Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoffelijk Juridisch
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner Clinic Law Incubator
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner Clinic Law Incubator

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202110


Maandblad oktober 2021

Ars Aequi oktober 2021

Scripta manent. Over schrijfvaardigheid in de rechtenstudie

J. Bakker, P.M. Sijtsma

Taal is een wezenlijk onderdeel van het recht en daarmee het gereedschap van de jurist. Volgens de auteurs moeten rechtenstudenten om die reden al vroeg in de studie worden geschoold in de kunst van het schrijven en gebeurt dat binnen de rechtenopleidingen in Nederland nu onvoldoende. In dit redactioneel wordt dit probleem belicht en wordt verkend hoe universiteiten binnen de bestaande kaders het schrijven een prominentere rol in de rechtenstudie kunnen geven.

Opinie | Redactioneel
Oktober 2021
AA20210883

Hoe sportief wil je het hebben?

S.J.C. Hemels

Post thumbnail

Zijn denksporten sport? In het arrest English Bridge Union heeft het Europese Hof van Justitie hierover een oordeel geveld. De auteur geeft een kritische beschouwing van dit arrest en bespreekt de gevolgen ervan voor Nederland.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Oktober 2021
AA20210884

Deepfake en bewijsrisico in de civiele procedure

W.D.H. Asser

Post thumbnail

Deepfake betreft meestal een bestaand filmpje dat is bewerkt met een algoritme, waardoor een persoon in het filmpje door een andere persoon wordt vervangen of iets anders doet of zegt dan in het oorspronkelijke filmpje. Deze amuse gaat over deepfake in bewijsmiddelen in een civiele procedure gericht op beïnvloeding van het oordeel van de rechter.

Opinie | Amuse
Oktober 2021
AA20210886

Golddiggers in het afstammingsrecht: het verlaten van de wettelijke termijn in artikel 1:205 lid 4 BW

G. Eerenberg

Post thumbnail In deze bijdrage wordt betoogd dat in procedures rondom kinderen die na het overlijden van hun verwekker buiten de wettelijke termijn van artikel 1:205 lid 4 BW de vernietiging van de erkenning van hun juridische vader verzoeken, strakker dient te worden getoetst aan het bestaan van family life tussen de verwekker en het kind.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2021
AA20210889

Cur Homo Deus? Enige overwegingen omtrent het recht op leven

T.J.M. Mertens

Post thumbnail

Bestaat er slechts een gradueel verschil tussen het recht op leven en de andere, aan de mens als mens toekomende rechten of is het recht op leven van een andere orde? En verder: wat impliceert dat recht en wie gaat er eigenlijk over? Deze vragen komen hier aan de orde zonder ze te antwoorden. Wie weet immers wat dat is: leven?

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2021
AA20210907

GameStop en particuliere beleggers

Eerlijk meegespeeld of marktmanipulatie?

N.A. Campuzano

Post thumbnail

Na jarenlang aan de zijlijn te hebben gestaan lijken particuliere beleggers nu écht mee te spelen op de beurs. Door de overheidsmaatregelen als reactie op de wereldwijde pandemie is het aantal particuliere beleggers flink toegenomen en hebben deze beleggers elkaar gevonden op internetfora. In het begin van dit jaar maakte de GameStop-saga duidelijk hoe invloedrijk particuliere beleggers zijn geworden, toen een groep de strijd aanging met financiële instellingen en deze flinke schade wist toe te brengen. Hebben de particuliere beleggers eerlijk meegespeeld of was hier sprake van marktmanipulatie?

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2021
AA20210900

De conclusie in het bestuursrecht: van pionieren naar oogsten?

R.J.N. Schlössels

Post thumbnail

De afgelopen jaren is het bestuursprocesrecht vertrouwd geraakt met het verschijnsel ‘conclusie’ (art. 8:12a Awb). In deze bijdrage wordt aan de hand van de tot op heden genomen conclusies ingegaan op de vraag of de verwachtingen in kwantitatieve en kwalitatieve zin zijn uitgekomen. Tevens wordt bezien hoe de voordelen van het conclusiestelsel nog beter tot hun recht kunnen komen.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2021
AA20210916

Het Internationaal Jaar van Groente en Fruit: een rijke voedingsbodem?

E.C.E. te Dorsthorst

Sinds 1959 roepen de Verenigde Naties bepaalde jaren uit als ‘themajaren’ – zo is 2021 het Internationaal Jaar van Groente en Fruit. Hoe is deze traditie van het benoemen van themajaren tot stand gekomen? En wat voor een impact kunnen dergelijke soft-law-instrumenten, zoals het besluit tot het verkondigen van een Groente en Fruit-jaar, nu echt hebben op de nationale rechtsorde?

