Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner De Rechtspraak
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201709


Maandblad september 2017

Ars Aequi september 2017

AkzoNobel

Bestuursautonomie in beurs-NV: behoud stand-alone-strategie en afwijzing overnamevoorstel

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 29 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1965, nr. 200.215.330/01 (Elliott International L.P. Kanaaleilanden e.a./AKZO Nobel NV, belanghebbende beleggers en PPG, USA) 

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2017
AA20170713

Algemene voorwaarden in het arbeidsrecht: gewenste eenden in de bijt?

J.J.M. de Laat

Op 18 november 2016 promoveerde Sjef de Laat aan de UU met het proefschrift Zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht. In dit artikel legt hij uit waar zijn onderzoek in de kern op neerkomt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2017
AA20170756

Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme

J.R. Groen, J.J. Tazelaar

In Nederland is in 2013 met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme een veelheid aan maatregelen aangekondigd om jihadisme aan te pakken. Een aantal van deze maatregelen, de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: Twbmt) en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, zijn in februari en maart van dit jaar in werking getreden. In deze bijdrage geven de auteurs een beschrijving van de afzonderlijke maatregelen. Zij eindigen met een korte afsluiting.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2017
AA20170736

De goede onderzoeksopzet als succesfactor voor de juridische scriptie

M.V.R. Snel

Post thumbnail

Het schrijven van een scriptie is geen eenvoudige opgave. Een grotere nadruk op het ontwikkelen van een goed uitgewerkte onderzoeksopzet kan het scriptietraject voor zowel student als begeleider aangenamer maken. Daarvoor is wel intensief vooronderzoek nodig, gericht op het identificeren van een onderzoeksvraag, het inschatten van de uitvoerbaarheid en de ontwikkeling van een theoretisch kader.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2017
AA20170748

De Hoge Raad der Nederlanden: een zetel met bijzetstoeltjes?

P.H.M. Broere

Eerder dit jaar deed emeritus hoogleraar migratierecht Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira aangifte tegen de voltallige Hoge Raad. De aangifte zag op de deelname van reservisten aan de beraadslaging bij de Hoge Raad, wat een stelselmatige schending van het geheim van de raadkamer en schending van het ambtsgeheim zou vormen. Volgens de Hoge Raad is deze wijze van raadkameren noodzakelijk, nu het de consistentie en rechtseenheid bewaakt. Bij deze praktijk kunnen vraagtekens geplaatst worden.

Opinie | Redactioneel
september 2017
AA20170667

De moeilijke verhouding tussen het Nederlandse recht en de trust

R.M. Wibier

Hoge Raad 23 juni 2017, nr. 16/02615, ECLI:​NL:​HR:​2017:​1139 (Stichting beheer derdengelden advocatuur NautaDutilh/Ontvanger)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2017
AA20170707

De rol van de vernietiging van een arbitraal vonnis bij de aansprakelijkheid van arbiters

P.E. Ernste, G.J. Meijer

Post thumbnail

De procedure tot vernietiging van een arbitraal vonnis speelt een belangrijke rol in het leerstuk van aansprakelijkheid van arbiters. Bij het bepalen aan de hand van welke aansprakelijkheidsmaatstaf het handelen van de arbiter dient te worden beoordeeld, is van belang of het gewraakte handelen in het kader van de vernietigingsprocedure ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd. De strikte Greenworld-maatstaf geldt slechts voor fouten die samenhangen met de rechterlijke taak, welk handelen in een vernietigingsprocedure kan worden getoetst. Voor aansprakelijkheid van de arbiter is dan één van de voorwaarden dat het arbitrale vonnis is vernietigd. De arbiter heeft hierdoor belang bij de uitkomst van de vernietigingsprocedure en daarmee een belang om zich te voegen in de vernietigingsprocedure. Het middel van ‘remission’ (art. 1065a Rv) kan evenwel in de weg staan aan de voeging van de arbiter in de vernietigingsprocedure.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2017
AA20170682

De stenige weg naar een faire geschillenregeling

A.B. van Rijn

Sinds 2010 bevat het Statuut voor het Koninkrijk de opdracht aan de rijkswetgever om een regeling te maken voor de beslechting van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen. De meningen over de wijze waarop aan deze opdracht uitvoering moet worden gegeven, lopen sterk uiteen. Een ontwerp dat inmiddels voor advies aan de Raad van State is aangeboden, reflecteert alleen de Nederlandse opvatting. Dit artikel bespreekt de achtergronden en hoofdlijnen van het ontwerp, alsmede de juridische randvoorwaarden waarbinnen een faire geschillenregeling zich zou moeten bewegen.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2017
AA20170689

