Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201409


Maandblad september 2014

Ars Aequi september 2014

Ars Longa Vita Brevis Prof.dr. Willem Witteveen

Een idealist met hart voor menselijkheid, rechtvaardigheid en schoonheid: Prof.dr. Willem Witteveen (Rotterdam 5 mei 1952 - Oekraïne 17 juli 2014)

M.G. IJzermans, J. Monster

Post thumbnail

Willem Witteveen overleed op 17 juli 2014 op 62-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar Rechtstheorie en retorica aan de Tilburg University en senator namens de Partij van de Arbeid. Van 26 maart 1991 tot en met 15 juli 2009 was hij contacthoogleraar voor Ars Aequi aan de Tilburg University. In deze bijdrage herdenken zijn promovendi Maria Yzermans en Jobien Monster hun leermeester en zijn werk.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
september 2014
AA20140664

Augustus

J.E. Jansen

Deze column over de 2000 jaar geleden overleden keizer Augustus had Jelle Jansen eigenlijk beter niet kunnen schrijven.

Opinie | Column | Opiniërend artikel
september 2014
AA20140633

Bestuursrechtspraak een lege huls?

L.J.A. Damen

Rechtbank Den Haag 9 mei 2014, nr. 462821 KG ZA 14-369, ECLI:NL:RBDHA:2014:9309

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2014
AA20140643

De discriminatie van de vrouwelijke vader

C.C. de Kluiver, M. Samadi

Op 1 april 2014 is de Wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft tot gevolg dat zonder een gerechtelijke adoptieprocedure, de vrouwelijke levensgezel van de biologische moeder als juridische ouder wordt beschouwd. Zowel de bedoelingen van de wetgever, als de politieke vooruitstrevendheid van deze wet zijn prijzenswaardig, maar wat ons betreft had de wetgever zorgvuldiger moeten nadenken over de positie van de biologische vader.

Opinie | Redactioneel
september 2014
AA20140595

De Jeugdwet

A.H.W.M. van Beuningen

Op 14 maart is de Jeugdwet gepubliceerd in het Staatsblad. Deze treedt op 1 januari 2015 in werking. De wet heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en effectiever te maken en voorziet in de bestuurlijke en financiële decentralisatie naar de gemeenten van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden. In deze bijdrage wordt de Jeugdwet nader toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2014
AA20140653

De VOG: integriteitsverklaring ten behoeve van schijnzekerheid

L.M. Schoutsen, P.M. Schuyt

Post thumbnail

Onlangs werd een wetswijziging aangekondigd op basis waarvan het mogelijk wordt afgifte van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te weigeren op grond van enkel politiegegevens. Dit lijkt haaks te staan op een meer inhoudelijk toetsingskader dat de Afdeling Bestuursrechtspraak lijkt te ontwikkelen. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de functie van de VOG als integriteitsinstrument?

Opinie | Opiniërend artikel
september 2014
AA20140629

Drones, grondeigendom en de luchtkolom van artikel 5:21 BW

E. Koops

Post thumbnail Kan ik verbieden dat drones boven mijn tuin vliegen? In deze bijdrage wordt betoogd dat de ‘vlieguitzondering’ van artikel 5:21 lid 3 BW geen betrekking heeft op drones. Dit betekent dat een grondeigenaar met voldoende belang het gebruik van zijn luchtkolom aan dronebestuurders mag ontzeggen. Sterker nog, er zijn redenen om drones op dezelfde manier te behandelen als overhangende takken, zodat zij na een aanmaning eigenmachtig mogen worden verwijderd (art. 5:44 lid 1 BW). De luchtbuks lijkt daarvoor het aangewezen instrument.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2014
AA20140610

Een duik in het ondiepe

Rechtsvraag (344) Verbintenissenrecht

A.G. Castermans

Het antwoord op deze verbintenisrechtelijke rechtsvraag kun je vóór 1 november 2014 opsturen naar A.G. Castermans, a.g.castermans@law.leidenuniv.nl. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het aprilnummer 2015. De beste studentinzender wordt beloond met een geldprijs van € 50 plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welk jaar en welke studierichting zij volgen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2014
AA20140675

Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus

Over doorwerking, inpassing en verdere doorwerking van het EVRM in het privaatrecht

S.D. Lindenbergh

Hoge Raad 28 maart 2014, nr. 12/05436, ECLI:NL:HR:2014:736 (Eisers/Gemeente De Bilt)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2014
AA20140636

Evenementen in Stad aan Zee

Beantwoording rechtsvraag (343) bestuursrecht

L.J.A. Damen

In deze bijdrage beantwoordt Leo Damen de bestuursrechtelijke rechtsvraag die hij stelde in het februarinummer 2014 van Ars Aequi (AA20140155)

Perspectief | Rechtsvraag
september 2014
AA20140672

Getuigenverklaringen in het VN-onderzoek naar de dood van Dag Hammarskjold

, M.T. Beumers, M.G. Hekkenberg

Post thumbnail In 1961 kwam de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld, bij een vliegtuigramp om het leven. Deze ramp was omgeven met opmerkelijke en verdachte omstandigheden. De theorie dat Hammarskjölds vliegtuig doelwit was van een aanslag heeft daarom tot op de dag van vandaag veel aanhangers. In 2012 begon een nieuw internationaal onderzoek naar de crash. Een Leids onderzoeksteam bestaande uit zes studenten heeft aan dit onderzoek bijgedragen door de getuigenverklaringen uit eerdere onderzoeken te analyseren.

