Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201511


Maandblad november 2015

Ars Aequi november 2015

Belangenconflicten tussen agent en principaal

K.A.M. van Vught

Post thumbnail

Een agent (vertegenwoordiger) moet de belangen van zijn principaal (vertegenwoordigde) behartigen. Daarom kan de agent niet zomaar met zichzelf contracteren. Ook kan hij niet zonder meer twee principalen tegelijk vertegenwoordigen. Deze bijdrage beziet de regeling van belangenconflicten in het Burgerlijk Wetboek tegen de achtergrond van de common law.

Verdieping | Studentartikel
november 2015
AA20150861

Bologna: alma mater studiorum

J.C.T.F. Lokin

Post thumbnail

In Bologna ontstond bijna een millenium geleden de eerste juridische universiteit van Europa. De nog immer mysterieuze Irnerius en de latere hoogleraar Accursius hebben de universiteit van Bologna de roem gegeven die zij nog steeds draagt.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
november 2015
AA20150856

Denken + meten = weten

K. van den Bos, H.A.M. Grootelaar

Post thumbnail

Juristen zijn in hun werk voortdurend bezig met hoe mensen zich gedragen en allerlei aannames over menselijk gedrag liggen in het juridisch denken besloten. Het is daarom zinvol als gemotiveerde rechtenstudenten klassiek-juridisch onderzoek combineren met empirisch gedragswetenschappelijk onderzoek.

Opinie | Amuse
november 2015
AA20150858

Een overzichtsarrest voor medeplegen

N. Rozemond

Hoge Raad 2 december 2014, nr. 12/04062, ECLI:NL:HR:2014:3474, RvdW 2015/45

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2015
AA20150892

Eerlijk zullen we alles (ver)delen

K.H.P. Bovend'Eerdt, A.M. Overheul

Sinds begin 2015 vluchtten 340.000 mensen naar Europa. Als reactie hierop voeren lidstaten binnengrenscontroles uit, hetgeen op gespannen voet staat met het vrij verkeer van personen. Bij het zoeken naar een oplossing stellen niet alle lidstaten zich solidair op wat betreft de verdeling van het aantal vluchtelingen en  de daarmee gepaard gaande financiële lasten. Een adequaat Europees vluchtelingenbeleid blijft vooralsnog uit.

Opinie | Redactioneel
november 2015
AA20150855

Gauweiler c.s. en Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag v. Deutscher Bundestag

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer, vijftien rechters) 16 juni 2015, zaak C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400 (Gauweiler c.s. en Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag/Deutscher Bundestag)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2015
AA20150901

Handelen met een schoon geweten: de Europese interne markt en regulering van fair trade- en groene goederen

L.J. Ankersmit

Producten uit andere landen verkrijgbaar op de Nederlandse markt worden niet altijd gemaakt volgens sociale en milieunormen in de landen van herkomst zoals wij dat graag zouden willen. Het reguleren van producten met een extraterritoriaal oogmerk kan echter resulteren in handelsbelemmeringen of beperkingen van de mededinging, en is daarmee mogelijk in strijd met de Europese internemarktregels. Deze bijdrage analyseert deze problematiek vanuit de drie voornaamste uitdagingen die productregels met een extraterritoriaal oogmerk met zich meebrengen voor de Europese interne markt: extraterritorialiteit, unilateralisme en zelfregulering.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2015
AA20150946

Het onbekende bekende niet-unitaire unitaire Gemeenschapsmerk

'Impulse' versus 'Be impulsive'

D.J.G. Visser

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 3 september 2015, nr. C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539 (Iron & Smith/Unilever)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2015
AA20150897

Internationaal Strafhof ten onrechte onder vuur

A.L. Smeulers, M. Weerdesteijn

Post thumbnail

Het Internationaal Strafhof ligt onder vuur omdat het zich ten onrechte te veel op Afrikaanse landen en conflicten zou richten. Empirisch onderzoek wijst echter uit dat het Internationaal Strafhof zich conform zijn taak en binnen de beperkte rechtsmacht die het heeft, wel degelijk richt op de meest ernstige situaties.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2015
AA20150883

Motieven om te motiveren

Artikel 30p Ontwerp Rechtsvordering en motivering van het civiele vonnis in historisch perspectief

M.J.A.M. Ahsmann

Post thumbnail

Eeuwenlang hoefden rechters hun civiele vonnissen niet te motiveren. Pas in de loop van de 20e eeuw wordt het belang van het vermelden van de feiten in het vonnis onderkend. Een deugdelijke motivering wordt tegenwoordig algemeen beschouwd als een belangrijk aspect van legitimiteit en kwaliteit. Toch staat in het Ontwerp tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat de rechter in een mondelinge einduitspraak en in de verslaglegging daarvan slechts de gronden voor zijn beslissing behoeft te vermelden. Het doel hiervan is versnelling van de procedure te bereiken. Betekent dit het autoriteitsargument revisited?

