Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202009


Maandblad september 2020

Ars Aequi september 2020

Regulering van private military and security companies

J.E.D. Voetelink

Post thumbnail In de afgelopen 20 jaar zijn private partijen tijdens internationale militaire operaties steeds vaker diensten gaan verrichten die vroeger door militairen zouden zijn uitgevoerd. Inmiddels is de vraag niet langer of inzet van dit soort bedrijven wel juridisch te verantwoorden is, maar wat de juridische grenzen aan die inzet zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2020
AA20200776

Minister-president van Hollands maaiveld tot Brusselse apenrots

J.C.F.J. van Merriënboer

Post thumbnail Deze bijdrage handelt over de staatsrechtelijke positie van de minister-president vanuit politiek-historisch perspectief. De nadruk ligt op de groei die het premierschap de afgelopen 75 jaar doormaakte: van weinig op de voorgrond tredende voorzitters van de ministerraad, zoals Willem Drees (1948-1958), tot prominente bekleders van het hoogste politieke ambt zoals Ruud Lubbers (1982-1994) en Mark Rutte (vanaf 2010).

Blauwe pagina's | Recht en politiek
september 2020
AA20200742

Grootschalige internationale fraude in de btw

De strafbaarstelling van fraude onder Nederlands, Engels en Duits recht

De bescherming van het recht op eigendom of het recht op de waarheid?

S.S. Buisman

Op 14 januari 2020 promoveerde Sanne Buisman aan Tilburg University op haar proefschrift 'Contract, Tort & Crime. Criminalisation of breaches of sales contracts under Dutch and EU law.' In deze bijdrage vertelt zij over haar promotie-onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2020
AA20200845

Zoeken naar zekerheid

Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

R.W.J. Severijns

Op 9 oktober 2019 promoveerde Ralph Severijns aan de RU met het proefschrift 'Zoeken naar zekerheid. Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de immigratie- en naturalisatiedienst in de Nederlandse asielprocedure'. In dit artikel geeft hij een korte samenvatting van zijn promotieonderzoek over de vraag hoe in de Nederlandse asielprocedure wordt omgegaan met onzekerheid.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2020
AA20200850

What’s in a name? Over rechtspraak.nl en de anonimiseringsrichtlijnen

R.H.T. Jansen, M.D. Reijneveld

Vrijwel alle rechterlijke uitspraken worden geanonimiseerd voordat zij op rechtspraak.nl worden gepubliceerd. Op het vigerende anonimiseringsbeleid van de Rechtspraak valt echter het nodige af te dingen. Wij signaleren een aantal pijnpunten en geven enkele suggesties ter verbetering.

Opinie | Redactioneel
september 2020
AA20200741

Lekker flexen!

R. de Bock

In deze column schrijft Ruth de Bock over de voordelen die flexwerken kan hebben, maar ook over de minder prettige kanten.

Opinie | Column
september 2020
AA20200791

Kort Amerikaans

E.H. Hondius

Amerikaanse scripties en andere publicaties hebben een groot voordeel vergeleken met Nederlandse scripties. Benieuwd wat dat is? In deze column legt Ewoud Hondius het uit.

Opinie | Column
september 2020
AA20200765

Hbo-rechten is volwassen, tijd voor een Netflix-serie?

Over beroepsproducten, preventive law en morele kennis

E. van de Luytgaarden

Post thumbnail Hbo-rechten als volwaardig juridische opleiding bestaat 18 jaar. In dit artikel wordt stilgestaan bij de kern van de opleiding en ook bij drie uitdagingen waar de opleiding voor staat. Die uitdagingen zijn verdere implementatie van beroepsproducten in de opleiding, focussen op preventive law door te werken aan juridische gezondheid en het voorkomen van conflicten en het verdiepen van de morele kennis en vaardigheden van hbo-juristen. Met deze stappen wordt de profilering van de hbo-juristen in de samenleving versterkt.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2020
AA20200830

De Britten eruit, de advocaten erin?

