Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201806


Maandblad juni 2018

Achmea

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 6 maart 2018, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158 (Slowakije/Achmea BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2018
AA20180527

Civiel effect ter discussie?

A.M. Hol

Post thumbnail

Is het nog van deze tijd om de toegang tot de togaberoepen afhankelijk te maken van de strikte voorwaarden die volgens het huidige Convenant civiel effect gelden voor het verkrijgen van dit civiel effect? Moeten advocatuur, notariaat en rechtspraak niet net zo goed openstaan voor mensen met een andere dan juridische vooropleiding? In deze bijdrage wordt getracht op deze principiële vragen een antwoord te geven.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2018
AA20180548

De blinddoek van Vrouwe Justitia

S. Steneker

Pisnijdig is Sander Steneker, om allerlei vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. 
 

Opinie | Column
juni 2018
AA20180474

De plaats van het eigendomsvoorbehoud in het Burgerlijk Wetboek

E.F. Verheul

Waarom staan tussen de bepalingen over levering van roerende zaken (art. 3:90 BW) en de levering van rechten aan toonder (art. 3:93 BW) ineens twee artikelen die betrekking hebben op het eigendomsvoorbehoud (art. 3:91-3:92 BW)? In deze bijdrage wordt aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepalingen de plaats van het eigendomsvoorbehoud in het systeem van het vermogensrecht besproken.
 

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2018
AA20180552

De rol van grenzen bij opsporing: grenzeloze inzet van opsporingsbevoegdheden?

M.F.H. Hirsch Ballin

Post thumbnail

Strafzaken hebben steeds vaker een grensoverschrijdende dimensie, in het bijzonder wanneer zij betrekking hebben op terroristische misdrijven of cybercrime. De inzet van digitale opsporingsbevoegdheden vanuit het eigen grondgebied zou de opsporing in dergelijke zaken efficiënter kunnen maken. Het territorialiteitsbeginsel staat daaraan echter in de weg. In dit artikel wordt een andere invulling van het territorialiteitsbeginsel bepleit en voorgesteld de bevoegdheid tot extraterritoriale inzet van opsporingsbevoegdheden vanuit het eigen grondgebied te verbinden aan de bevoegdheid strafrechtelijke rechtsmacht uit te oefenen. Op die manier kan de opsporing efficiënter worden en de mensenrechtenbescherming worden verstevigd.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2018
AA20180462

De totstandkoming en uitleg van besluiten. Een vloeiende lijn tussen Boek 2, Haviltex en cao?

K.A.M. van Vught

Post thumbnail

Organen van rechtspersonen nemen besluiten. Welke vereisten gelden voor de totstandkoming daarvan? En hoe moeten besluiten – eenmaal tot stand gekomen – worden uitgelegd? Deze bijdrage bespreekt beide vragen naar geldend en wenselijk recht, mede aan de hand van rechtsvergelijking.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2018
AA20180449

Een ruime uitleg van een beperkte aansprakelijkheid voor financiële toezichthouders

D. Busch, S.A.M. Keunen

Hoge Raad 9 maart 2018, nr. 16/05318, ECLI:NL:HR:2018:309 (De Stichting GSFS Pension Fund e.a./De Nederlandsche Bank N.V.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2018
AA20180513

Exclusieve en concurrerende belangenbehartigers: balanceren op glad ijs?

I. Tillema

Post thumbnail

Deze bijdrage gaat over concurrerende belangenbehartigers en de voorgestelde wettelijke regeling voor de benoeming van een exclusieve belangenbehartiger in een collectieve (schadevergoedings)actie. Twee mogelijke toekomstscenario’s vormen de aanleiding om het wetsvoorstel op dit punt kritisch te bezien.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2018
AA20180476

Externe bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 6:162 BW en de eis van een persoonlijk ernstig verwijt

De Hoge Raad trekt lijnen (door)

B.F. Assink

Hoge Raad 30 maart 2018, nr. 16/06014, ECLI:NL:HR:2018:470 (X./TMF Management (BVI)) Financieel recht. Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 6:162 BW). Vervolg op HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1979, NJ 2011/8. Invloed collegiale verantwoordelijkheid van bestuurders (art. 2:9 BW) op persoonlijk ernstig verwijt als bestuurder. Betekenis van schending van normen van financieel recht (art. 3 en 7 (oud) Wte 1995).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2018
AA20180502

Externe financiering van collectieve acties: regulering gewenst

J.R. Duin, J. van Mourik

Bij het momenteel aanhangige wetsvoorstel Collectieve schadevergoedingsactie heeft de wetgever nagelaten om regelingen aangaande externe financiering te treffen. Dit terwijl veel auteurs juist pleiten voor regulering van third-party funding. Is dit een gemiste kans?
 

