Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202306


Maandblad juni 2023

Gekraakte cryptocommunicatie als bewijs in strafzaken

B. Groothoff, W.Y. Hu

Ontsleutelen van cryptocommunicatie is een opsporingsmethode die steeds vaker door het OM wordt gebruikt en de ontsleutelde berichten dienen vaak als bewijsmateriaal voor strafzaken. Echter stuit deze opsporingsmethode ook op veel bezwaren. De auteurs stippen deze bezwaren aan en vragen zich af of het eigenlijk wel wenselijk is om deze opsporingsmethode in te zetten.

Opinie | Redactioneel
juni 2023
AA20230395

Het doel van het doel van de rechtspersoon

O. Oost

Post thumbnail In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Liever kwijt dan rijk’ betoogt Olivier Oost dat de regel uit artikel 2:7 BW beter kan worden afgeschaft (met één uitzondering).

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
juni 2023
AA20230396

Bij de beesten af? Over de vrijheid van meningsuiting in verenigingsverband

H.J. de Kluiver

Post thumbnail De vrijheid van meningsuiting heeft het soms moeilijk in verenigingsverband. Harm-Jan de Kluiver geeft er een beestachtig voorbeeld van in deze amuse.

Opinie | Amuse
juni 2023
AA20230398

‘Rechter, het spijt me.’ Beïnvloedt het de sanctie?

Een onderzoek naar de rol van schuldbesef, berouw en spijtbetuigingen in de straftoemeting

M. Verdickt

Post thumbnail Rechters hebben de vrijheid om factoren zoals schuldbesef, berouw en spijtbetuigingen mee te nemen in hun straftoemetingsbeslissing. Het is onduidelijk of ze dit in de praktijk ook doen. Eerdere onderzoeken leidden tot tegenstrijdige bevindingen. Uit eigen verricht onderzoek (systematische rechtspraakanalyse) blijkt dat rechters in de meervoudige kamers deze factoren, samen met andere factoren, wel degelijk soms in aanmerking nemen bij de straftoemeting.

Verdieping | Studentartikel
juni 2023
AA20230401

People, planet, panic: duurzaamheid en mensenrechten op gespannen voet in Europese zorgplichtwetgeving

L. Roorda

Post thumbnail Mensenrechten, milieu en klimaat lijken soms parallelle belangen, maar vragen verschillende juridische benaderingen om te beschermen tegen de negatieve gevolgen van internationale bedrijfsactiviteiten. Dit stuk illustreert hoe deze benaderingen en daarmee de onderliggende belangen op gespannen voet kunnen komen te staan, en hoe dat in de voorgestelde EU-richtlijn rond gepaste zorgvuldigheid (CSDDD) kan leiden tot een uitholling van mensenrechten.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2023
AA20230411

Politieke en sociaaleconomische (on)gelijkheid in Caribisch en Europees Nederland

H.G. Hoogers, G. Karapetian

Post thumbnail Sinds 10 oktober 2010 zijn de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel van het land Nederland als openbaar lichaam in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet. Aangezien de eilanden behoren tot Nederland en de ingezetenen zijn te kwalificeren als Nederlandse staatsburgers, doet zich de vraag voor in hoeverre politieke en sociaaleconomische gelijkheid bestaat tussen Caribisch en Europees Nederland. Dat politieke gelijkheid inmiddels is bewerkstelligd, maar sociaaleconomische gelijkheid (nog lang) niet, blijkt uit deze bijdrage.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2023
AA20230441

Grensoverschrijdend gedrag door Kamerleden

J.L.W. Broeksteeg, D.A.L. Dirksen

Post thumbnail Grensoverschrijdend gedrag door parlementariërs haalt steeds vaker de publiciteit. Opvallend genoeg kent de gedragscode voor de Tweede Kamer hierover geen duidelijke regels. Recente gebeurtenissen, zoals het (vermeende) wangedrag van oud-Kamervoorzitter Arib en Volt-Kamerlid Gündogan in combinatie met het recentelijk verschenen rapport Kracht zonder tegenkracht, roepen de vraag op welke – preventieve en correctieve – regels omtrent wangedrag door parlementariërs wenselijk zijn. Hierbij onderzoeken wij in hoeverre de uitgebreide Britse regelgeving en procedure hiervoor wellicht inspiratie kunnen bieden voor een Nederlandse regeling.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2023
AA20230423

Vechten tegen windmolens. Het representativiteitsvereiste bij ideële vorderingen als idee-fixe

