Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick
Banner Hoge Raad
Banner Facts & Numbers
Banner KokxDeVoogd
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202406


Maandblad juni 2024

Bierviltjes, boeken en bv’s. De bedrijvigheid van politieke partijen

De eigen woning in de inkomstenbelasting: quo vadis?

P. Kavelaars

Post thumbnail De auteur onderzoekt of de eigen woning die momenteel wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting belast moet worden en, zo ja, of de huidige vormgeving wel de juiste is. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de zogenoemde Bouwstenennotitie waarin enkele alternatieven zijn opgenomen en naar het voorstel om box 3 om te bouwen naar een vermogensmutatiebelasting, waarnaar tevens de heffing ter zake van de eigen woning zou kunnen worden overgeheveld. Een aantal varianten is verdedigbaar, aldus de auteur.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2024
AA20240523

Staatsrecht, ondernemingsrecht en de Einheit der Materie

K.A.M. van Vught

Post thumbnail Onderneming en staat hebben meer gemeen dan op het eerste oog lijkt. Dat geldt ook voor het ondernemingsrecht en het staatsrecht. Beide zijn organisatierecht. Waar kunnen deze rechtsgebieden elkaar vinden?

Opinie | Amuse
juni 2024
AA20240494

Hoe duur moeten vergissingen je komen te staan?

Over vergishuwelijken, vergeten concept-testamenten en ander menselijks

L.A.G.M. van der Geld

Niet iedereen is even blij met het hoofdlijnenakkoord van de vier-partijen-coalitie, maar Lucienne van der Geld weet er voor deze column toch een pareltje uit op te duiken: er komt, als het aan de coalitie ligt, een recht op vergissen.

Opinie | Column
juni 2024
AA20240508

Over bonafide bestuurders en bewijsvermoedens die anders uitpakken dan bedoeld

M.L. Lennarts

Op de Blauwe Pagina's 'Verdraaid recht' pleit Loes Lennarts ervoor om de in artikel 36 lid 4 IW 1990 neergelegde regel dat een bestuurder alleen als hem/haar geen verwijt treft van schending van de meldingsplicht wordt toegelaten tot weerlegging van het vermoeden dat de niet-betaling is veroorzaakt door kennelijk onbehoorlijk bestuur te vervangen door de regel dat dat bij schending van de boekhoudplicht weerlegbaar wordt vermoed dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het onbetaald blijven van door de rechtspersoon verschuldigde belasting.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
juni 2024
AA20240492

Juridisch pragmatisme in het fiscaal en ondernemingsrecht

A.I. Elvan, D.A. Groenewoud

In zijn Funda-beschikking neemt de Hoge Raad het concept van de ‘economische werkelijkheid’ tot uitgangspunt voor het enquêterecht. In Ondernemingsrecht 2023/101 signaleren Assink & Timmerman een opmars van dit concept in het ondernemingsrecht en betogen zij dat de 'economische werkelijkheid' doorgetrokken moet worden naar het ondernemingsrecht in zijn volle breedte. In dit redactioneel wordt gereflecteerd op deze opvatting door een vergelijking te maken met eenzelfde concept in het fiscaal recht. Daar gaat de 'economische realiteit' al even mee.

Opinie | Redactioneel
juni 2024
AA20240491

Deepfake pornografie: neppe foto’s, echte afbeeldingen

Analyse en aanbevelingen over de strafbaarstelling van seksueel misbruik met beeldmateriaal in artikel 139h Sr

M.L.R. Goudsmit Samaritter

Post thumbnail Deepfake pornografie is een vorm van seksueel misbruik met beeldmateriaal en valt terecht onder artikel 139h Sr. Pornografische deepfakes zijn conceptueel gelijk aan andere ‘wraakporno’. Artikel 139h Sr kan verbeterd worden door het een seksueel misdrijf te maken en de mens rea te wijzigen in ‘intentie tot maken/verspreiden van seksueel beeldmateriaal, en nalatigheid met vaststellen van de toestemming van afgebeelde personen daarvoor’.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2024
AA20240497

Het conflict in Gaza – de rol en betekenis van het internationaal strafrecht

G.K. Sluiter

In deze bijdrage staat de vraag centraal wat de rol en betekenis is van het internationaal strafrecht ten aanzien van het conflict in Gaza. De slotsom is dat de gevechtshandelingen van alle strijdende partijen in veel gevallen te beschouwen zijn als oorlogsmisdrijven; dit volgt uit de jurisprudentie van internationale straftribunalen. Het Internationaal Strafhof heeft rechtsmacht over deze strafbare feiten en zal moeten laten zien dat effectieve vervolging van politieke en militaire leiders zal plaatsvinden.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2024
AA20240518

Inbreuk op een recht en (on)zorgvuldig gedrag

A.G. Castermans, C.W. Demper

Hoge Raad 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:17, RvdW 2024/105 (Afzinkkelder)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2024
AA20240535

De dialoog tussen bestuursrechters over uit Oekraïne gevluchte derdelanders

Horizontale werking van EU-richtlijnen – meer mooie mogelijkheden na het arrest K.L.?

