Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201410


Maandblad oktober 2014

Ars Aequi oktober 2014

Afscheiding van delen van EU-lidstaten

Een beschouwing vanuit internationaal- en Europeesrechtelijk perspectief

H.C.F.J.A. de Waele

Post thumbnail

Wat is de positie van delen van EU-lidstaten die ervoor kiezen zich af te scheiden van hun ‘moederland’? Blijven zij automatisch binnen de Unie, of komen ze in een juridisch vacuüm terecht? Een eventuele onafhankelijkheidsverklaring van Schotland, Catalonië of Vlaanderen roept tal van dit soort vragen op. In onderstaande bijdrage wordt gezocht naar antwoorden op basis van de relevante internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke uitgangspunten. De auteur benadrukt tegelijk dat de formele regels maar één kant van het verhaal zijn. Als het ooit daadwerkelijk tot afscheiding van een deelregio komt, kiezen de betrokken partijen waarschijnlijk voor een pragmatische benadering, en zal men langs politieke weg oplossingen op maat uitdenken.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2014
AA20140722

Ars Aequi-prijs 2013

A.A. Franken, R.J.Q. Klomp, J.H. Nieuwenhuis

Post thumbnail Dit is het juryrapport van de Ars Aequi-prijs 2013. De prijs, bestaande uit een geldprijs van € 1.000, is gewonnen door Lisa de Graaf, met haar artikel ‘Tijd slijt? De wenselijkheid van afschaffing van de vervolgingsverjaring van jegens minderjarigen gepleegde zedenmisdrijven’ uit Ars Aequi juni 2013.

Overig | Juryrapport
oktober 2014
AA20140714

De beurs-NV van nul tot nu van VOC tot hedge fonds

J.M. de Jongh

Post thumbnail

Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders zijn van alle tijden. Zij doen zich niet alleen voor bij wanbeleid maar ook bij belangenconflicten. Matthijs de Jongh schreef een ontwikkelingsgeschiedenis van de kapitaalvennootschap aan de hand van de ingewikkelde verhouding tussen aandeelhouders en de vennootschap. In deze bijdrage belicht hij enkele hoofdlijnen uit zijn boek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2014
AA20140777

De geoctrooieerde uitvinding een in taal gevangen inventieve techniek

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 4 april 2014, nr. 13/00522, ECLI:NL:HR:2014:816, RvdW 2014/550, NJB 2014/812 (Medinol/Abbott)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2014
AA20140743

De onrechtmatige overheidsdaad een bijzonder leerstuk

L. di Bella

Post thumbnail

Ook de overheid kan aansprakelijk zijn wegens onrechtmatige daad. Gelden bij overheidsaansprakelijkheid dezelfde voorwaarden als bij aansprakelijkheid van private partijen? Een onderzoek naar de bijzondere positie van de overheid in het aansprakelijkheidsrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2014
AA20140782

De Wet herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken herstructurering en aanvulling

F.J.E. Krips

Op 1 juli 2014 is de Wet van 27 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over de werking van de strafwet buiten Nederland (Wet herziening regels betreffende de extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) in werking getreden. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen die deze wet teweegbrengt belicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2014
AA20140755

Doorwerking van het EU Handvest van de grondrechten in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 15 januari 2014, zaak C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2 (Association de Médiation Sociale (AMS)/Union locale des syndicats CGT en Laboubi)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2014
AA20140749

Enquetebevoegdheid ex artikel 2:346 BW bij een kapitaalvennootschap en de strekking van het enqueterecht

Van Chinese Workers naar Slotervaartziekenhuis

B.F. Assink

Hoge Raad 11 april 2014, nr. 13/04786, ECLI:NL:HR:2014:905 (Slotervaartziekenhuis)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2014
AA20140732

Heeft mijn brein het gedaan?

D. Roef

Post thumbnail

Het belang van de neurowetenschappen neemt in het recht snel toe. Zo wordt in strafzaken steeds meer gebruik gemaakt van neurobiologische informatie voor het bepalen van de toerekeningsvatbaarheid. Maar betekent dit nu ook dat de fundamenten van het strafrecht, zoals schuld en wilsvrijheid, slechts verzinsels zijn, zoals sommige hersenonderzoekers beweren?

