Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201406


Maandblad juni 2014

Aanbestedingswet 2012 en de Europese richtlijnen

E. Steyger

De aanbestedingsrichtlijnen 2004/18 en 2004/17 zijn sedert vorig jaar in de Aanbestedingswet 2012 geïmplementeerd. Deze wet voorziet in een aantal aanvullingen van de richtlijnen met name waar het gaat om de verplichting van aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit toe te passen, en de verplichting om de keuzes van de wetgever te volgen. Willen aanbestedende diensten anders handelen dan waartoe de wet poogt te dwingen, dan moeten zij dat uitleggen (het ‘comply or explain’ principe. In dit artikel wordt nagegaan of de wet niet strijdig is met het hogere recht. Dit artikel is gepeerreviewd.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2014
AA20140430

Beëindigingsvergoedingen voor handelsagenten en algemeen belang

De uitspraak van het HvJ EU in de zaak Unamar nader beschouwd

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 17 oktober 2013, ECLI:EU:C:2013:663, zaak C-184/12 (United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV/Navigation Maritime Bulgare)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2014
AA20140466

Biosecurity in tijden van vogelgriep

J. Somsen

Post thumbnail Rechtbank Noord-Holland 20 september 2013, nr. HAA 13/792, ECLI:NL:RBNHO:2013:8527 Onderzoek van de viroloog Ron Fouchier mocht niet worden gepubliceerd zonder vergunning. Die vergunningplicht vloeit voort uit Verordening (EG) 428/2009 en de mogelijke militaire of terroristische toepassing van het door Fouchier gemaakte vogelgriepvirus. Deze bijdrage analyseert de tweeërlei gebruik problematiek, het toepasselijke juridische regime en de zaak Fouchier.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2014
AA20140417

Cancun

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 4 april 2014, nr. 12/04969, ECLI:NL:HR:2014:799 (Invernostra c.s./Cancun Holding I BV, Cancun Holding II BV e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2014
AA20140459

De afscheiding van de Krim en het internationaal recht

C.M.J. Ryngaert

Post thumbnail De dag na het referendum over de afscheiding van Oekraïne riep de Hoge Nationale Raad van de Krim op 11 maart 2014 de onafhankelijkheid van de Krim uit en verzocht hij andere staten de Krim als een onafhankelijke staat te erkennen. De onafhankelijkheid was slechts een overgangsfase want de Krim zocht, in overeenstemming met de resultaten van het referendum, vervolgens aansluiting bij de Russische Federatie. Op 18 maart 2014 ondertekenden de leiders van de Krim en de Russische Federatie formeel een toetredingsakkoord. In deze opinie reflecteert de auteur over de vraag of een entiteit zoals de Krim eenzijdig haar onafhankelijkheid kan uitroepen, zich kan afscheiden van de moederstaat, en zich gebeurlijk bij een andere staat kan voegen.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2014
AA20140438

De Jeugdwet

Jeugdzorg voortaan in handen van gemeenten

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Deze wet zal het stelsel van jeugdzorg ingrijpend wijzigen. Daarmee komt de regie in handen van de gemeente. Deze krijgt de verantwoordelijkheid om integraal jeugdbeleid te voeren en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de individuele behoeften en het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving. Bij de nieuwe wet zijn echter serieuze kanttekeningen te plaatsen. Daarbij springt in het oog dat de meeste met mensenrechten samenhangen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2014
AA20140443

De modaliteiten van het particuliere-investeerderbeginsel en de toepassing daarvan in de ING-steunverleningszaak

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (tweede kamer) 3 april 2014, ECLI:EU:C:2014:213, zaak C-224/12P, (Commissie/Nederland en de ING Groep NV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2014
AA20140476

De ontdekking van de multiple discovery

C.E. Smith

Post thumbnail Volgens de theorie van de multiple discoveries worden wetenschappelijke ontdekkingen vaak vrijwel gelijktijdig gedaan door verschillende wetenschappers, zij ‘hangen in de lucht’. Het had niet veel gescheeld of Russel Wallace en Poincaré waren wereldberoemd geweest, en niet Darwin en Einstein. Ook in de rechtsfilosofie komt het verschijnsel van de multiple discoveries voor. Carel Smith schrijft hierover in zijn amuse.

