Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201211


Maandblad november 2012

Ars Aequi november 2012

Betwist gezag bij uitzetting van asielzoekers

Wie is de baas over de politie?

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Post thumbnail Met een beroep op hun verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening belemmeren burgemeesters tegenwoordig nog wel eens een door de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel gelaste uitzetting van vreemdelingen. Dit leidt tot ernstige loyaliteitsproblemen voor de politie; aan wie moet zij nu gehoorzamen, aan de minister of aan de burgemeester?

Opinie | Opiniërend artikel
november 2012
AA20120803

De koop van een woning na 2003: op weg naar versterking van de positie van de verkoper

N.C. van Oostrom-Streep

Post thumbnail In deze bijdrage gaat Nora van Oostrom-Streep in op de geschiedenis en achtergrond van de Wet koop onroerende zaken, op de bij de Wet ingevoerde maatregelen en op de ontwikkelingen sinds 2003. Met name gaat zij in op een arrest van de Hoge Raad van 9 december 2011 waarin de Wet een bredere reikwijdte krijgt dan deze tot dan toe had. Tot slot concludeert zij dat het arrest een stap in de goede richting is, maar dat de reikwijdte nog wel wat breder mag.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2012
AA20120824

Draagplicht bij concernfinanciering: een kwestie van profijt of van solidariteit?

S.M. Bartman

Hoge Raad 13 juli 2012, nr. 10/05295, ECLI:NL:HR:2012:BW4206, LJN: BW4206, NJ 2012, 447, JOR 2012/306, m.nt. Bergervoet (Janssen q.q./JVS Beheer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2012
AA20120830

Een listige lening Rechtsvraag (342) Romeins recht

Rechtsvraag (342) Romeins recht

F. Brandsma

Beantwoord deze door Frits Brandsma geschreven rechtsvraag en ontvang een boek van Ars Aequi Libri naar keuze. Degene die het beste antwoord instuurt ontvangt daarnaast een geldprijs van € 50,-. Meer details over het inzenden vind je onderaan de rechtsvraag.

Perspectief | Rechtsvraag
november 2012
AA20120884

Een nieuwe loot aan de DNA-stam: strafvorderlijk DNA-verwantschapsonderzoek

C.C.M. van Deudekom

Een deel van de verdachten en veroordeelden heeft ook familieleden die strafbare feiten plegen of hebben gepleegd. Dat crimineel gedrag binnen een familie bij meer leden voorkomt, kent voor politie en justitie vooral zorgelijke kanten, maar sinds 1 april 2012 ook een lichtpuntje. Op die datum is de wet in werking getreden die de officieren van justitie en rechters-commissarissen een nieuw instrument in handen heeft gegeven om daders van misdrijven met behulp van het celmateriaal van hun familieleden op te sporen. Het betreft hier het zogenaamde DNA-verwantschapsonderzoek. Karin van Deudekom behandelt in deze bijdrage alle aspecten van deze nieuwe wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2012
AA20120849

Gedragsdeskundige rapportages in strafzaken: een weerbarstige materie

C.M. van Esch

Onderzoek naar forensisch gedragsdeskundige rapportages in strafzaken leert dat gedragsdeskundigen bij de verslaglegging verschillende verplichtingen verzaken. Bovendien zijn veel rapporten weinig toegankelijk. Verrassend is daarom dat rechters zich weinig kritisch opstellen ten aanzien van de gedragsdeskundige adviezen. Zo nemen zij in tachtig procent van de zaken het advies van de gedragsdeskundige over de toerekeningsvatbaarheid over, terwijl de beschrijving van de relatie tussen stoornis en tenlastegelegde dat zelden rechtvaardigt. Dit artikel biedt gebruikers van Pro-Justitiarapportages (en ook gedragsdeskundigen) handvatten om te beoordelen in hoeverre forensisch psychiaters en psychologen ten aanzien van een aantal aspecten bij de verslaglegging voldoen aan hun verplichtingen.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2012
AA20120875

Het proces tegen Socrates

E.H. Hondius

In deze column schrijft Ewoud Hondius over één van de beroemdste processen aller tijden: het proces tegen Socrates.

Opinie | Column
november 2012
AA20120811

Klimwand

N. Rozemond

Hoge Raad 7 februari 2012, nr. 10/03407, ECLI:NL:HR:2012:BU2878, LJN: BU2878, NJ 2012, 119

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2012
AA20120840

Meerderheidsregelarrest

A.O. Lubbers

Hoge Raad 13 juli 2012, nr. 11/00162, ECLI:NL:HR:2012:BV0264, LJN: BV0264

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2012
AA20120846

Mensenrechten in bedrijf

De UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2011, een nieuwe hoeksteen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

