Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201706


Maandblad juni 2017

Ars Aequi-prijs 2016

M.J. Kroeze, R. de Lange, E.B. Oostwouder, E.B. Rank-Berenschot

Post thumbnail

De Ars Aequi-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van het beste studentartikel dat gedurende een kalenderjaar in het tijdschrift is gepubliceerd. Hieronder volgt een kort verslag van de beraadslagingen van de jury van de Ars Aequi-prijs 2016.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
juni 2017
AA20170562

Artikel 5 Statuut: het plan B van de Nederlandse dekolonisatie

M. Nap

Post thumbnail

Hemelbestormende plannen voor een volledig opgetuigde koninkrijksgrondwet bleken na de Tweede Wereldoorlog onuitvoerbaar. In plaats daarvan kwam een uitgeklede raamconstitutie tot stand. Een schakelbepaling moest ervoor zorgen dat de Grondwet waar nodig aanvulling bood. Deze pragmatische insteek heeft geleid tot een regeling die zich eenvoudig laat negeren. 
 

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
juni 2017
AA20170468

De a contrario redenering is te goedkoop kan voortkomen uit en leiden tot denktraagheid.

H.T.M. Kloosterhuis

In het Museum van Merkwaardige Juridische Redeneringen verdient het argumentum a contrario een grote zaal. En een column in Ars Aequi.

Opinie | Column
juni 2017
AA20170499

De Rhodische zeewet: te land en ter zee, niet in de lucht

De avarij-grosse regeling en haar historische wortels

F. Brandsma

Post thumbnail

De lex Rhodia begon zijn tocht op Rhodos, zeilde naar Rome, deed Bologna aan, belandde aan de Friese Zuiderzeekust, wist Oostenrijk te bereiken en vaart nog steeds op rivieren en zeeën. Frits Brandsma doet verslag van de reis.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
juni 2017
AA20170545

De schrijvende rechter?

J. van Mourik, K.A.M. van Vught

Veel rechters schrijven artikelen of bewerken handboeken. De gedragscodes voor rechters laten dit toe. Maar is dat wel terecht? Hoe vlot mag de pen van de schrijvende rechter eigenlijk zijn? De onafhankelijke en onpartijdige positie van een rechter doet vragen rijzen over het schrijven ‘op persoonlijke titel’ en het bewerken van handboeken.

Opinie | Redactioneel
juni 2017
AA20170467

Een vierluik over onbevoegde vertegenwoordiging

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05174, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78 (Tamacht/Hodenius); Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/03855, ECLI:NL:HR:2017:143, RvdW 2017/260 (Aventura); Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05400, ECLI:NL:HR:2017:144, NJ 2017/79 (Van der Vrande/Van de Laar); Hoge Raad 3 februari 2017, nr. 15/05423, ECLI:NL:HR:2017:150, NJ 2017/80 (J/K)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170508

Erlebnisse im Hitler Deutschland

Rechtsgeschiedenis opdat wij niet vergeten

C.J.H. Jansen

Post thumbnail

In het najaar verschijnen bij de Nederlandse uitgeverij Prometheus de autobiografische aantekeningen van de Duitse journalist Felix von Papen (1910-1945) over zijn ervaringen in de concentratiekampen van Hitler-Duitsland. Zijn verhaal stemt tot nadenken, ook vandaag de dag nog. Hoe moedig zijn wij? Hoe pal staan wij voor onze idealen?

Opinie | Amuse
juni 2017
AA20170470

Het vijfde postulaat van de Afdeling

Transparantie als beginsel van verdelingsrecht?

C.J. Wolswinkel

Post thumbnail

Het ‘beginsel’ van transparantie is aan een opmars bezig in het bestuursrecht. De ontwikkeling van dit ‘beginsel’ vertoont gelijkenis met de geschiedenis van het parallellenpostulaat in de meetkunde. Strekking van deze bijdrage is dat de verwantschap tussen het recht en de meetkunde verder reikt dan de rechtlijnigheid van de jurist.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2017
AA20170500

Indirect bestuurder rechtspersoon dient eigen onschuld te bewijzen

S.M. Bartman, C.E.J.M. Hanegraaf

Hoge Raad 17 februari 2017, nr. 15/03646, ECLI:NL:HR:2017:275 (Kampschöer/Le Roux)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170523

Juridische genootschappen: opkomst en verval

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft over 'the rise and fall' van juridische genootschappen.