Opinie | Redactioneel
juni 2018
AA20180443

Informatie over het recht op rechtsbijstand voor niet-aangehouden verdachten

J.W. Ouwerkerk

Hoge Raad 20 maart 2018, nr. 16/03113, ECLI:NL:HR:2018:368

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2018
AA20180519

Is het recht van voorpoot accessoir?

J.E. Jansen

Post thumbnail

Het middeleeuwse, feodale recht van voorpoot is nooit afgeschaft en overleefde daarom achtereenvolgende codificaties van het privaatrecht. Het karakter van dit oude zakelijk recht is onduidelijk. Zijn pootrechten accessoir zoals erfdienstbaarheden, of zijn het overdraagbare rechten? In het laatste geval zou de overdracht notariële assistentie vergen, omdat pootrechten op grond van artikel 150 Overgangswet registergoederen zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2018
AA20180468

Italiaanse btw-fraude leidt tot dialoog over voorrang van het EU-recht

A.C.M. Meuwese

Hof van Justitie Europe Unie (HvJ EU) 5 december 2017, nr. C-42/17, ECLI:EU:C:2017:936 (M.A.S. en M.B.). Ook bekend als Taricco II.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2018
AA20180524

List en bedrog bij de verjaringstermijn en de klachtplicht uit artikel 7:23 BW

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 17 november 2017, nr. 16/04109, ECLI:​NL:​HR:​2017:​2902, NJ 2017/438 (MBS/Prowi)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2018
AA20180482

Migranten, vluchtelingen en menselijke waardigheid

M. Düwell

Post thumbnail

Dit stuk bespreekt de ‘vluchtelingencrisis’ in het licht van het concept ‘menselijke waardigheid’ – het basisprincipe van het mensenrechtenregime. Mensen ‘verkrijgen’ waardigheid niet pas als ze op Europese grond zijn. Maar als dat zo is, hebben wij ook verdergaande verplichtingen jegens mensen buiten Europa die ons politieke handelen zouden moeten leiden.
 

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
juni 2018
AA20180444

Rechtseenheid en de deelgeschilprocedure

G. de Groot

Post thumbnail

Dit artikel gaat over het waarborgen van rechtseenheid bij deelgeschillen over letsel- en overlijdensschade.

Rode draad | Rechtseenheid
juni 2018
AA20180534

Rechtsvergelijking in Duitsland en met Frankrijk

E.H. Hondius

In deze column schrijft Ewoud Hondius over op andere landen gerichte juristenverenigingen.
 

Opinie | Column
juni 2018
AA20180461

Van het openbaar lichaam Sint Eustatius naar een onafhankelijk Statia?

P. van den Berg

Post thumbnail

Begin februari van dit jaar kwam Sint Eustatius in het nieuws omdat het onder curatele werd geplaatst. Naar aanleiding daarvan werd in de media de vraag gesteld of dit bovenwindse eiland niet beter onafhankelijk kon worden. Betoogd wordt hier dat het verlenen van onafhankelijkheid aan Caribische delen van het Koninkrijk volkenrechtelijk geen eenvoudige opgave is. Er wordt daarom voor gepleit om de idee van opsplitsing van het Koninkrijk te laten varen. De aandacht kan beter gericht worden op het verbeteren van de verhoudingen tussen de verschillende delen van het Koninkrijk.
 

Opinie | Amuse
juni 2018
AA20180446

ZED+ BV: magische metamorfose van samenwerkings-BV in quasi-beurs-NV

M.J.G.C. Raaijmakers

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5049, nrs. 200.197.493/01 tot en met 03 OK (ZED+ BV).
Ernstig ontwrichte samenwerking tussen buitenlandse partners in Nederlandse holding-BV. Geen gerichte herstel- of exit-actie, maar voortzetting ruzie in een enquêteprocedure. OK zet in lange reeks steeds verder ingrijpende voorzieningen het persoonsgebonden karakter van de BV terzijde en beveelt materialiter een finale afwikkeling waarbij de partners buitenspel staan, maar een van hen daarbij als bieder direct betrokken blijft.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2018
AA20180490