Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201509


Maandblad september 2015

Ars Aequi september 2015

Brandblussen

V. Mak

Deze maand schrijft Vanessa Mak over de zaak van mevrouw Froukje Faber. Haar auto vloog enkele maanden na aankoop in brand op de snelweg, en hiervoor stelt zij het autobedrijf waar zij de auto kocht aansprakelijk. De zaak heeft inmiddels ook het HvJ EU beziggehouden.

Opinie | Column
september 2015
AA20150673

Ceci n’est pas een bezwaarschrift

L.J.A. Damen

Post thumbnail

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 10 juni 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1837, nr. 14-4431 WSF
Procederen over procederen; geschriften van een burger moeten naar hun juridische strekking worden beoordeeld; welwillend bestuur en welwillende rechtspraak?
Artikel 2:17, 3:41, 6:5, 6:7, 6:8, 6:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb); artikel 6 Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2015
AA20150702

De Hoge Raad als Europese civiele rechter

C. Mak

Post thumbnail

In rechtsvorming op het terrein van het Europees privaatrecht toont de Hoge Raad twee gezichten. Vanuit Europees-constitutioneelrechtelijk perspectief geeft hij voorrang aan het EU-recht. Vanuit privaatrechtelijk perspectief blijft het systeem van het Burgerlijk Wetboek het uitgangspunt. Deze bijdrage definieert het normatieve kader waarbinnen de Raad zijn positie bepaalt.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
september 2015
AA20150716

De positie van de notaris in geval zijn bijstand zou leiden tot benadeling van derden

B.C.M. Waaijer

Hoge Raad 3 april 2015, nr. 14/00380, ECLI:NL:HR:2015:831 (Reijnders-Louis/Ribama, De Novitaris) Hoe dient de notaris te handelen bij botsende rechten?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2015
AA20150691

De vergeten kunst van het arrest-lezen

A. Broekers-Knol, B.M.J. van Klink

In dit artikel geven wij een korte introductie tot het lezen van een arrest. Eerst zullen wij kort aangeven waarom het van belang is om zelf arresten te lezen. Vervolgens zullen we uiteenzetten hoe je het beste een arrest kunt lezen. Tot slot gaan we in op de vraag hoe je een arrest, nadat je het hebt gelezen, kunt gebruiken. Wat heb je eraan in de rechtspraktijk en in de rechtswetenschap?

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2015
AA20150723

De Wet raadgevend referendum

H.M.B. Breunese

Op 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum (Wrr) in werking getreden. Op grond van deze wet kunnen kiezers een verzoek indienen tot het houden van een referendum over wetten en over de stilzwijgende goedkeuring van verdragen. Het woord ‘raadgevend’ in de titel van de wet brengt niet alleen tot uitdrukking dat het initiatief voor het referendum uitgaat van de kiezer,  maar ook dat de uitslag niet bindend is, maar de status heeft van een (zwaarwegend) advies. Voor de introductie van een bindend referendum is een wijziging van de Grondwet nodig. In deze bijdrage gaat Henk-Martijn Breunese in op de discussie die voorafging aan de invoering van de wet, en op de inhoud van de wet zelf.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2015
AA20150709

Niet-nakoming van negatieve verplichtingen in faillissement: mission impossible van de curator?

B.A. Keizers

Post thumbnail

De curator kan geconfronteerd worden met verplichtingen van de gefailleerde uit overeenkomsten waarvoor hij geen handeling meer hoeft te verrichten om nakoming te bewerkstelligen (negatieve verplichtingen). De Hoge Raad oordeelde in het Nebula-arrest (2006) dat de curator deze negatieve verplichtingen niet na hoeft te komen. In het Berzona-arrest (2014) oordeelde de Hoge Raad (daarentegen) dat de curator niet actief mag wanpresteren. Naar aanleiding van beide arresten staat in deze bijdrage centraal, in welke mate de curator binnen het kader van de Faillissementswet de bevoegdheid, dan wel mogelijkheid heeft om negatieve verplichtingen uit wederkerige (duur)overeenkomsten niet na te komen.

Verdieping | Studentartikel
september 2015
AA20150662

Opnieuw: enquêtebevoegdheid ex artikel 2:346 BW bij een kapitaalvennootschap en ‘de strekking’ van het enquêterecht

Van Slotervaartziekenhuis naar SNS Reaal?

B.F. Assink

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2779, nr. 200.159.002/01 OK (SNS Reaal)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2015
AA20150678

Recht en film

De mogelijkheden voor een subdiscipline

G. Boogaard, H. de Mare

De ambitie om aan recht en literatuur ook films en tv-series toe te voegen, kan verschillend worden ingevuld. Wij menen dat de lat hoog moet liggen: juridische kijkervaring combineren met narratieve en met filmwetenschappelijke analyse. Deze methode is weliswaar intensief, maar vergroot de werkelijk toegevoegde waarde van de verbeelding voor het recht.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2015
AA20150729

Reichskammergericht

J.H.A. Lokin

Post thumbnail

Geen groter contrast dan de omvang van het gebouw waarin het Reichskammer­gericht huisde en de omvang van het gebied, of liever gezegd de gebieden waarover het gerecht jurisdictie had. Jan Lokin vertelt erover in deze bijdrage in de reeks 'Bouwstenen van het recht'.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
september 2015
AA20150644

Schadevergoeding na een transactie bij megafraude

Een moeilijk verhaal?

