Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201309


Maandblad september 2013

Ars Aequi september 2013

Aansprakelijkheid in maatschapsverband

S.M. Bartman

Hoge Raad 15 maart 2013, nr. 11/05494, ECLI:NL:HR:2013:BY7840 (Biek Holdings/A c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2013
AA20130662

Beginnen met het rechtswetenschappelijke onderzoeksverslag

B. Wolthuis

Verslag doen van rechtswetenschappelijk onderzoek is geen sinecure. Deze korte beschouwing wijst vier valkuilen aan die de beginnende rechtswetenschapper over het hoofd zou kunnen zien. En passant wordt aangegeven welke problemen juristen boeiend vinden, wat rechtswetenschappelijk onderzoek is, of de Hoge Raad altijd gelijk heeft en waaruit een boeiende conclusie bestaat.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2013
AA20130707

Boedelberedderaar is geen afwikkelingsbewindvoerder

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 28 juni 2013, nr. 12/00626, ECLI:NL:HR:2013:38; Hoge Raad 28 juni 2013, nr. 12/00634, ECLI:NL:HR:2013:39

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2013
AA20130677

De rol van de (gewijzigde) WCAM bij de collectieve afwikkeling van massaschade ‘en nog wat van die dingen’

C.J.M. Klaassen

Post thumbnail Massaclaims en andere massavorderingen komen regelmatig voor. Een van de instrumenten om deze op efficiënte wijze af te wikkelen, is de WCAM: volgens sommigen een succesvol exportproduct. De WCAM is recent aangepast. In deze bijdrage worden de wijzigingen die deze recente wetswijziging meebrengt wat de afwikkeling van massavorderingen betreft op hoofdlijnen besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2013
AA20130627

Eigen recht eerst

E.H. Hondius

Reclame maken voor het recht uit eigen land, het gebeurt echt. Is dat zinvol? Is ‘vreemd’ recht dan minder goed? Ewoud Hondius schrijft erover in zijn column ‘Eigen recht eerst’.

Opinie | Column
september 2013
AA20130640

Inspiratie op het goede moment

J. de Hullu

Post thumbnail

In deze aflevering van de rubriek ‘Bijzondere boeken’ schrijft Jaap de Hullu over een boek dat hem heeft beïnvloed en geïnspireerd: Overmacht in het strafrecht, het proefschrift van Cornelis Bronkhorst uit 1952.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
september 2013
AA20130622

Mensbeelden, burgerbeelden III

L.J.A. Damen

Rechtbank Rotterdam 21 maart 2013, nr. C/10/419055 / KG ZA 13-161, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ4905, AB 2013, 151 m.nt. R. Stijnen, NJF 2013, 228

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2013
AA20130681

Reflecties op de Chambre de Réflexion

E.F. Verheul, S.A.M. Vermeulen

Bij Kamerleden lijken juridische vraagstukken de afgelopen jaren in sommige gevallen niet de hoogste prioriteit te hebben. De waan van de dag en scoringsdrang lijken bij Tweede Kamerleden belangrijker te zijn dan een juridisch-inhoudelijke discussie. De Eerste Kamer biedt gelukkig tegenwicht door doorgaans meer aandacht te besteden aan de juridisch-technische kwaliteit en doelmatigheid van wetten. Maar de afgelopen tijd lijkt de Eerste Kamer ook steeds meer verwikkeld te raken in het politieke spel van de Tweede Kamer. Wat moeten we daar van denken? 