De gevolgen van de Brexit voor het vrij verkeer van Britse advocaten in de Europese Unie

J. van de Riet

Post thumbnail De Brexit heeft grote gevolgen voor alle sectoren van de Britse economie, waaronder de advocatuur. Deze bijdrage bespreekt de vrijverkeersrechten die Britse advocaten op dit moment genieten in de Europese Unie, waardoor zij grotendeels gelijkgesteld worden met advocaten uit de gastlidstaat en daar bovendien gemakkelijker kunnen integreren. Vervolgens wordt onderzocht welke gevolgen de Brexit heeft voor de werking van deze rechten en of er mogelijkheden zijn om even­tuele problemen te voorkomen.

Verdieping | Studentartikel
september 2020
AA20200766

The new Ecodesign Package: an important step towards a circular economy

L. Van Acker

Post thumbnail During the design phase, 80 percent of a product’s environmental impact is determined. For this reason, the European Union established a framework, containing the overarching Ecodesign Directive and several product-specific implementing regulations, obliging manufacturers to eco-design their products. This article will discuss and analyse the ecodesign framework in light of the new Ecodesign Package – the ten most recently adopted regulations.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2020
AA20200793

De historie van het Curaçaose offshore-regime

G.D. Rekwest

Post thumbnail De huidige opstelling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Europese Unie ten aanzien van internationale belastingconstructies die kleine jurisdicties zoals Curaçao faciliteren, staat in schril contrast met de rol die hun leden, met name de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, hebben gespeeld bij het ontstaan van de offshore. Welke factoren hebben bijgedragen aan de opkomst en neergang van de offshore-sector op Curaçao?

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2020
AA20200781

Mr. Big een maatje te groot voor Nederland?

Over de toelaatbaarheid en de normering van undercoveroperaties

J.H. Crijns, M.J. Dubelaar

Post thumbnail Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad een tweetal arresten gewezen inzake de zogeheten Mr. Big-methode. Onderzocht wordt wat de uitspraken betekenen voor de toekomstige inzet van deze methode en hoeveel ruimte het door de Hoge Raad geschetste kader nog biedt voor andersoortige, op artikel 126j Sv gestoelde undercoveroperaties waarin opsporingsambtenaren actief interfereren in het leven van verdachten.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2020
AA20200748

Recht en Bildung: Andreas Kinneging en Johan van der Walt

De regeling inzake het betreden en doorzoeken van woningen en andere plaatsen verduidelijkt – versie 2.0

J.A.A.C. Claessen, D.L.F. de Vocht

Post thumbnail Deze bijdrage is een herwerkte en geactualiseerde versie van de bijdrage die in 2012 in Ars Aequi verscheen. In deze bijdrage wordt de strafvorderlijke regeling inzake het betreden en doorzoeken van plaatsen ter aanhouding dan wel ter inbeslagname besproken, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan het betreden en doorzoeken van woningen en de rol die de Algemene wet op het binnentreden daarbij speelt.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2020
AA20200820

Final but not infallible

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

H.L.A. Hart kwalificeerde rechterlijke beslissingen als “final but not infallible”. Hij haalde hiermee een analyse aan van US Supreme Court rechter Robert Jackson. Harm Kloosterhuis & Carel Smith schrijven erover in deze column.

Perspectief | Column
september 2020
AA20200837

Keuzeonzekerheid bij de vaststelling van het condicio-sine-qua-non-verband

E.F.D. Engelhard

Post thumbnail De civiele rechter heeft creativiteit laten zien om in diverse gevallen eisers met bewijsnood ter zake van het causaal verband tegemoet te komen. Eén categorie gevallen blijft problematisch, namelijk die waarin de schade van de eiser het gevolg is van diens eigen keuze, waarvan de eiser stelt dat die keuze is ingegeven door onjuiste informatie of nalatigheid van de gedaagde.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
september 2020
AA20200810

De afstemmingsregel

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 24 april 2020, nr. 19/00155, ECLI:NL:HR:2020:806 (mr. Meulenberg q.q./Alsi Beheer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2020
AA20200802