Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Centrum voor Conflicthantering
Banner CPO
Banner PwC
Banner CPO
Banner Centrum voor Conflicthantering
Banner CPO
Banner PwC
Banner CPO

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201906

Maandblad juni 2019

Criminalising image-based sexual abuse: an analysis of the Dutch bill against ‘revenge pornography’

M.L.R. Goudsmit

This article defines image-based sexual abuse, rejects the term ‘revenge pornography’ and analyses the Dutch bill of article 139h Sr intended to criminalise image-based sexual abuse. Issues regarding the intention of the perpetrator, victim-blaming and the sexual breach of privacy are reviewed in connection to the likely fairness and effectiveness of the bill.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2019
AA20190442

Curaçaos en Sint-Maartens enquêterecht

R.P. Jager

Post thumbnail In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal verschillen tussen het overzeese enquêterecht, namelijk dat van Curaçao en van Sint-Maarten, en het Nederlandse enquêterecht.

Blauwe pagina’s | Caribisch recht
Juni 2019
AA20190428

360 gradenfeedback voor de rechtspraak

M.D. Reijneveld, J.T. Tegelaar

De Rechtspraak heeft kwaliteitsrechtspraak hoog op de agenda staan. Voor kwaliteitsborging is 360 gradenfeedback door zowel de rechtspraak zelf als media en wetenschap noodzakelijk. De wetenschap loopt echter tegen grenzen aan doordat uitspraken niet altijd beschikbaar en controleerbaar zijn. In deze amuse pleiten de auteurs daarom voor een open accescultuur in de rechtspraak.

Opinie | Redactioneel
Juni 2019
AA20190427

Appen in de gevangenis

P.M. Schuyt

Post thumbnail Alhoewel in een penitentiaire inrichting het gebruik van moderne communicatiemiddelen uiteraard aan banden is gelegd, wordt ook daar inmiddels steeds vaker gebruikgemaakt van smartphones of tablets. Zo kunnen gedetineerden bijvoorbeeld via een speciale app communiceren met hun advocaat. Maar hier kleven zowel praktische als juridische problemen aan.

Opinie | Amuse
Juni 2019
AA20190430

Verbeeld leed

Strafbaarstelling van het maken van beeldmateriaal van verkeersongevallen en van slachtoffers

C.P.M. Cleiren, J.M. ten Voorde

Post thumbnail In de zomer van 2018 bereikte de reguliere Nederlandse media het nieuws dat met mobiele telefoons beeldmateriaal wordt gemaakt van verkeersongevallen en meer in het bijzonder van slachtoffers daarvan. De media wisten te vertellen dat het filmen van slachtoffers van verkeersongevallen in Nederland, anders dan in Duitsland, niet strafbaar is gesteld. In deze bijdrage buigen Tineke Cleiren en Jeroen ten Voorde zich over de vraag of het strafbaar stellen van het fotograferen of filmen van slachtoffers van verkeersongevallen ook voor Nederland zou moeten worden overwogen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2019
AA20190433

Afscheid van kolen(centrales): waar een wil is, is een wet?

L.S. Braaksma, K.J. de Graaf, M.M. Roggenkamp

Post thumbnail Nederland wil af van kolencentrales vanwege de grote bijdrage die zij leveren aan de Nederlandse CO2-uitstoot. Het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie ligt bij de Tweede Kamer en moet voor de uitfasering van kolen een juridische basis bieden. In dit artikel bespreken we de voor de kolencentrales toepasselijke reguleringskaders en gaan we in op de vraag in hoeverre de overheid juridische mogelijkheden heeft om elektriciteitsproductie met behulp van kolen te verbieden ten koste van de bestaande rechten van de exploitanten.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2019
AA20190449

De verwijzingsplicht van de hoogste rechters in Nederland en de Cilfit-controverse: prejudicieel verwijzen of niet?