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 20 februari 2024, C-715/20, ECLI:EU:C:2024:139 (K.L.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2024
AA20240555

De Wet seksuele misdrijven

N.K. Fortuin, A. Postma

Per 1 juli 2024 treedt de Wet seksuele misdrijven in werking. De wet vervangt de huidige Titel XIV Misdrijven tegen de zeden van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht door de nieuwe Titel XIV Seksuele misdrijven. De wet betreft een fundamentele herziening van de strafwetgeving met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. In deze bijdrage wordt ingegaan op de opbouw van de nieuwe titel waarin de seksuele misdrijven zijn opgenomen en enkele wijzigingen die daarin zijn aangebracht om de bepalingen in die titel te moderniseren en worden de nieuwe strafbaarstellingen beschreven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2024
AA20240560

De irrelevantie van de wil voor de vaststelling van bezit

E.F. Verheul

In deze bijdrage keer ik mij tegen de opvatting dat het verschil tussen bezit en houderschap gelegen is in het feit dat een bezitter een (naar buiten blijkende) wil heeft om de zaak voor zichzelf te houden. In plaats daarvan is bepalend of sprake is van een rechtsverhouding, die meebrengt dat de houder niet voor zichzelf, maar voor een ander houdt.

Rode draad | Dissenting opinions
juni 2024
AA20240568

De ontwikkeling van carrière-oriëntaties van rechtenstudenten: over morele dilemma’s en private interest shift

Teaching to the test, or not?

Naar een heroverweging van toetsing in het academisch juridisch onderwijs

U.R.M.Th. de Vries

Het doel van hoger onderwijs is om studenten tot een transformatie te brengen die een verandering teweegbrengt in wie de student is en wat hij of zij kan doen in de wereld. Met dit doel voor ogen hoop ik een lans te breken voor een andere wijze van toetsen dan tentamens die zo prominent aanwezig zijn in de rechtenstudie – van teaching to the test naar teaching to learn.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2024
AA20240584

Ars Aequi-prijs 2023

T.F.E. Tjong Tjin Tai, A.M.E. Verschuur, F.M.J. Verstijlen, J.M. ten Voorde, M.P. van Eeden-van Harskamp

Ieder jaar wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt aan de auteur van het beste in het voorgaande jaar in Ars Aequi gepubliceerde studentartikel. Onlangs boog een onafhankelijke jury zich over de zeven artikelen die in aanmerking kwamen voor de Ars Aequi-prijs 2023. In dit juryrapport vertelt de jury wie de geldprijs van € 1.000,- en een etentje met de redactie en de jury gewonnen heeft.

Overig | Juryrapport
juni 2024
AA20240589

Duurzaamheid en aansprakelijkheid in de financiële sector

Beantwoording rechtsvraag (353) Financieel recht

R.J. Silva Kas

In maart 2023 verscheen de rechtsvraag "Duurzaamheid en aansprakelijkheid in de financiële sector" van Danny Busch. Dit is de beantwoording van die rechtsvraag, geschreven door Ruben Silva Kas.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2024
AA20240591

How I Met Your Mother als rechtsbron

H. Botter

Moet je als student Rechtspraak.nl in de gaten houden om het recht te volgen en begrijpen? Nee hoor, je kunt ook gewoon How I Met Your Mother (opnieuw) kijken, zegt Hugo Botter in zijn laatste column voor Ars Aequi.

Perspectief | Column
juni 2024
AA20240577

Zeggenschap van schuldeisers en andere belanghebbenden in faillissement: fundament en bouwwerk

H.J. de Kloe

Bij de vervulling van zijn taak moet de curator zich richten naar het belang van de schuldeisers, maar de curator moet ook rekening houden met belangen van andere bij het faillissement betrokkenen. Schuldeisers moeten daarom in staat zijn hun belangen tegenover de curator te behartigen, maar geen doorslaggevende zeggenschap hebben. Andere belanghebbenden moeten tijdens faillissement ook de mogelijkheid hebben voor hun belangen op te komen. In dit artikel wordt een theoretisch fundament geschetst waaraan zeggenschap van schuldeisers en andere belanghebbenden in faillissement moet voldoen. De conclusie van de auteur is dat het faillissementsbouwwerk op veel punten niet aansluit op het geschetste fundament. Schuldeisers hebben weinig mogelijkheden om tijdig invloed uit te oefenen op de afwikkeling van het faillissement. Voor andere belanghebbenden zijn de mogelijkheden nog beperkter. Daarom worden verschillende aanbevelingen gedaan voor verbouwingswerkzaamheden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2024
AA20240598