Opinie | Column
juni 2017
AA20170488

Oplichting nader beschouwd

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 20 december 2016, nr. 15/00911, ECLI:NL:HR:2016:2889, NJ 2017/157, m.nt. N. Keijzer

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170528

Pleidooi voor een ruimere interpretatie van de grondslagleer

B. de Wilde

Post thumbnail

Feitenrechters baseren zich bij de bewezenverklaring van een strafbaar feit in beginsel op de letterlijke tekst van de tenlastelegging. Dit heeft onder andere moeilijk te doorgronden tenlasteleggingen als gevolg. In deze bijdrage wordt, in navolging van het Duitse strafrecht, gepleit voor een ruimere interpretatie van de grondslagleer en helderder geformuleerde tenlasteleggingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2017
AA20170490

Restitutie van oorlogskunst: houdt het dan nooit op?

R.J.Q. Klomp

Post thumbnail

Door de nazi’s geroofde kunst moet worden teruggegeven aan de eigenaren. Dat is een onomstreden uitgangspunt, zou je denken. Toch is het restitutiebeleid niet zo eenvoudig als het lijkt. Aan de hand van welke criteria moet een claim worden beoordeeld? Hoe zit het met de bewijslast? En hoe lang mogen er nog claims worden ingediend? In Nederland adviseert de Restitutiecommissie de minister over verzoeken tot teruggave.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2017
AA20170556

Schadevergoeding bij verkrijging door verjaring

A.G. Castermans

Hoge Raad 24 februari 2017, nr. 15/01948, ECLI:NL:HR:2017:309, RvdW 2017/298 (Gemeente Heusden/verweerders)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170516

Selectieve belastingmaatregelen

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:981, gevoegde zaken C-20/15 P (Commissie/World Duty Free Group (voordien Autogrill España SA)) en C-21/15 P (Commissie/Banco Santander SA en Santusa Holding SL)
Vernietiging van de arresten van het Gerecht EU van 7 november 2014, T-219/10 en T-399/11

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170539

Sterft, gij oude vormen en gedachten! Grondslagen van een responsief bestuursrecht

L. van den Berge

Post thumbnail

Van oudsher is het Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming sterk geënt op de klassieke noties van een ondeelbaar algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen. In een tijd van voortgaande privatisering en fragmentarisering van de publieke ruimte zijn die uitgangspunten steeds verder onder druk komen te staan. Inmiddels lijkt het klassieke stelsel zelfs dusdanig werkelijkheidsvreemd dat het in zijn starre klassieke vorm onhoudbaar is geworden. Pogingen om het vanuit de eigen logica te herzien zijn onbevredigend en deels ook onvruchtbaar gebleken. Daarom is het hoog tijd ook de grondbegrippen van het stelsel zelf kritisch te heroverwegen. Hoe zou eventueel vorm kunnen worden gegeven aan een ‘responsief bestuursrecht’ dat tegemoetkomt aan hedendaagse maatschappelijke behoeften maar tegelijkertijd oog houdt voor de klassiek-rechtsstatelijke beginselen waarop het traditioneel is georiënteerd?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2017
AA20170563

Verwarring en verwatering bij sieraden

D.J.G. Visser

Hoge Raad 19 mei 2017, nr. 16/01404, ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round/Simstars)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2017
AA20170535

Victor de Stuers en het begin van zijn Latijn

M. Haentjens, J. van Kralingen, J.H. Nieuwenhuis

Post thumbnail

Op een zondag in het jaar 1865 liet Victor de Stuers, een artistiek aangelegde rechtenstudent, zich heimelijk opsluiten in het Leidse academiegebouw. Eenmaal vrijwillig opgesloten voorzag de student de trap die naar het beroemde zweetkamertje leidt van tekeningen over het studentenleven. De muurtekeningen zijn weliswaar in de 19e eeuw aangebracht, maar nog steeds onverminderd relevant voor de hedendaagse rechtenstudent. Matthias Haentjens en Hans-Jan van Kralingen schreven dit artikel over de muurtekeningen samen met Hans Nieuwenhuis, niet lang voordat hij overleed in juni 2015.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2017
AA20170551

Voordeelstoerekening anno 2017

T. Hartlief

Post thumbnail

Voordeelstoerekening ex artikel 6:100 BW: een lastig leerstuk omdat de afbakening ten opzichte van schadebegroting niet eenvoudig is én vanwege rechtspraak van de Hoge Raad die vooral in het teken van restrictieve toepassing stond. In het in 2016 in de context van het mededingingsrecht gewezen arrest TenneT/ABB lijkt de Hoge Raad echter een andere weg ingeslagen. Maar welke precies? Tot welke verschuivingen aan het front van schadebegroting en voordeelstoerekening geeft het aanleiding?

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2017
AA20170473