Opinie | Redactioneel
september 2013
AA20130621

Renteswaps en het ‘civiel effect’ van MiFID volgens het Europees Hof van Justitie

D. Busch

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 30 mei 2013, ECLI:EU:C:2013:344, nr. C-604/11 (Genil 48 SL e.a./Bankinter SA e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2013
AA20130667

Strafrechtelijke causaliteit in de grensrechterzaak: over redelijke toerekening en ‘juristentrucs’

D.L.F. de Vocht

Post thumbnail In het overgrote deel van de strafzaken levert het vaststellen van causaliteit geen noemenswaardige problemen op. Meestal kan als vaststaand worden aangenomen dat het strafrechtelijk relevante gevolg door de – eveneens strafrechtelijk relevante – gedraging is veroorzaakt. In sommige gevallen is het aannemen van een dergelijk verband echter minder vanzelfsprekend, bijvoorbeeld vanwege het lange tijdsverloop tussen de gedraging en het gevolg of vanwege het optreden van tussenliggende handelingen of gebeurtenissen. Dit was ook het geval in de geruchtmakende grensrechterzaak, die het onderwerp is van deze amuse.

Opinie | Amuse
september 2013
AA20130624

Toegang tot overheidsinformatie in beweging

E.J. Daalder

Transparantie en openheid zijn voor het goed functioneren van de overheid onontbeerlijk. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) speelt hierin een belangrijke rol. Er is echter wel het een en ander op te merken aan de huidige wet. In deze bijdrage bespreekt Eric Daalder de initiatieven en discussiepunten om tot een verbetering van de Wob te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2013
AA20130658

Trial by media: banger voor de pers dan voor de strafrechter

P.C. Schouten

Post thumbnail In het Google-tijdperk is reputatieschade voor de justitiabele, maar óók voor de rechtspraak, het grootste gevaar van trial by media. De politiek zit stil en het OM lust er wel pap van. In een repressief politiek klimaat zal het zinnige en redelijke in mediagevoelige zaken van de rechterlijke macht moeten komen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2013
AA20130641

Uitleg van afstand van zekerheidsrechten

E. Koops

Post thumbnail

Vrijwillige verkoop levert meer op dan executoriale verkoop, maar een potentiële koper wil niet voor de volle prijs een zaak kopen waarop nog zekerheidsrechten rusten. Crediteuren doen daarom afstand van die rechten. Dat leidt tot problemen van uitleg, want als het even kan, willen crediteuren hun zekerheid graag behouden tot het geld binnen is.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
september 2013
AA20130699

Uitleg van commerciële contracten in de praktijk

D.J. Beenders, J.W.M.K. Meijer

Post thumbnail Het is van essentieel belang dat bij de totstandkoming van een overeenkomst al wordt nagedacht over mogelijke risico’s ten aanzien van de uitleg daarvan en hoe deze risico’s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Mocht het tot een geschil komen, dient een partij bovendien zoveel mogelijk (processuele) waarborgen te treffen om de kans op een voor haar gunstige uitleg van de overeenkomst te vergroten. Dit artikel is bedoeld om studenten vanuit een praktische invalshoek een inleiding te geven op deze problematiek en de wijze waarop daarmee kan worden omgegaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2013
AA20130646

Voortvluchtige slaven en lege bierflesjes

J.E. Jansen

Wat hebben voortvluchtige slaven uit het oude Rome en lege bierflesjes uit het heden met elkaar gemeen? Jelle Jansen legt het uit in deze column.

Opinie | Column
september 2013
AA20130645

Waar moet een gemeenschapsmerk worden gebruikt om het recht erop te handhaven?

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11 (ONEL/OMEL)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2013
AA20130686

Wijziging herzieningsprocedure in strafzaken

M. Kessler

Onlangs zijn twee wetten tot stand gekomen die wijziging brengen in de herzieningsprocedure in strafzaken als voorzien in het Wetboek van Strafvordering. Het betreft de Wet hervorming herziening ten voordele en de Wet herziening ten nadele. De eerste wet moderniseert de procedure op grond waarvan onherroepelijke veroordelingen ten voordele van de veroordeelde kunnen worden herzien. De tweede wet voegt daaraan een regeling toe volgens welke onherroepelijke vrijspraken ten nadele van de vrijgesproken persoon kunnen worden herzien. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken die door de genoemde wetten in het Wetboek van Strafvordering zijn of worden doorgevoerd.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2013
AA20130691