild?

D. Busch

Hoge Raad 30 september 2016, nr. 14/05660, ECLI:NL:HR:2016:2213 (FortisEffect e.a./Staat der Nederlanden)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2016
AA20160867

Het menu van rechtsvormen in het (buitenlandse) ondernemingsrecht

I.S. Wuisman

Post thumbnail

Ondernemerschap staat hoog op de agenda van Nederland. Succesverhalen binnen de ondernemerswereld worden volop belicht. Daarnaast is er ook aandacht voor de voornaamste factoren die van belang zijn voor succesvol ondernemerschap. Faciliterende wet- en regelgeving behoort daartoe. Op welke wijze kan het juridische kader worden verbeterd zodat het meer ondersteunend is? Een discussie over het ondernemingsrecht en de rechtsvormen die het biedt, mag niet ontbreken. In het buitenland is het menu aan rechtsvormen inmiddels behoorlijk uitgebreid. Dient Nederland deze ontwikkeling te volgen?

Opinie | Amuse
November 2016
AA20160806

Hyperlinken naar illegale bron

D.J.G. Visser

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 8 september 2016, C‑160/15, ECLI:EU:C:2016:644 (GS Media/Sanoma, Playboy & Britt Dekker)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2016
AA20160877

Jip en Janneke

E.H. Hondius

Archaïsch taalgebruik, juristen staan er bekend om. De laatste jaren wordt ervoor gepleit teksten voor leken toegankelijker te maken, zoals Ewoud Hondius schrijft in zijn column 'Jip en Janneke'.

Opinie | Column
November 2016
AA20160820

Liever een goede buur dan een verre vriend

Burengeruzie onder de sluier van het publiekrechtelijke bouwrecht

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2195, nr. 201502506/1/A1 Wabo art. 2.1 lid 1 onder a; Besluit omgevingsrecht, bijlage II, art. 2 onderdeel 12

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2016
AA20160874

Producties in een vreemde taal en het aanbod tot getuigenbewijs: iets nieuws en iets vertrouwds

C.J.M. Klaassen

Hoge Raad 15 januari 2016, nr. 14/05661, ECLI:NL:HR:2016:65 (Kublik/Brandenburg)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2016
AA20160843

Ringfencing van banken: huwelijkse voorwaarden of echtscheiding?

R.P. Raas, R.P. Vrolijk

Post thumbnail

Het steeds verder uitgebreide dienstenpakket van consumentenbanken en zakenbanken wordt wel aangemerkt als een oorzaak van de financiële crisis. Is de financiële sector gebaat bij een scheiding tussen consumentenbankieren en zakenbankieren (‘ringfencing’)? De auteurs bespreken of de Nederlandse wetgeving thans in enige vorm van ringfencing voorziet, en of zij in een verdere mate van ringfencing zou moeten voorzien.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2016
AA20160832

Scepsis en reflexiviteit

Over de bijdrage van reflexieve vakken aan de academische vorming van rechtenstudenten

B.M.J. van Klink, U.R.M.T. de Vries

Post thumbnail

Wat dragen de reflexieve (of metajuridische) vakken precies bij aan de academische vorming van rechtenstudenten? Heel wat, aldus Bart van Klink en Bald de Vries in deze bijdrage.

Perspectief | Perspectiefartikel
November 2016
AA20160893

Vluchtelingen, vele muren en hekken, en erg veel prikkeldraad

M.Y.A. Zieck

In Oost-Europa lopen vluchtelingen op tegen hekken, muren en prikkeldraadversperringen. Gelukkig klinkt er vanuit Luxemburg kritiek. Dat smaakt naar meer, aldus Marjoleine Zieck in deze column.

Opinie | Column
November 2016
AA20160831