V.C. van Campen

Post thumbnail

Het OM treft in grote fraudezaken regelmatig schikkingen. Veelgehoorde bezwaren hiertegen zijn het gebrek aan rechtsstatelijkheid, de stagnerende rechtsontwikkeling en dat er sprake zou zijn van klassenjustitie. Dat een schikking de verhaalsmogelijkheden van benadeelden aantast, is een bezwaar dat minder vaak gehoord wordt. Hierin komt mogelijk verandering, met het oog op het wetsvoorstel ‘Afwikkeling massaschade in een collectieve actie’.

Verdieping | Studentartikel
september 2015
AA20150649

Sinaasappels

Beantwoording rechtsvraag (345) Goederenrecht

L.P.W. van Vliet

In dit artikel wordt Rechtsvraag 345 uit het februarinummer 2015 beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2015
AA20150734

Sociale onrust en het civiele aansprakelijkheidsrecht

R. Rijnhout

Post thumbnail

Door een inkrimpende economie en voortschrijdende inzichten over neveneffecten van technische ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de gaswinning in Groningen en risicovolle financiële producten zoals renteswaps, krijgt het aansprakelijkheidsrecht een rol toegedicht in het wegnemen van sociale onrust. Maar heeft het aansprakelijkheidsrecht eigenlijk wel de juridische en niet-juridische tools om te zorgen voor (orde)herstel?

Opinie | Amuse
september 2015
AA20150646

Te Koop: fraudebestrijding (t.e.a.b.)

T.A. Keijzer, M. Samadi

De bestrijding van fraude gepleegd door multinationale ondernemingen (MNO's) is een complexe aangelegenheid. De opsporing van dit type strafbare feiten vergt veel inspanning en expertise van de justitiële autoriteiten, en bovendien komt veelal aan meerdere landen gelijktijdig rechtsmacht toe. In de praktijk wordt vaak gekozen voor een schikking om dit type delicten af te doen. Hoewel dit een efficiënte manier van afdoening is, bergt deze praktijk het risico in zich dat MNO's kunnen kiezen voor de jurisdictie met het gunstigste strafrechtklimaat. Ter voorkoming van deze vorm van forumshopping is coördinatie op internationaal niveau noodzakelijk.

Opinie | Redactioneel
september 2015
AA20150643

Tijd voor externe controle op de mensenrechten binnen de Europese Unie?

De (niet) toetreding van de EU tot het EVRM

A. Lazowski, R.A. Wessel

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het ontwerpverdrag over toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden afgewezen. Het Hof van Justitie ziet nog veel problemen met betrekking tot een externe controle op het EU-beleid. De vraag is echter of de Unie deze controle langzamerhand niet zou moeten aandurven.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2015
AA20150674

Toga’s aan de kapstok!

A.Q.C. Tak

Post thumbnail

Het bestuursrecht wordt te formalistisch toegepast en er bestaat te weinig aandacht voor de vraag of besluiten en rechterlijke uitspraken wel rechtvaardig zijn. Rechters zonder zelfrespect of die weigeren kennis te nemen van de overdaad aan bewijs van hun collectieve falen horen hun toga aan de kapstok te hangen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2015
AA20150659

Van woekerpolissen, rechtszekerheid en privaatrechtelijke gevolgen door een Luxemburgse bril

T.M.C. Arons, D. Busch

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 29 april 2015, zaak C-51/13, ECLI:​EU:​C:​2015:​286 (Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2015
AA20150696

Woning, gefinancierd met grotendeels onder uitsluitingsclausule kwijtgescholden geldlening, gemeenschappelijk of privé?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 1 mei 2015, nr. 14/03358, ECLI:NL:HR:2015:1199 Personen- en familierecht. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap. Woning gekocht met geldlening die voor 2/3 is kwijtgescholden onder uitsluitingsclausule. Is woning gemeenschappelijk of privé? Strekking samenstel gelijktijdig verrichte rechtshandelingen. Analoge toepassing artikel 1:124 lid 2 BW (oud) op wettelijke gemeenschap van goederen? Totstandkomingsgeschiedenis artikel 1:95 lid 1 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2015
AA20150686

Zesentwintig uur onderwijs: antwoord aan mijn broer

E.H. Hondius

"Wat doet een docent eigenlijk de hele dag?” Ewoud Hondius geeft het antwoord.

Opinie | Column
september 2015
AA20150658