Verdieping | Studentartikel
september 2014
AA20140617

Het voorzorgsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur?

M.J.W. Timmer

Post thumbnail Het voorzorgsbeginsel wordt de laatste jaren steeds vaker buiten het milieurecht toegepast, met name in supranationale context. Het is daarmee tijd voor de wetgever om het beginsel serieus onder de loep te nemen als nieuw algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
september 2014
AA20140601

Kunnen we vleesconsumptie verbieden?

P.B. Cliteur, J. Vink

Post thumbnail

In dit artikel onderzoeken Paul Cliteur en Janneke Vink de mogelijkheid om het eten van vlees wettelijk te verbieden. Zij zoeken hiervoor aanknopingspunten bij filosofen als Bentham en Schopenhauer, en bij wijzigingen in de moraal die in het verleden hebben plaatsgevonden.

Rode draad | Voedsel & Recht
september 2014
AA20140658

Recht als koopwaar: ‘How much is that lawsuit in the window?’

E.H. Hondius

De Verenigde Staten lopen vaak voorop met nieuwe ontwikkelingen in het recht, maar een nieuwe ‘trend’, waarbij rechtsvorderingen verhandelbaar worden gemaakt, valt niet bij iedereen in de smaak.

Opinie | Column
september 2014
AA20140616

Simon Strik

K.H.P. Bovend'Eerdt, T.A. Keijzer

Post thumbnail Nieuwe wetsvoorstellen worden omwille van hun consequenties in de praktijk vaak uitgebreid becommentarieerd. Ars Aequi sprak met Simon Strik, voormalig hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young (EY) en voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), over bijzondere juridische ervaringen en fiscale ontwikkelingen.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
september 2014
AA20140596

Still (not) amuse(d)

R.M. Wibier

In het meinummer van Ars Aequi constateerde Reinout Wibier dat het begrip dat studenten tonen van het goederenrecht soms nogal tegenvalt en dat hij zich zorgen maakte om de studiehouding van sommige onder hen. Hij vroeg studenten om zelf te reageren waarbij hij specifiek vroeg naar de oorzaken van het euvel. Op zijn verzoek kwamen ongeveer vijftien reacties binnen. Uit de reacties destilleerde Wibier een drietal hoofdpunten die hij in dit artikel bespreekt.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2014
AA20140614

Ter overpeinzing: wijze communicatie over lobby bij wetgeving

M. Ramlal

Lobbyisme is een alledaags verschijnsel in politiek Den Haag, maar het roept vaak negatieve gevoelens op. Wat kan hiertegen worden gedaan? Munish Ramlal roept op tot meer wijsheid.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2014
AA20140634

Victima sacra

Over cynisme, ideologie en kritiek in het strafrecht

F. de Jong

Post thumbnail Dertig jaar geleden overleed de Franse filosoof en geschiedkundige Michel Foucault. Zijn naam is onlosmakelijk met het begrip ‘kritiek’ verbonden. Niet heel lang na zijn heengaan, doofde ook het vuur van de ‘kritische’ strafrechtswetenschap, althans binnen Nederland, goeddeels uit. Dat hoeft geen grote verwondering te wekken, nu de denkbeelden van Foucault intussen sterk aan populariteit hebben ingeboet, zelfs ook wel zijn verguisd.  Hieronder wil ik bepleiten dat de huidige tijd sterk verlegen zit om een nieuwe kritische benadering in de strafrechtswetenschap.

Opinie | Amuse
september 2014
AA20140598

Wat is een geldige reden?

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 6 februari 2014, zaak C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49 (Leidseplein Beheer/Red Bull)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2014
AA20140647

Wat vraagt de rechtenstudie van haar studenten?

C.E. du Perron

Enkele duizenden studenten zijn in september begonnen met hun rechtenstudie. Sommigen uit een diepe algemene overtuiging dat zij jurist willen worden. Anderen omdat zij zeker weten dat zij willen werken in een specifiek juridisch beroep, bijvoorbeeld als advocaat, of bij een internationaal gerechtshof. Weer anderen omdat zij in het algemeen belangstelling hebben voor de maatschappij en nog weer anderen omdat zij niets anders wisten te kiezen, maar wellicht in de loop van het eerste jaar door de studie zullen worden gegrepen. Al deze studenten zullen zich de komende jaren verdiepen in het recht. Wie wil weten wat de rechtenstudie van de aankomende rechtenstudenten vraagt, moet zich dan ook meteen afvragen wat de rechtswetenschap, of rechtsgeleerdheid, eist van haar beoefenaren. 

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2014
AA20140669

Wiens soevereiniteit pakt de EU dan af?

Europa als een confederale unie van soevereine lid-volkeren

A. Cuyvers

Post thumbnail Bent u voor de EU of voor het behoud van uw eigen soevereine en democratische staat? Dit is het valse dilemma dat de huidige discussie over de EU structureert en domineert. Deze bijdrage laat zien waarom de EU, nationale soevereiniteit en democratie niet onverenigbaar zijn. Zij kunnen juist verenigd en versterkt worden in een modern confederaal bestel.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2014
AA20140676