Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201910


Maandblad oktober 2019

Ars Aequi oktober 2019

Betekening exploot aan briefadres

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 28 juni 2019, nr. 18/05097, ECLI:NL:HR:2019:1052 (DSW/X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2019
AA20190786

Spoedwet Europees Aanhoudingsbevel

S. van Renswoude

Op 13 juli 2019 is een wijziging van de Overleveringswet in werking getreden op grond waarvan in Nederland niet langer de officier van justitie, maar de rechter-commissaris bevoegd is om een Europees Aanhoudingsbevel uit te vaardigen. Deze wetswijziging is het gevolg van een arrest van het HvJ EU van 27 mei 2019 waarin het Hof prejudiciële vragen van het Supreme Court en het High Court van Ierland heeft beantwoord. In deze bijdrage wordt eerst de uitspraak van het HvJ EU en de prejudiciële procedure die daartoe leidde toegelicht. Vervolgens zal de wijziging van de Overleveringswet worden besproken. Tot slot wordt stilgestaan bij toekomstige prejudiciële zaken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 2019
AA20190792

Doorbreking van rechtsmiddelenverboden en schending van de motiveringsplicht

F.C. Bentvelzen

Post thumbnail Rechtsmiddelenverboden zijn wetsbepalingen die de gang naar de hogere rechter voor bepaalde rechterlijke beslissingen uitsluiten. De Hoge Raad geeft specifieke ‘doorbrekingsgronden’ op basis waarvan hoger beroep en cassatieberoep ondanks een rechtsmiddelenverbod toch ontvankelijk zijn. Schending van de rechterlijke motiveringsplicht, een fundamenteel rechtsbeginsel, vormt echter geen doorbrekingsgrond. Welke redenering zit hierachter?

Rode draad | Toegang tot het recht
Oktober 2019
AA20190796

Ius in causa positum: in de feiten ligt het recht

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

In deze tweede editie van de columnreeks 'Vijf minuten rechtsfilosofie. Speurtochten langs de gemeenplaatsen van het recht' schrijven Carel Smith & Harm Kloosterhuis over de betekenisverschuiving van de vertaling van 'ius in causa positum'.

Perspectief | Column
Oktober 2019
AA20190803

Hoofd- en bijzaken

M.V. Polak

In deze column gaat Martijn Polak in op de ophef die regelmatig ontstaat over bijklussende wetenschappers.

Opinie | Column
Oktober 2019
AA20190775

Shanghai

E.H. Hondius

Half augustus maakte de Jiao Tong-universiteit in Shanghai haar jaarlijkse ranglijst van topuniversiteiten bekend. Ewoud Hondius plaatst er enige kanttekeningen bij.

Opinie | Column
Oktober 2019
AA20190754

De positie van de Nederlandse wetgevingsjurist bij het implementeren van EU-regelgeving

P.J.P.M. van Lochem

Met de constatering dat Europese regelgeving behoort tot het nationale domein, benadrukte de eerste Visitatiecommissie wetgeving in 2000 dat wetgevingsjuristen (naast andere nationale actoren) zichzelf moesten beschouwen als deelnemers in dit proces en niet als uitvoerders van een opdracht van hogerhand. Dit horizontale beeld lijkt echter niet met de verticale werkelijkheid overeen te komen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2019
AA20190810

Van Super(wo)man naar teamprestaties?

Over auteurschap in de rechtswetenschap

E. Mak, K. van den Bos

Post thumbnail Rechtswetenschappers gaan steeds meer met andere wetenschappelijke disciplines samenwerken. Ook andere ontwikkelingen nopen tot een reflectie op het impliciete model van de rechtswetenschapper als super(wo)man, iemand die in zijn eentje wetenschap bedrijft. Moderne rechtswetenschap zal zich immers steeds meer kenmerken door samenwerking in teams. Hierbij hoort een reflectie op auteurschap in de rechtswetenschap. Dit artikel geeft hiertoe een aanzet.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2019
AA20190804

Richtlijnen: 25 jaar later

S. Prechal

Sacha Prechal promoveerde 25 jaar geleden op een proefschrift over richtlijnen, getiteld 'Directives in European Community Law. A Study on EC Directives and their Enforcement by National Courts'. In deze bijdrage blikt ze terug op haar proefschrift en wat er sindsdien op dit gebied is gebeurd.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
Oktober 2019
AA20190815

Heerst er in het onderwijs een claimcultuur?