E. Bauw

Post thumbnail Een motie van de Tweede Kamer over het representativiteitsvereiste bij ideële vorderingen bij collectieve acties heeft voor veel ophef gezorgd. In deze bijdrage staat de vraag centraal of de in de motie gevraagde strengere toetsing aan het vereiste de juiste remedie is voor de zorgen van Kamerleden over het gebruik van collectieve acties door belangenorganisatie en of daarvoor alternatieven bestaan.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2023
AA20230434

Berechting van 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht op grond van de ernst van het feit: gebrek aan een duidelijke visie

K.E. Hepping, E. Huls

Deze bijdrage betreft de mogelijkheid om 16- en 17-jarige plegers van strafbare feiten volgens het volwassenensanctierecht te veroordelen (art. 77b Sr). Na een toelichting op het Nederlandse jeugdstrafrecht en het internationaal kinderrechtenkader, wordt stilgestaan bij de vraag of het in artikel 77b Sr opgenomen criterium ‘ernst van het feit’ voldoende houvast biedt en consistentie in de praktijk waarborgt. Betoogd wordt dat een duidelijke visie over deze toepassingsgrond mist en dat het debat hierover gaande moet worden gehouden.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2023
AA20230448

Tatoeages verdienen meer juridische aandacht!

L.A.G.M. van der Geld

Dat tatoeages juridisch gezien heel interessant zijn, laat Lucienne van der Geld zien in deze column. Haar advies? Think before you ink!

Opinie | Column
juni 2023
AA20230410

Het leerstuk van de openbare-orde-exceptie: de Rubik’s cube van het internationaal privaatrecht?

Iraanse huwelijkse voorwaarden langs de lat van de Nederlandse openbare orde

A.A.H. van Hoek, A.E. Oderkerk

Hoge Raad 19 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1721 (Iraanse huwelijkse voorwaarden)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2023
AA20230455

Vertrouwen is goed, controle is beter? Het Europees aanhoudingsbevel en de transnationale klopjacht op Catalaanse separatisten

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 31 januari 2023, C-158/21, ECLI:EU:C:2023:57 (Lluís Puig Gordi e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2023
AA20230467

Recht is Rond (X)

J.W.A. Rheinfeld, B.M.E.M. Schols

De cirkel is rond: in de 10e en laatste column van Prof & Prof maken zij een muzikale reis door Nederland, genietend van streektaal, gruwend van managementtaal en vooruitkijkend naar een mooie zomer!

Perspectief | Column
juni 2023
AA20230477

De U(H(L))D als docent – niks mis mee

Naar een herwaardering van academisch (juridisch) onderwijs

L. van Lent, U.R.M.T. de Vries

Post thumbnail In deze bijdrage vragen wij aandacht en waardering voor het rechtswetenschappelijk onderwijs door meer te investeren in docenten, waarbij de nadruk ligt op onderwijs, innovatie van onderwijs, en onderzoek naar onderwijs: ‘principal educators’. Zo’n omslag is belangrijk vanwege ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben voltrokken.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2023
AA20230472

Een mensenrechtenadvocaat aan het woord: strategisch procederen in goede en slechte (of uitermate zorgwekkende) tijden

Een interview met Channa Samkalden

W.Y. Hu, D. Pistora

Post thumbnail Mensenrechten zijn aan de orde van de dag. Er zijn vele manieren om een bijdrage te leveren aan dit maatschappelijk debat. Een daarvan is het inzetten van een juridische procedure om de naleving van mensenrechten door de Staat en/of ondernemingen ter discussie te stellen. Redacteuren van Ars Aequi gaan daarom in gesprek met Channa Samkalden, mensenrechtenadvocaat te Amsterdam, over strategisch procederen, mensenrechten en de maatschappelijke tendens.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2023
AA20230478

Ars Aequi-prijs 2022

M. Haentjens, C. Mak, J.S. Nan

Ieder jaar wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt aan de auteur van het beste in het voorgaande jaar in Ars Aequi gepubliceerde studentartikel. Onlangs boog een onafhankelijke jury, bestaande uit Chantal Mak, Matthias Haentjens en voorzitter Joost Nan, zich over de vijf artikelen die in aanmerking kwamen voor de Ars Aequi-prijs 2022. In dit juryrapport vertelt de jury wie de geldprijs van € 1.000,- en een etentje met de redactie en de jury gewonnen heeft.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
juni 2023
AA20230483