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2015
AA20150939

Noorse gedetineerden in Drenthe

J.T.J Struyker Boudier, P.A.M. Verrest

Op 1 september 2015 is het verdrag in werking getreden dat de verhuur regelt van de gevangenis Norgerhaven in de Drentse plaats Veenhuizen, aan Noorwegen. Op die dag zijn ook de eerste Noorse gedetineerden aangekomen op Groningen Airport Eelde en vervolgens overgebracht naar de gevangenis. Noorwegen huurt de gevangenis Norgerhaven voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging. In dit artikel wordt ingegaan op het juridische kader voor deze bijzondere samenwerking tussen Noorwegen en Nederland, zoals dat is neergelegd in het verdrag en in de goedkeurings- en uitvoeringswet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2015
AA20150909

Originaire eigendomsverkrijging en het al dan niet vervallen van beperkte rechten

R.M. Wibier

Hoge Raad 14 augustus 2015, nrs. 14/01612 en 14/01605, ECLI:NL:HR:2015:2192, NJB 2015/1488; JOR 2015/52 m.nt. A. Steneker (Glencore/Nationale Borg en Zeeland Seaports). Ook bekend als Zalco.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2015
AA20150888

Rechterlijke risicoregulering bij gezondheids- en milieurisico’s

E.R. de Jong

Post thumbnail

Omdat de grenzen van het traditionele instrumentarium om gezondheids- en milieurisico’s te reguleren zouden zijn bereikt, wordt inmiddels het potentieel van het aansprakelijkheidsrecht – en dus rechterlijke risicoregulering – als alternatief risico-reguleringsinstrument verkend. Het is de vraag of het aansprakelijkheidsrechtelijke instrumentarium voldoende is toegerust op deze taak. In dit artikel wordt besproken onder welke condities regulering van risico’s via het aansprakelijkheidsrecht zou kunnen geschieden.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2015
AA20150872

Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge Raad

F.B. Bakels

Post thumbnail

Hierna worden eerst enkele opmerkingen gemaakt over het door de civiele kamer van de Hoge Raad bestreken terrein, en haar samenstelling en werkwijze. Dan komt het hoofdthema van dit artikel aan de orde, de uitleg van rechterlijke uitspraken in het algemeen, en van de cassatierechter in het bijzonder, met enkele voorbeelden. Ten slotte wordt kort ingegaan op precisering en wijziging van rechtspraak, en op de motivering van uitspraken van de Raad.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
november 2015
AA20150927

Trots op Nederlands recht?

E.H. Hondius

Kunnen Nederlanders net zo trots zijn op hun recht als de Amerikanen op het Amerikaanse of de Duitsers op het Duitse? Volgens Ewoud Hondius moet er dan eerst nog wel het een en ander veranderen, bijvoorbeeld in het schadevergoedingsrecht.

Opinie | Column
november 2015
AA20150871

Wat doet de Hoge Raad anno 2015 in het aansprakelijkheidsrecht?

T. Hartlief

Post thumbnail

Hoewel op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht niet langer enkel uitdijing de klok slaat, zit er nog altijd veel beweging én potentieel in dit rechtsgebied. Méér dan de wetgever heeft de Hoge Raad de leiding. Hij geeft nadrukkelijk invulling aan zijn rechtsvormende taak. Wat doet de Hoge Raad anno 2015 in het aansprakelijkheidsrecht?

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
november 2015
AA20150914

Webcolleges 3.0

V. Mak

In Vanessa Maks column van deze maand staat de volgende vraag centraal: hoe kunnen universiteiten optimaal gebruik maken van digitalisering in het onderwijs?

Opinie | Column
november 2015
AA20150882