J.P. Dikker

Post thumbnail Telkens wanneer de media aandacht besteden aan een rechtszaak die ouders tegen de school van hun kind hebben aangespannen voor schijnbaar klein leed, wordt vaak klakkeloos de conclusie getrokken dat in het onderwijs een claimcultuur heerst. In dit artikel wordt aan de hand van een beschrijving van de rechtsbescherming van onderwijsdeelnemers en een inventarisatie van de meest voorkomende vorderingen die tegen onderwijsinstellingen worden ingesteld, onderzocht of in het onderwijs van een claimcultuur kan worden gesproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2019
AA20190765

Expliciet gebruik van de literatuur door de Hoge Raad: een typologie

Post thumbnail Slechts in een klein aantal gevallen gebruikt de Hoge Raad expliciet de literatuur in zijn arresten. De auteur brengt in kaart op welke wijzen de Hoge Raad dit doet, door daarvan een typologie op te maken. Deze typologie kan als uitgangspunt dienen voor vervolgonderzoek over de rol van de literatuur in de jurisprudentie van de Hoge Raad.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2019
AA20190755

Strafbaarstelling mensensmokkel hindert hulp asielzoekers

P.R. Rodrigues

Hulporganisaties die actief zijn op de Middellandse Zee worden beschuldigd van mensensmokkel vanwege hun reddingsacties van bootmigranten. Natuurlijk moeten uitbuiting en het in levensgevaar brengen van asielzoekers door mensensmokkelaars worden voorkomen. Deze bijdrage gaat in op de vraag wanneer humanitaire hulp moet worden aangemerkt als strafbaar gedrag en welke rol de mensenrechtenverdragen bij die beoordeling spelen.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2019
AA20190761

Het algoritme van de Afdeling: de realiteit van complex bestuursrecht

C.J. Wolswinkel

Post thumbnail De rechtsontwikkeling ten aanzien van geautomatiseerde besluitvorming heeft niet alleen betekenis voor de normering van digitaal bestuur, maar is evenzeer relevant voor andere terreinen van het bestuursrecht waar algoritmische besluitvorming plaatsvindt. Omgekeerd laat de rechtsontwikkeling op die andere terreinen zien hoe een bestuursrechtelijk toetsingskader voor geautomatiseerde besluitvorming verder gestalte kan krijgen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2019
AA20190776

De juridische consequenties van de Nederlandse Stewardship Code

V.J. Nederpelt

Post thumbnail De rol van institutionele beleggers ten opzichte van de ondernemingen waarin zij aandelen houden, is een veelbesproken onderwerp. Om handvatten te bieden bij het vervullen van deze rol heeft belangenorganisatie Eumedion de Nederlandse Stewardship Code opgesteld. De vraag is echter in hoeverre deze Stewardship Code juridisch bindend is en welke consequenties aan een schending verbonden kunnen zijn.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2019
AA20190745

Hoera, zij leve lang!

M.A. Simon Thomas

Post thumbnail Io vivat! Over de corporale socialisatie-snelkookpan en semi-autonome sociale velden. In deze amuse wordt de waarde van de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht aan de hand van studentenverenigingen geïllustreerd.

Opinie | Amuse
Oktober 2019
AA20190742

Postmortale verantwoordelijkheid op maat, zonder legitieme portie

F.W.J.M. Schols

Post thumbnail In deze aflevering van de reeks 'Caribisch recht' schrijft Freek Schols over de legitieme portie, die in Curaçao en Sint Maarten al is afgeschaft, op Aruba vermoedelijk spoedig zal verdwijnen, en in Nederland nog in gehavende vorm bestaat.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
Oktober 2019
AA20190740

Het redden van de winkelstraat door blurring?

J.W.H. Lemmen, M.D. Reijneveld

Het wetsvoorstel ter wijziging van de Drank- en Horecawet biedt ruimte voor het ontstaan van mengvormen tussen horeca en detailhandel. De auteurs gaan in op de voor- en nadelen van dit wetsvoorstel en concluderen dat het voorstel moeilijk verenigbaar is met ander overheidsbeleid zoals het Nationaal Preventieakkoord, dat vooral de gezondheid van burgers lijkt te willen beschermen.

Opinie | Redactioneel
Oktober 2019
AA20190739