J. Krommendijk, J. Langer

Post thumbnail Op grond van artikel 267 VWEU zijn de hoogste nationale rechters verplicht om prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU te stellen bij twijfel over de uitleg of geldigheid van het Unierecht. De laatste jaren is er veel te doen over deze verwijzingsplicht, mede als gevolg van niet-eenduidige rechtspraak van het Hof hierover (de ‘Cilfit-controverse’). De hoogste Nederlandse rechters gaan verschillend om met deze plicht en betrekken ook niet juridisch-inhoudelijke en soms strategische overwegingen bij een verwijzingsbesluit. Het is de vraag of artikel 267 VWEU en de rechtspraak van het Hof die ruimte bieden.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2019
AA20190469

Ahold Delhaize en het gebod tot openbaarmaking van voorwetenschap

M.J. Giltjes

Ahold Delhaize beschikte waarschijnlijk reeds in 2016 over voorweten­schap met betrekking tot de optieovereenkomst met haar stichting continuïteit. Eerstgenoemde heeft het gebod deze voorwetenschap tijdig openbaar te maken mogelijk geschonden. Zij had op geen enkel moment het recht openbaarmaking uit te stellen.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2019
AA20190460

Kiribati

E.H. Hondius

Ewoud Hondius richt in deze column zijn blik op kleine staten.

Opinie | Column
Juni 2019
AA20190441

Mores leren

M.V. Polak

Een proefschrift schrijven is geen feestje, dat komt daarna pas. En Martijn Polak legt in deze column uit hoe je dat goed aanpakt.

Opinie | Column
Juni 2019
AA20190459

De rechtspositie van ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden zonder samenlevingscontract

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 10 mei 2019, nr. 18/00773, ECLI:​NL:​HR:​2019:​707 (mrs. C.A. Streefkerk, M.V. Polak, C.E. du Perron, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh; plv. P-G mr. F.F. Langemeijer).

Relatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vrouw investeert geld in verbouwing woning van de man. Recht op vergoeding van de investering? Analoge toepassing van artikel 1:87 BW? Gemeenschap in de zin van titel 3.7 BW? Ongerechtvaardigde verrijking door besparing van kosten? Redelijkheid en billijkheid in de zin van artikel 6:2 lid 1 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2019
AA20190477

Toerekening van kennis aan een rechtspersoon: mijmeringen bij een Hindoestaanse tempel

S.M. Bartman

Hoge Raad 29 maart 2019, nr. 18/01396, ECLI:​NL:​HR:​2019:​467, NJ 2019/157 (Mandir)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2019
AA20190482

Witwassen in de vorm van verbergen of verhullen van de rechthebbende op een voorwerp

J.W. Ouwerkerk

Hoge Raad 2 april 2019, nr. 17/00331, ECLI:​NL:​HR:​2019:​474, RvdW 2019/503

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2019
AA20190487

Resolution v AstraZeneca en Shionogi: met gezichtspunten zonder uitgangspunten wordt rechtszekerheid een wasen neus

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 8 juni 2018, nr. 16/02891, ECLI:​NL:​HR:​2018:​854, IEPT20180608, NJ 2018/410, m.nt. Ch. Gielen, BIE 2018/20, m.nt. P.L. Reeskamp (Resolution/AstraZeneca en Shionogi)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2019
AA20190492

Brexit (Wightman en anderen)

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 10 december 2018, ECLI:EU:C:2018:999 (Wightman en anderen)

Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (hoogste rechter van Schotland die in hoger beroep uitspraak doet, Eerste kamer, Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 3 oktober 2018, ingekomen bij het Hof van Justitie op diezelfde dag, in de procedure.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2019
AA20190499

Commerciële actoren in massaschadezaken: pionieren tussen toegang tot het recht en claimcultuur

I. Tillema

Post thumbnail Onlangs werd de Wet afwikkeling massaschade in een collectieve actie vastgesteld. Dat betekent dat het in de toekomst mogelijk wordt om in een collectieve actie ex artikel 3:305a BW ook een vordering tot schadevergoeding in geld in te stellen. Dit geeft aanleiding om in deze ‘Rode Draad’ terug te blikken op de ervaringen die in vijfentwintig jaar zijn opgedaan met collectieve afwikkeling van massaschade, in het bijzonder op de bijdrage van commerciële belangenbehartigers aan de toegang tot het recht en de keerzijde daarvan, een claimcultuur. De ervaringen bieden eveneens stof voor een vooruitblik.

Rode draad | Toegang tot het recht
Juni 2019
AA20190506

Tentamenfraude

S.J. Plemp

Post thumbnail Bij tentamenfraude kan een hogeschool of universiteit ingrijpende sancties opleggen, zoals het uitsluiten van een student van tentamens voor de duur van maximaal een jaar of zelfs het definitief beëindigen van zijn inschrijving. Maar wat is fraude en zijn er nog meer sancties mogelijk? Doorstaan de tentamenfrauderegelingen een toets aan het lex-certa-beginsel en het legaliteitsbeginsel?

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 2019
AA20190516