Opinie | Amuse
juni 2014
AA20140414

Herman Bolhaar

T.A. Keijzer, S.A.M. Vermeulen

Post thumbnail Hoe komt het Openbaar Ministerie tot zijn vervolgingsbeleid? Welke relatie bestaat er tussen het OM en het slachtoffer? Ars Aequi kreeg antwoord op deze en nog vele andere vragen van Herman Bolhaar, voormalig officier van justitie en sinds juni 2011 voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Bolhaar vertelde over zijn studie en zijn tijd bij de Raad van State en het OM, waar hij te maken kreeg met een zaak die veel indruk op hem maakte. Hij sloot af met enkele tips voor studenten.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
juni 2014
AA20140412

Het adolescentenstrafrecht

Een flexibel sanctiestelsel voor jongvolwassenen

M.A.H. Kempen

Op 1 april jl. trad de Wet invoering adolescentenstrafrecht in werking. Met de invoering van het adolescentenstrafrecht wordt voorzien in een flexibel sanctiestelsel voor jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. In deze bijdrage wordt het ontstaan van deze wet en de wijzigingen die deze met zich brengt beschreven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2014
AA20140482

Het is een bitje onduidelijk

K.H.P. Bovend'Eerdt, J.A. Hofman

Volgens artikel 10 Vafi mag een advocaat in beginsel slechts girale betalingen aanvaarden. Is een in bitcoins verrichte transactie met de tekst en ratio van de Vafi te verenigen? Een betaling verricht via het Bitcoinplatform (wat onderscheiden moet worden van een betaling in bitcoins) valt te kwalificeren als een girale betaling. Belangrijker is de ratio van de Vafi: voorkomen dat betaald wordt met geld verkregen uit criminele handelingen. Het heersende idee is dat bij bitcoins de herkomst van het geld niet bekend is. Deze betalingen kunnen echter herleid worden en zijn dus niet zonder meer in strijd met de Vafi.

Opinie | Redactioneel
juni 2014
AA20140411

Het nieuwe LGO-besluit

F.A.N.J. Goudappel

Post thumbnail Het nieuwe LGO-besluit inzake de Landen en Gebieden Overzee herdefinieert de relatie die de Europese Unie heeft met de overzeese gebieden van de lidstaten. De overzeese gebieden krijgen meer inspraak, er zijn nieuwe subsidiemogelijkheden maar ook worden er strengere eisen gesteld aan in- en export.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2014
AA20140452

Kleuren, stemmen per sms en trotse verhalen

Verslag van het Landelijk Juridisch Jaarcongres 2014

F.S. Bakker, J. Streefkerk

Recht komt in vele vormen – onderwijsvormen. Al jaren wordt debat gevoerd over wat het beste model is voor juridisch onderwijs. Op verschillende juridische faculteiten buigt men zich over de onderwijsmethoden. Aan de Universiteit Maastricht wordt al jaren gewerkt met het model van Problem Based Learning (PBL), en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is deze onderwijsvorm vorig jaar ingevoerd. Het Landelijk Juridisch Jaarcongres van 24 januari 2014 leek ons een uitgelezen kans om deze onderwijsvorm nader te verkennen. In deze bijdrage doen wij verslag van dit congres.

Perspectief | Congresverslag
juni 2014
AA20140502

KLM Onze nationale trots?

E.H. Hondius

Ewoud Hondius vraagt zich af of KLM nog wel onze nationale trots waard is na recente rechtszaken om schadevergoeding bij vertraging en de aanwezigheid van TCP in de cabinelucht van sommige van haar vliegtuigen.

Opinie | Column
juni 2014
AA20140429

Levensmiddelenrecht onder een transnationale en private rule of law?

M.A. Heldeweg

Post thumbnail Voedselketens overschrijden de grenzen van landen en continenten. Daardoor ontsnappen zij in belangrijke mate aan (supra)nationale jurisdicties. In toenemende mate is het levensmiddelenrecht niet meer publiek verankerd en domineren private standaarden en certificeringssystemen. Hoe wordt deze aanpak vormgegeven en heerst daarbinnen nog de rule of law? Dit artikel is gepeerreviewd.

Rode draad | Voedsel & Recht
juni 2014
AA20140488

Over solidariteit en de persoonlijke moed van daadwerkelijk onafhankelijke en onpartijdige rechters

T.B. Trotman

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter: holle frase of dagelijks richtsnoer? In deze bijdrage schrijft de voorzitter van Rechters voor Rechters waarom de Stichting zich inzet voor dappere rechters als de Venezolaanse Maria Lourdes Afiuni, de Servische Dragana Boljevic en de Oekraïense Oleksandr Volkov.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2014
AA20140497

Verschoolsing

R.J.B. Schutgens

Verschoolsing is heel afschuwelijks, aldus studenten en collega’s van Roel Schutgens. Maar is dat echt wel zo? Of hebben zelfs intrinsiek gemotiveerde studenten soms ook nog een stok achter de deur nodig?

Opinie | Column
juni 2014
AA20140442