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2021
AA20210921

Evenwichtig genoeg

Een reactie op ‘Het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht’ van Jan Ekelmans

J.R. Sijmonsma

Ekelmans neemt in zijn opinie in het meinummer van dit blad vijf keuzes onder de loep die zijn gemaakt in het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht. Hij is van mening dat de keus waarop het inzagerecht is verwoord, in dit wetsvoorstel evenwichtiger kan worden gemaakt. Ik deel zijn mening op dit punt niet. Ik meen dat het vernieuwde inzagerecht mooi en evenwichtig is ingekaderd in het nieuwe bewijsrecht.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 2021
AA20210926

Zelf je juridisch denken (verder) ontwikkelen in de (fysieke) collegebanken en in de beroepspraktijk

L.A.G.M. van der Geld

In deze column gaat Lucienne van der Geld in op de ontwikkeling van eerst vooral de neocortex en daarna het zoogdierenbrein van de rechtenstudent.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2021
AA20210899

Besmet vee en de introductie van een nieuwe strafuitsluitingsgrond

Patroon Legal Design

Post thumbnail

HR 27 juni 1932, NJ 1933/60 en HR 20 februari 1933, NJ 1933/918 (Huizense veearts), in beeld gebracht door Patroon Legal Design.

Recht in Beeld
Oktober 2021
AA20210906

Beslag met hindernissen

A.W. Jongbloed

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:640 (derdenbeslag onder vennootschap onder firma ten laste van vennoot)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2021
AA20210931

Hoge Raad relativeert het onweerlegbare bewijsvermoeden van artikel 2:138/248 lid 2 BW

S.M. Bartman

HR 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1099 (Mobile Services)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2021
AA20210938

Geestelijk letsel bij smartengeld: in het algemeen geen in de psychiatrie erkend ziektebeeld vereist

A.M. Overheul

Deze bijdrage gaat over het vereiste van ‘geestelijk letsel’ bij de vergoeding van immateriële schade. Is voor het aannemen van geestelijk letsel in de context van de persoonsaantasting vereist dat sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld? Lange tijd werd gedacht van wel. Recent sprak de Hoge Raad de verhelderende woorden dat dit niet het geval is.

Rode draad | Recht & Geest
Oktober 2021
AA20210944

Paulus voor en tegen

J.E. Jansen

In deze column schrijft Jelle Jansen over Julius Paulus, een buitengewoon productieve schrijver, die onder andere een enorme hoeveelheid Digesten heeft geschreven.

Perspectief | Column
Oktober 2021
AA20210950

Voorbereiding tot liquidatie?

Rechtsvraag (351) Strafrecht

M.J. Dubelaar

Beantwoord deze strafrechtelijke rechtsvraag van Marieke Dubelaar vóór 1 december 2021 en maak kans op € 200! Alle serieuze inzenders mogen een boek van Ars Aequi Libri uitkiezen.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 2021
AA20210951

Politieke psychologie bij de terugkeer van de geschiedenis: Ivan Krastev, Stephen Holmes en Anne Applebaum

M.A. Luining

De liberale democratie staat wereldwijd onder druk. De ‘terugkeer van de geschiedenis’ blijkt een existentieel probleem. Zelfs (of juist) als de liberale democratie het enige narratief is, ligt haar teloorgang alsnog op de loer. Deze raadselachtige paradox wordt onder andere met politiekpsychologische overpeinzingen belicht door twee werken: I. Krastev & S. Holmes, Falend Licht. Hoe het Westen de Koude Oorlog won maar de vrede verloor van Ivan Krastev & Stephen Holmes en De schemering van de democratie. Over de verlokkingen van een autoritair systeem van Anne Applebaum.

Literatuur | Boekbespreking
Oktober 2021
AA20210952

Productaansprakelijkheid en de komst van zelfrijdende auto’s: klaar voor een bestuurderloze toekomst?

N.E. Vellinga

De ontwikkeling van zelfrijdende auto’s brengt vele juridische vragen met zich. Deze vragen zien onder meer op het bestuurdersbegrip in de wegenverkeerswetgeving, aansprakelijkheid en verzekering. In deze bijdrage wordt ingegaan op vragen die rijzen ten aanzien van de aansprakelijkheid van de producent van een zelfrijdende auto. Daarnaast worden de mogelijkheden omtrent de verkeersverzekering en een compensatiefonds verkend.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Oktober 2021
AA20210957