Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner Maverick
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner Maverick
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201610


Maandblad oktober 2016

Ars Aequi oktober 2016

A license to sue

Th.C.J.A. van Engelen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71; IEPT20160204 (Hassan/Breiding)
Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 22 juni 2016, C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468; IEPT 20160622 (Thomas Philipps/Grune Welle)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2016
AA20160758

De Algemene verordening gegevensbescherming

J.P. de Jong

Op 27 april 2016 werd in Brussel de Algemene verordening gegevensbescherming vastgesteld. De verordening komt in de plaats van de nu nog geldende EU-privacyrichtlijn. De verordening vormt samen met een richtlijn voor de gegevensbescherming op het gebied van de opsporing, de vervolging en de strafrechtstoepassing de algehele herziening van het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie. Over dit pakket onderhandelden het Europees Parlement en de Raad ruim vier jaar. Deze bijdrage blijft beperkt tot de verordening. Enkele hoofdlijnen worden besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 2016
AA20160770

De curator met tunnelvisie

A.W. Jongbloed

Rechtbank Rotterdam 18 mei 2016, nr. C/10/485257 / HA ZA 15-990, ECLI:NL:RBROT:2016:4166 (X/curator)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2016
AA20160745

De eerste vijftig…

E.H. Hondius

Ewoud Hondius werkt 50 jaar in rijksdienst. Een mooi moment voor een terugblik!

Opinie | Column
Oktober 2016
AA20160725

De herziening van het Franse verbintenissenrecht: les jeux sont faits

C. Calomme, J.M. Smits

Post thumbnail

1 oktober 2016 was een historische datum voor het Franse recht. Voor het eerst sinds de invoering van de Code Civil in 1804 vond een grondige herziening plaats van het in het wetboek neergelegde verbintenissenrecht. In deze bijdrage wordt ingegaan op de motieven voor en de inhoud van de herziening.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2016
AA20160726

De temporele dimensie van de rechtsstaat

Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag van de Raad van State

M. Adams

Post thumbnail

In het eerste, meer beschouwende, hoofdstuk van het Jaarverslag van de Raad van State, worden actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen geduid in het licht van de waarden en vereisten van de rechtsstaat. In dit artikel wordt naar aanleiding van de publicatie van het Jaarverslag de relatie tussen de vermelde waarden en vereisten en het tempo waarmee politieke en bestuurlijke actoren handelen, gethematiseerd.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2016
AA20160787

Een feest van de democratie?

L. Münchow, O. Oost

Dit jaar verwierp Nederland in een referendum de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne en stemden de Britten in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie. Een vloed van referenda, zo lijkt het. Is het echter verstandig om in supranationale situaties gebruik te maken van referenda?

Opinie | Redactioneel
Oktober 2016
AA20160699

Het onderbouwen van een veroordeling met behulp van internet

Gezichtspunten voor het gebruiken van internetinformatie als een feit van algemene bekendheid

L. Stevens

Hoge Raad 29 maart 2016, nr. 14/01773, ECLI:NL:HR:2016:522, NJ 2016/249, m.nt. P.A.M. Mevis

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2016
AA20160753

Het proces tegen Wilhelm II

Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I - H. Andriessen e.a.

M. Cupido

Post thumbnail

Het proces tegen Wilhelm II: Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I doet verslag van een fictief strafproces tegen de Duitse keizer Wilhelm II. De vraag die in dit proces centraal staat is of de keizer schuldig is aan (de misdrijven gepleegd tijdens) de Eerste Wereldoorlog. In deze boekbespreking wordt het oordeel van het fictieve gerecht besproken en geëvalueerd.

Literatuur | Boekbespreking
Oktober 2016
AA20160792

Het Scalia Court

De nalatenschap van Justice Antonin Scalia (1936-2016)

J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Op 13 februari overleed op 79-jarige leeftijd Antonin Scalia. Dertig jaar was hij lid van het negen rechters tellende Amerikaanse Hooggerechtshof. Vanwege zijn zeer uitgesproken opvattingen was Scalia geliefd onder conservatieven en gehaat onder liberalen. Deze bijdrage bespreekt zijn invloed op het Amerikaanse recht.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2016
AA20160781

Immuun voor de Unie?

