Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201606


Maandblad juni 2016

71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen

M.Y.A. Zieck

Marjoleine Zieck schrijft over de 71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen.

Opinie | Column
juni 2016
AA20160440

Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten

N.A.N.M. van Eijk

Post thumbnail Inlichtingendiensten spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de rechtsstaat. Zij zorgen er mede voor dat fundamentele rechten worden gehandhaafd. Tegelijkertijd beschikken deze diensten over bijzondere bevoegdheden waartegenover bijzondere waarborgen moeten staan. In de groeiende informatiesamenleving wordt meer en meer digitale informatie gegenereerd. Informatie waar inlichtingendiensten meer en meer geïnteresseerd in zijn. Dit creëert nieuwe dilemma’s.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2016
AA20160436

Coco-soap. Over wetgeving met een luchtje

P.H.M. Broere, L. Noyon

De soap rond de zogeheten ‘cocowetgeving’ illustreert de problematiek van de inbreng van marktpartijen in het wetgevingsproces. De auteurs betogen dat deze inbreng kritisch moet worden bezien, omdat de regie dreigt te verschuiven van de wetgever naar marktpartijen met een particulier belang. Tevens vragen zij in dit verband aandacht voor de ogenschijnlijk teruglopende relevantie van adviezen door de ‘traditionele’ adviesorganen in het wetgevingsproces.

Opinie | Redactioneel
juni 2016
AA20160419

De zijnsgesteldheid van het recht

Over rechtsbegrip en de verantwoordelijkheid van de rechtsbeoefenaar

T.J. de Jong

Post thumbnail Filosofie staat zozeer niet voor een verzameling van abstracte ideeën, principes en waarden, maar geeft veeleer uitdrukking aan een basishouding om de wereld te begrijpen. In deze bijdrage wordt besproken wat de filosofische basishouding behelst en waarom deze belangrijk is voor de rechtswetenschap en -praktijk. Daarbij staat het gedachtegoed van met name Heidegger en Gadamer centraal.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2016
AA20160425

Diefstal en groepsaansprakelijkheid

W.H. van Boom

Hoge Raad 2 oktober 2015, nr. 14/01909, ECLI:NL:HR:2015:2914, AV&S 2016, p. 49, NJ 2016/194 Criminele organisatie en artikel 6:166 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2016
AA20160447

Het recht van eendenkooi

J.A.M.A. Sluysmans

Post thumbnail

De eendenkooi is een van oorsprong Nederlandse vinding, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in elk geval de vroege zestiende eeuw. Het hebben en houden van een eendenkooi is enkel toegestaan aan diegenen die beschikken over een zogenaamd recht van eendenkooi. Jacques Sluysmans legt uit wat dit inhoudt.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
juni 2016
AA20160420

Intrekken en wegwezen: hoe ver mag de Europese Commissie gaan?

E.C. Alblas, A.C.M. Meuwese

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 14 april 2015, zaak C-409/13 ECLI:EU:C:2015:217 (Raad van de Europese Unie tegen Europese Commissie (Macrofinanciële bijstand aan derdelanden))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2016
AA20160462

Kreis Warendorf/Ibrahim Alo en Amira Osso/Region Hannover

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 maart 2016, ECLI:EU:C:2016:127, gevoegde zaken C-443/14 en C-444/14 (Kreis Warendorf/Ibrahim Alo en Amira Osso/Region Hannover)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2016
AA20160456

Over aansprakelijkheid van advocaten en andere beroepsbeoefenaars

R.S. Meijer

Post thumbnail

Volgens de Hoge Raad vormt schending van de zorgvuldigheidsplicht door een advocaat, indien niet hijzelf maar zijn kantoor de contractspartij is, naast wanprestatie van dat kantoor, steeds een eigen onrechtmatige daad van die advocaat jegens de cliënt. Deze opinie bestrijdt die nieuwe regel als dogmatisch dubieus, praktisch problematisch en sociaal onwenselijk. 

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2016
AA20160441

Ranking the stars: de rating van raadsheren

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft over de ranking van buitenlandse raadsheren en vraagt zich af of we dat in Nederland niet ook eens moeten doen.

Opinie | Column
juni 2016
AA20160435

Seksediscriminatie en de blijvende noodzaak van Ander Recht

H.M.T. Holtmaat

Post thumbnail

Is de norm van gelijke behandeling wel een afdoende antwoord op de hardnekkige maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? In deze bijdrage bespreekt Rikki Holtmaat de belangrijkste rechtsnormen die we op dit terrein hebben en betoogt ze dat we Ander Recht nodig hebben; dat wil zeggen, recht waarin niet alleen het gelijkheidsbeginsel, maar ook autonomie en diversiteit belangrijke uitgangspunten zijn.

Rode draad | Recht en seksualiteit
juni 2016
AA20160467

Statusvoorlichting: het geven van informatie over de afstamming van het kind

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 18 maart 2016, nr. 15/01858, ECLI:NL:HR:2016:452 Personen- en familierecht. Omgang tussen bekende spermadonor en kind. Mocht het hof beslissen dat de ouders, alvorens verdere omgang plaatsvindt, het kind moeten vertellen dat de man zijn biologische vader is (statusvoorlichting)? Ouderlijk gezag en omgang (art. 1:247 en 377a BW), privéleven (art. 8 EVRM), recht op afstammingsinformatie (art. 7 en 8 IVRK).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2016
AA20160452

Tenuitvoerlegging van een EHRM-uitspraak: verplichtingen, spelers en procedures

L.R. Glas

Voor de praktische betekenis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de tenuitvoerlegging van zijn uitspraken minstens even belangrijk als de uitspraken zelf. Om een uitspraak ten uitvoer te leggen, moet een staat verschillende maatregelen nemen en doelen bereiken. Het Comité van Ministers ziet toe op dit proces en kan, net als de staat en anderen, verschillende procedurele stappen zetten om tenuitvoerlegging te bespoedigen. 

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2016
AA20160478

Van websites tot wc-papier

Over de subsidiëring van publiek debat

A. Blomberg, W. den Ouden

Post thumbnail

De amuse draait om de vraag of en hoe het publieke debat voorafgaand aan een referendum moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd met subsidies. 

Opinie | Amuse
juni 2016
AA20160422

‘Verantwoorde seks: kies bewust’

J.C.W. Gooren

Op 16 februari 2016 promoveerde Juul Gooren aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift Een overheid op drift. De strafrechtelijke beheersing van jongeren. Promotoren waren prof.dr.mr. L.M. Moerings en prof.dr. R. van Swaaningen. In dit artikel vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2016
AA20160473