A.J.A.J. Eijsbouts

Post thumbnail Met de unanieme steunverklaring in 2011 door de VN Mensenrechtenraad aan de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de opname van de tot die principes behorende corporate responsibility to respect human rights in de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen is een belangrijke stap voorwaarts gezet op het politiek en juridisch complexe gebied van de relatie tussen ondernemingen en mensenrechten. Deze UN Guiding Principles hebben een jaar na hun totstandkoming al belangrijke invloed gehad op het gebied van de regulering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in bredere zin, ook in EU-verband. In dit artikel worden context en inhoud van deze belangrijke mijlpaal op het gebied van mensenrechten en MVO in vogelvlucht beschreven.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2012
AA20120812

Partijautonomie tussen contract en onrechtmatige daad

A.G. Castermans

Post thumbnail

In deze bijdrage voor de Rode draad ’20 jaar Nieuw BW’ blikt Alex Geert Castermans terug op de afgelopen twintig jaar in het contractenrecht. Hij kijkt daarbij in het bijzonder of er sprake is van een toenemende beperking van de partijautonomie.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
november 2012
AA20120859

Rechtszekerheid

A.F.M. Brenninkmeijer

In dit essay verken ik mede aan de hand van mijn ervaringen als Nationale ombudsman de betekenis van de rechtszekerheid in onze rechtsorde. Rechts(on)zekerheid kan mensen sterk raken. Onze rechtsorde biedt met wetten, redelijk betrouwbare uitvoering en een eerlijk proces in beginsel rechtszekerheid. Die rechtszekerheid kan echter lang op zich laten wachten. Dat is onwenselijk. Zijn er methoden om eerder rechtszekerheid te verkrijgen? Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Partijen om de tafel krijgen blijkt een goede methode om vertrouwen te scheppen en daardoor de rechtszekerheid te bevorderen.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2012
AA20120879

Soevereiniteit in eigen kring

L. van den Berge, R. Kindt

Instellingen op levensbeschouwelijke grondslag zijn in Nederland van oudsher tot op grote hoogte autonoom. Vormgevers van de verzuiling als Abraham Kuyper spraken in dit verband wel van ‘soevereiniteit in eigen kring’: de georganiseerde, vaak religieuze verbanden waartoe burgers in zijn tijd haast als vanzelfsprekend behoorden moesten volgens hem zo veel mogelijk gevrijwaard blijven van staatscontrole. In onze postmoderne, ontzuilde samenleving zijn dergelijke verbanden echter niet meer zo herkenbaar aanwezig als voorheen. Desondanks hebben veel bijzondere instellingen hun autonomie haast onverkort behouden. Zo nu en dan rijst de vraag of dit wenselijk is.

Opinie | Redactioneel
november 2012
AA20120797

Staatloosheid: onderbelicht, onzichtbaar, ontoelaatbaar…

L.E. van Waas

Post thumbnail Verspreid over de wereld leven (voor zover bekend) circa 12 miljoen staatlozen. Deze mensen kunnen geen aanspraak maken op een hele reeks rechten die anderen wel hebben, en ze staan bloot aan marginalisatie en misbruik, gedwongen migratie en mensenhandel. Laura van Waas schetst een beeld van de huidige situatie voor staatlozen en de aandacht die ervoor is bij onder andere de VN.

Opinie | Amuse
november 2012
AA20120800

Twintig jaar nieuw BW: bijzondere overeenkomsten

Van oude wetboeken, de dingen die voorbijgaan...

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail Twintig jaar bijzondere overeenkomsten hebben veel opgeleverd voor specialisten, doch weinig voor algemene civilisten. Daarnaast roepen de ontwikkelingen de vraag op wat nog de zin is van een boek over bijzondere overeenkomsten in een tijd van europeanisering, specialisatie, consumentenbescherming, en verschuiving naar het publiekrecht. Een snelle duik in de geschiedenis laat echter zien dat dit een eeuw geleden niet anders was. Mits we met voldoende sobere verwachtingen naar de codificatie kijken, kunnen we vrij tevreden zijn met de regeling van bijzondere overeenkomsten.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
november 2012
AA20120869

Van de begraafplaats, de moskee en piëteit

Over belangenafweging in de ruimtelijke ordening

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1112, LJN: BX1112, nr. 201100219/1/R4

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2012
AA20120837

Vastberaden en onbarmhartig

W.J. Veraart

Wouter veraart schrijft waarom hij koude rillingen krijgt van de dwingende oproep tot aanpakken in samenhang met de niet minder dwingende oproep om geen (enkel) medeleven te tonen met mensen die de strafwet overtreden in de VVD-verkiezingsleuzen ‘Niet doorschuiven, maar aanpakken’ en ‘Meeleven met slachtoffers, niet met daders’.

Opinie | Column
november 2012
AA20120823

Verhalenderwijs

A.M.P. Gaakeer

Post thumbnail

Dat taal en recht onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn is duidelijk, maar in deze aflevering van Onderbelicht legt Jeanne Gaakeer uit waarom ook literatuur onontbeerlijk is voor juristen. Zij pleit dan ook voor meer aandacht voor Recht en Literatuur in het juridisch curriculum.
 

Blauwe pagina's | Onderbelicht
november 2012
AA20120798