Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201510


Maandblad oktober 2015

Ars Aequi oktober 2015

Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht: de richtlijn consumentenkoop (vervolg)

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 4 juni 2014, zaak C-497/13, ECLI:EU:C:2014:357 (Froukje Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150816

Belastingheffing van multinationals in een globale marktomgeving; naar een Corporate Tax 2.0?

M.F. de Wilde

Post thumbnail

De manier waarop landen winstbelasting heffen van multinationals is hopeloos verouderd. Winstbelastingsystemen zijn gebaseerd op een economische realiteit van 100 jaar geleden en niet langer toegerust op de economische werkelijkheid van vandaag. Is het niet tijd om eens na te denken over een fundamentele belastinghervorming? De auteur geeft een suggestie: de Corporate Tax 2.0.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2015
AA20150841

De 403-verklaring: hoofdelijkheid of borgtocht?

S.M. Bartman

Hoge Raad 3 april 2015, nr. 14/00568, ECLI:NL:HR:2015:837 (mr. Eikendal q.q. voor Bia Beheer/Lentink)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150806

De aard van de aansprakelijkheid uit hoofde van een 403-verklaring

R.M. Wibier

Een zogenaamde 403-verklaring is een verklaring waarin de consoliderende vennootschap zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden uit rechtshandeling van de vrijgestelde vennootschap. De kwalificatie van een schuld waarvoor meerdere schuldenaren kunnen worden aangesproken als hoofdelijk, kan verstrekkende gevolgen hebben. Hoe ver dat gaat blijkt uit de in dit artikel te bespreken uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Bia Beheer.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2015
AA20150778

De beoordeling van een vordering tot opheffing van een conservatoir beslag

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 17 april 2015, nr. 14/01028, ECLI:NL:HR:2015:1074 (Hwang/Nidera c.s.; Pine trader)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150794

De Uitvoeringswet Verordening erfrecht

A.M.E. Giuliano

Op 14 november 2014 is de Uitvoeringswet Verordening erfrecht in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet geeft uitvoering aan de op 4 juli 2012 vastgestelde Europese Verordening erfrecht (hierna: ‘de Verordening’). Met de Verordening wordt het eenvoudiger om een grensoverschrijdende nalatenschap af te wikkelen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de Uitvoeringswet bij de Verordening die om voor de hand liggende redenen op 17 augustus 2015, gelijk met de Verordening, in werking is getreden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2015
AA20150821

Deutschland, das ist nicht toll!

Een Europeesrechtelijke analyse van de Duitse tolwet

M.K. Shahid

Post thumbnail

Een weekje naar de sneeuw, even snel bij de oosterburen boodschappen doen, tanken of een dagje uit? Binnenkort zit dit er voor veel Nederlanders en andere ‘buitenlanders’ niet meer in. De geplande invoering van de Duitse tolheffing, de zogenoemde Pkw-Maut, steekt hier namelijk een (duur en discriminerend) stokje voor.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2015
AA20150762

Eenvoudige maaltijd op kosten van erflaatster is geen daad van zuivere aanvaarding

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 22 mei 2015, nr. 14/03601, ECLI:NL:HR:2015:1284 (Aanvaarding nalatenschap). Ook bekend als Koperen Pan. Erfrecht. Eenvoudige maaltijd op kosten van erflaatster, betaald door erfgenaam met haar pinpas: stilzwijgende zuivere aanvaarding nalatenschap? Artikel 4:192 lid 1 BW. Redelijke kosten, gericht op passende uitvaart erflaatster. Artikel 4:1095 BW (oud).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150813

Het Hof van Savoye in Mechelen

L.J.M. Waelkens

Post thumbnail

In Mechelen is de rechtbank gevestigd in het Hof van Savoye, een prestigieus pand tussen de Keizerstraat, de Korte Maagdenstraat en de Vooghtstraat. Dat romantische justitiepaleis met mooie binnentuinen is een ‘lieu de mémoire’. De Grote Raad heeft er bijna twee eeuwen gezeteld. In de zestiende eeuw was het de residentie van twee landvoogden der Nederlanden. Onder Margaretha van Oostenrijk werden van daaruit de Lage Landen bestuurd.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
oktober 2015
AA20150744

Hoe begrip van burgerlijk recht mogelijk is

Over het werk van Hans Nieuwenhuis, 1944-2015

, M.T. Beumers, C.G. Breedveld-de Voogd, A.G. Castermans, E.J.M. Cornelissen, R. de Graaff, M. Haentjens, J.J.H. Hermeling, T. van den Linden

Post thumbnail

Het werk van Hans Nieuwenhuis is moeilijk in één zin te vatten. Het beoogt begrip bij te brengen van burgerlijk recht. Daarvoor is volgens Nieuwenhuis ruimte- en tijdsbesef nodig, en weegvermogen. Wij leggen zijn werk langs die zelfgekozen meetlat.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
oktober 2015
AA20150835

Let’s go back to Aristotle, nothing’s happened in A.D.