Dieren zijn geen zaken

R.L. de Graaff

Post thumbnail

Tot 1 januari 2013 waren dieren zaken. Met de inwerkingtreding van artikel 3:2a BW op voornoemde datum kwam daaraan een einde en kreeg het dier een ‘eigen positie’ in de wet. Wel verklaart artikel 3:2a lid 2 BW de bepalingen met betrekking tot zaken in beginsel op dieren van toepassing.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
september 2017
AA20170668

Dwarsliggende aandeelhouders

Aandeelhouders en een vennootschap in financieel zwaar weer

S.C.E.F. Moulen Janssen

Post thumbnail

Aandeelhouders mogen hun stemrecht in beginsel naar eigen inzicht uitoefenen. Dit kan problemen opleveren wanneer een vennootschap haar schulden moet herstructureren om een faillissement af te wenden. Deze amuse vangt aan met een casus die een aantal van die problemen blootlegt. Vervolgens komen rechtspraak en wetsvoorstellen aan bod waarin de vrijheid van aandeelhouders om hun stemrecht naar eigen inzicht uit te oefenen, aan banden wordt gelegd.

Opinie | Amuse
september 2017
AA20170670

Dworkins denkfout. Object en methode in de rechtstheorie

H.T.M. Kloosterhuis

Harm Kloosterhuis vertelt over Ronald Dworkin, zijn verzet tegen een inhoudelijk neutrale beschrijving van het recht, zijn theorie van het ene juiste antwoord, zijn debat met H.L.A. Hart en zijn denkfout.

Opinie | Column
september 2017
AA20170698

Equality of arms en de medische deskundige in de bestuursrechtspraak

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226, 15/501 WIA en Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 30 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1674, nr. 201608140/1/V1

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2017
AA20170723

Erfelijkheidsonderzoek en de uitdagingen voor de autonomie van de patiënt

Brengt de relationele tendens van genetica de zelfbeschikkingsvisie van informed consent en het recht op informatie in gevaar?

E.J. Oldekamp

Post thumbnail

Het zelfbeschikkingsbeginsel speelt binnen het gezondheidsrecht een grote rol. Op grond van dat beginsel richten de patiëntenrechten zich hoofdzakelijk op het beschermen en optimaliseren van de zelfbeschikking (of autonomie) van de patiënt. Bij erfelijkheidsonderzoek is voor de invulling van de patiëntenrechten ook aandacht voor de informatiebelangen van familieleden en de welzijnsbelangen van toekomstig nageslacht. Deze bijdrage onderzoekt in hoeverre de aandacht voor deze derden-belangen de zelfbeschikkingsvisie van de volgende twee samenhangende patiëntenrechten relativeert: het recht op het geven van geïnformeerde toestemming en het recht op informatie.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
september 2017
AA20170673

Juridische genootschappen: de overlevers

E.H. Hondius

Ewoud Hondius bespreekt juridische genootschappen uit heden en verleden.

Opinie | Column
september 2017
AA20170688

Onderzoek in een smartphone

Zoeken naar een redelijke verhouding tussen privacybescherming en werkbare opsporing

L. Stevens

Hoge Raad 4 april 2017, nr. 15/03882, ECLI:NL:HR:2017:584; Hoge Raad 4 april 2017, nr. 15/05365, ECLI:NL:HR:2017:588; Hoge Raad 4 april 2017, nr. 15/01973, ECLI:NL:HR:2017:592

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2017
AA20170730

Ruimtemijnbouw: mag dat wel?

T.L. Masson-Zwaan

Post thumbnail

Een aantal ondernemingen heeft geavanceerde plannen om grondstoffen van de maan en asteroïden te ontginnen en commercialiseren. Dit artikel gaat in op de juridische implicaties daarvan. Mag het, en zo ja, onder welke voorwaarden? Wat zegt het internationale recht, en wat is het belang van nationale wetgeving in dit kader?

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
september 2017
AA20170740

Wanordelijkheden als argument om demonstraties en vergaderingen te verbieden

B. Roorda

Post thumbnail

Kan een burgemeester een demonstratie of vergadering verbieden als vijandig publiek wanordelijkheden veroorzaakt? Het zou een premie zetten op wanordelijk gedrag.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2017
AA20170699