(Semi-)immuniteit van nationale financiële toezichthouders onder nieuw recht

J.T. Tegelaar

Post thumbnail

Europese lidstaten beschouwen de aansprakelijkheid van hun financiële toezichthouders over het algemeen als nationale aangelegenheid. De toenemende Europeanisering van het financieeltoezichtrecht trekt de juistheid van die opvatting echter in twijfel. Deze bijdrage laat zien dat het Europeesrechtelijke beginsel van lidstaataansprakelijkheid kan dienen als grondslag voor financiëletoezichthoudersaansprakelijkheid. Geconcludeerd wordt dat de Duitse en de Nederlandse aansprakelijkheidsbeperking van financiële toezichthouders met dit beginsel in strijd zijn.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2016
AA20160705

Juryleden, slachtoffers en het OM

Hervorming en continuïteit in het Japanse strafproces

E.D. Herber

Post thumbnail

Het Japanse strafproces is recentelijk onderworpen aan belangrijke hervormingen, zoals de invoering van een quasi-jurysysteem en slachtofferparticipatie. Deze hervormingen hebben niet geleid tot een verlaging van het veroordelingspercentage van meer dan 99% of een duidelijk veranderde straftoemeting, maar wel tot een grotere maatschappelijke relevantie van en betrokkenheid bij de strafrechtspraak.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2016
AA20160735

Mag het een hokje meer zijn?

Ontwikkelingen rond sekseregistratie

M. van den Brink

Post thumbnail

Overheden registreren het geslacht van hun ingezetenen binair: ‘M’ of ‘F’. Maar de praktijk is grilliger. Mensen laten zich niet zo gemakkelijk in hokjes stoppen. De kritiek op het binaire model neemt toe en de ontwikkelingen volgen elkaar op dit moment snel op. Oplossingen worden in verschillende richtingen gezocht: meer hokjes of geen hokjes meer? Dit artikel beschrijft deze ontwikkelingen, onderzoekt de mogelijkheden en concludeert dat het wenselijk en verstandig is om – voorzichtig – toe te werken naar het afschaffen van registratie.

Rode draad | Recht en seksualiteit
Oktober 2016
AA20160774

Nationale rechterlijke toetsing van VN-sanctiemaatregelen

C.M.J. Ryngaert

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 21 juni 2016, ECLI:CE:ECHR:2013:1126JUD000580908, nr. 5809/08 (Al-Dulimi en Montana Management, Inc. tegen Zwitserland)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2016
AA20160766

Pathologisering van terrorisme?

Over de toenemende inschakeling van gedragsdeskundigen in terrorismezaken

J. Bijlsma

Post thumbnail

In strafzaken tegen Syriëgangers wordt regelmatig gebruik gemaakt van gedragswetenschappelijke rapportage over de geestesgesteldheid van de verdachte. In dit artikel wordt deze ontwikkeling beschreven. Vervolgens wordt verkend welke invloed een psychische stoornis kan hebben op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van terrorismeverdachten.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2016
AA20160716

Zelfmoord in de common law

Over het menselijk lichaam en het vermogensrecht

J.E. Jansen

Post thumbnail

Tot 3 augustus 1961 was het plegen van zelfmoord in Engeland en Wales een strafbaar feit. Op die dag maakte section 1 van de Suicide Act aan deze toestand een einde. De strafbaarheid van zelfmoord leeft voort in het taalgebruik: to commit suicide, zelfmoord plegen. De bepaling uit 1961 is interessant omdat zij een schakel vormt tussen het moderne recht en de twee stelsels die juridische studenten sinds de Middeleeuwen bestudeerden, het Romeinse recht en het canonieke recht, en die tezamen verklaren waarom men in Nederland rechten studeert en niet recht, rechtsgeleerdheid, rechtskunde of rechtswetenschap.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
Oktober 2016
AA20160700

Zwijgcontracten in de zorg

J. Legemaate

Post thumbnail

Recent is gebleken dat in de zorgsector aan patiënten soms vaststellingsovereenkomsten worden voorgelegd waarin de patiënt verklaart te zwijgen over ernstige incidenten en geen tuchtklacht te zullen indienen. Door dergelijke contracten kunnen zowel de individuele rechtspositie van de patiënt als het algemene belang van de kwaliteit van zorg worden ondermijnd. Aan te bevelen is dat binnen de zorgsector overeen wordt gekomen dergelijke contracten niet meer te gebruiken.

Opinie | Amuse
Oktober 2016
AA20160702

‘Rio’ en het Olympisch vluchtelingenteam

M.Y.A. Zieck

Marjoleine Zieck schrijft in deze column over het Olympische vluchtelingenteam.

Opinie | Column
Oktober 2016
AA20160734