E.H. Hondius

Veel van wat als modern wordt gepresenteerd was in feite al een eeuw – of zelfs eeuwen – geleden bekend, zo stelt Ewoud Hondius in deze column.

Opinie | Column
oktober 2015
AA20150766

Mag ik je een tip geven…?

Over bescherming van tipgevers en beïnvloeding van getuigen

A.A. Feenstra, R.J. de Jong

Post thumbnail

De president van het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft strafaangifte gedaan tegen het ministerie van Financiën wegens het geven van instructies aan getuigen om een beroep te doen op hun verschoningsrecht in een fiscale procedure. In dit artikel wordt deze procedure uiteengezet en besproken of het hierin ingestelde cassatieberoep kans van slagen heeft. Ten slotte zal de strafaangifte worden geanalyseerd in het licht van de bestaande jurisprudentie.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2015
AA20150767

Meer kans in de staatsloterij?

W.H. van Boom, C.M.D.S. Pavillon

Hoge Raad 30 januari 2015, nr. 13/04238, ECLI:NL:HR:2015:178 (Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij/Stichting Loterijverlies.nl)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150784

Opportuun Immuun

C.C. de Kluiver, L. van Langen

Al geruime tijd lijken de arbeidsverhoudingen binnen de Europese Octrooi Organisatie (EOO) ernstig verstoord. Anonieme werknemers spreken over een schrikbewind, waarin intimidatie, torenhoge werkdruk en verregaande interne tuchtmaatregelen aan de orde van de dag zijn. Het Hof Den Haag heeft vastgesteld dat de EOO op onrechtmatige wijze het recht op staken en vakbondsvorming en communicatie heeft beperkt. De minister van Justitie heeft de betekening van dit arrest voorkomen omdat het in strijd zou zijn met het beginsel van immuniteit. Het is nog maar de vraag in hoeverre deze immuniteit in arbeidsconflicten essentieel is om het uitoefenen van officiële taken niet in gevaar te brengen. Immuniteit is immers geen vrijbrief voor willekeur, intimidatie en beperkingen op fundamentele rechten. De acties van de minister kunnen daarom als teleurstellend worden beschouwd.

Opinie | Redactioneel
oktober 2015
AA20150743

Opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen: waarom we het voorbeeld van de gemeenten moeten opvolgen

D. Mohammadi

Post thumbnail

Uitgeprocedeerde vreemdelingen in de opvang of in een kerk, garage of bij een bushalte? Er zijn internationale mensenrechtenverdragen die richtinggevend kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag in hoeverre uitgeprocedeerde vreemdelingen opvang dient te worden geboden.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2015
AA20150749

Rechtsvorming door prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: een tussenstand

I. Giesen, A.M. Overheul

Post thumbnail

Sinds 1 juli 2012 kan de civiele feitenrechter gedurende een procedure een prejudiciële vraag voorleggen aan de Hoge Raad, om vervolgens, na beantwoording van die vraag, de onderliggende procedure verder af te kunnen ronden. De regeling heeft als doel een bijdrage te leveren aan de (tijdige) rechtsvorming door de civiele kamer van de Hoge Raad. In deze bijdrage wordt deze regeling geëvalueerd en maken wij tussentijds de balans op: bereikt de wet haar doel?

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
oktober 2015
AA20150825

Ter lering ende vermaak

V. Mak

Recht en literatuur zijn nauw met elkaar verbonden. In deze column legt Vanessa Mak uit waarom. Inclusief leestips!

Opinie | Column
oktober 2015
AA20150777

Terrorisme voorkomen in plaats van genezen via het straf(proces)recht?

M.A.H. van der Woude

Post thumbnail

Het straf(proces)recht wordt gezien als een belangrijk middel in de internationale strijd tegen terrorisme. In deze strijd lijkt het straf(proces)recht steeds te worden ingezet als een instrument om terrorisme te voorkomen. De recente jurisprudentie rondom teruggekeerde Syriëgangers lijkt dit alleen maar verder te bevestigen. In hoeverre past dit bij de klassieke uitgangspunten van het straf(proces)recht? En schieten we er eigenlijk wel wat mee op?

Opinie | Amuse
oktober 2015
AA20150746

VDV Totaalbouw: vof failleert als rechtspersoon maar is dat niet (?)

'Ceci n'est pas une pipe'

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 6 februari 2015, nr. 14/03627, ECLI:NL:HR:2015:251, Ondernemingsrecht 2015, p. 230-232 m.nt. A.J.S.M. Tervoort (eiser/BEPRO)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150801