Opinie | Amuse
oktober 2014
AA20140698

Het kernonderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht overgeleverd aan politieke willekeur

Soevereiniteit en eigendom in het tijdperk van het Nieuw Imperialisme (1870-1914)

W.A.M. van der Linden

Post thumbnail

In de historische context van de verwerving en opdeling van Afrikaans grondgebied door Europeanen aan het einde van de 19e eeuw, zal in dit artikel worden betoogd dat het door de Europeanen zelf ingestelde kernonderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht onder druk kwam te staan en werd onderworpen aan politiek eigenbelang.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2014
AA20140701

Het zijn ook maar mensen

Advocaten, fiscalisten en notarissen hebben (in tegenstelling tot rechters) geen extra verantwoordelijkheid zich ‘correct’ te gedragen. Als adviseurs behartigen zij de belangen van één partij. Dat brengt met zich, dat zij zich weliswaar moeten houden aan de (straf)wet en de tuchtregels, maar dat hun verantwoordelijkheid niet verder gaat dan dat. Zolang zij zich aan voornoemde regels houden, mogen zij morele regels overschrijden, zeker als dit in het belang is van hun cliënt.

Opinie | Redactioneel
oktober 2014
AA20140695

Minderjarige jihadreizigers nut en noodzaak van plaatsing in gesloten jeugdzorg

M.P. de Jong-de Kruijf

Een aantal minderjarigen in Nederland heeft plannen om uit te reizen naar Syrië of omliggende landen om deel te nemen aan de gewapende jihad. Eén van de manieren om dit tegen te gaan is het plaatsen van deze minderjarigen in gesloten jeugdzorg. Hoe gaat dat precies en heeft deze maatregel zin?

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2014
AA20140727

Over slappe verhalen en een sterk vermoeden

R.J.B. Schutgens

Rechter-plaatsvervanger Roel Schutgens pleit in deze column voor bondige beroepschriften met alleen kansrijke argumenten en zo min mogelijk ‘ruis’. 

Opinie | Column
oktober 2014
AA20140726

Piet Hein Donner

D.J. Verhey, S.A.M. Vermeulen

Post thumbnail Voor de zomer sprak Ars Aequi met Piet Hein Donner in het mooie gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk. Donner was onder andere minister van Justitie, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na deze indrukwekkende loopbaan, is hij sinds begin 2012 vice-president van de Raad van State. Donner vertelde ons over zijn studie en carrière, deelde een bijzondere juridische ervaring en gaf tips aan huidige studenten.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
oktober 2014
AA20140696

Probleemgestuurd leren als didactisch model aan een rechtenfaculteit mismatch

A.R. Houweling, J. Montijn, M. Wijnen

Ruim anderhalf jaar geleden is aan Erasmus School of Law het Erasmus Law College van start gegaan, met onder andere een nieuw didactisch model. In het nieuwe onderwijsmodel staat ‘probleemgestuurd leren’ centraal. In dit artikel wordt aan de hand van de eerste ervaringen en bevindingen bij Erasmus School of Law de vraag beantwoord of probleemgestuurd leren en rechten een match of juist een mismatch is.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2014
AA20140772

Recht echt interdisciplinair

E.H. Hondius

De interdisciplinariteit van het recht is een opkomend thema, dat in Nederland vooralsnog vooral beperkt is tot enkele disciplines als law & economics en recht & literatuur. Ewoud Hondius kijkt dan ook voor inspiratie naar twee ambitieuze Duitse interdisciplinaire onderzoeken.

Opinie | Column
oktober 2014
AA20140713

Versoepeling van het ontslagrecht onder de Wet Werk en Zekerheid?

A. van Zanten-Baris

Post thumbnail

Een veelgehoorde vraag is of het ontslagrecht met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid soepeler wordt. Hiervan lijkt geen sprake te zijn. Ook wordt in de memorie van toelichting beloofd dat de Wet Werk en Zekerheid het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en goedkoper maakt. De vraag is of deze belofte wordt waargemaakt. Verder is de vraag van belang of het ontslagrecht door de Wet Werk en Zekerheid rechtvaardiger wordt. Aan deze punten wordt in deze bijdrage aandacht besteed aan de hand van de meest relevante wijzigingen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2014
AA20140717

Voedsel en recht in de jagers-verzamelaarssamenleving van de Inuit

C.J. Bastmeijer, W.C.E. Rasing

Post thumbnail

Als één van de laatste artikelen van de Rode draad ‘Voedsel en recht’ maken wij een uitstap naar een samenleving waarin jacht en voedsel nog in sterke mate het dagelijks leven bepaalden: de traditionele Inuit (Eskimo’s). Welke regels over voedsel kenden zij? En kunnen deze normen ons iets vertellen over de relatie tussen de mens en de natuur als voedselbron en tussen mensen onderling in een jagers-verzamelaarssamenleving?

Rode draad | Voedsel & Recht
oktober 2014
AA20140761