Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201306


Maandblad juni 2013

Een listige lening

Beantwoording rechtsvraag (342) Romeins recht

F. Brandsma

In het novembernummer 2012 stelde Frits Brandsma een Romeinsrechtelijke rechtsvraag. In dit nummer beantwoordt hij deze rechtsvraag, die is gewonnen door Tom Booms van de Universiteit Utrecht.
 

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2013
AA20130508

Haags recht voor Nigeria: nog geen succes

E.H. Hondius

In deze column kijkt Ewoud Hondius naar de uitspraken van de Haagse rechtbank over olievervuiling in Nigeria en de invloed die deze uitspraken al dan niet zouden kunnen hebben op het Nigeriaanse recht.

Opinie | Column
juni 2013
AA20130449

Hongarije t. Slowakije

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer) 16 oktober 2012, zaak C-364/10, ECLI:NL:XX:2012:BY1503 (Hongarije/Slowakije)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2013
AA20130491

In de olie

Het proces tegen Shell wegens olielekkages in de Ogonidelta (Nigeria)

A.A.H. van Hoek

Rechtbank Den Haag 30 januari 2013, nr. C/09/337058 / HA ZA 09-1581, ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9845, LJN: BY9845 (Barizaa Manson Tete Dooh/Shell); Rechtbank Den Haag 30 januari 2013, nr. C/09/330891 / HA ZA 09-0579, ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9850, LJN: BY9850 (Fidelis Ayoro Oguru, Alali Efanga en Milieudefensie/Shell); Rechtbank Den Haag 30 januari 2013, nr. C/09/337050 / HA ZA 09-1580, ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9854, LJN: BY9854 (Friday Alfred Akpan en Milieudefensie/Shell)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2013
AA20130482

Links en recht

De stand van zaken met betrekking tot hyperlinks en auteursrecht

P. de Leeuwe, D.J.G. Visser

Post thumbnail

Is hyperlinken aan te merken als een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking? Zeer recent is deze vraag door de Nederlandse rechter tweemaal bevestigend beantwoord. In deze bijdrage zullen wij voornamelijk vanuit Europees perspectief nagaan wat vandaag de dag de juridische status van een hyperlink is.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2013
AA20130450

Nawoord: De doortraptheid van Eichmann en de dwaling van Arendt

N. Rozemond

In het februarinummer van Ars Aequi schreef Klaas Rozemond dat Hannah Arendts typering van Adolf Eichmann een ernstige vergissing is die aan een grondige herziening toe is. Thomas Mertens en Paul Mevis leggen in dit nummer uit waarom zij het hier niet mee eens zijn. Met nawoord van Klaas Rozemond.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2013
AA20130463

Ook bouwtechnische veiligheid kent Europeesrechtelijke grenzen

Over geharmoniseerde normen in het licht van de Europese Machinerichtlijn

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 17 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7904, LJN: BZ7904, nr. 201109374/1/A1 (Prorail)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2013
AA20130477

Over de erfelijkheid van bezit, goede en kwade trouw

Kan de bona fide erfgenaam van de mala fide erflater een verkrijgende verjaring beginnen?

J.E. Jansen

Post thumbnail

Wat gebeurt er als een bona fide erfgenaam een goed verkrijgt van een mala fide erflater? Naar het voorbeeld van het Romeinse en Franse recht bepaalt ons burgerlijk wetboek dat de kennis en wetenschap van de erfgenaam niet ter zake doen: hij volgt op in het mala fide bezit van de erflater en begint dus geen verkrijgende verjaring ex artikel 3:99 BW. Naar Duits recht is de erfgenaam beter af: bij bona fide verkrijging van het bezit door erfopvolging begint hij verkrijgend te verjaren. Aan de hand van een rechtshistorische en rechtvergelijkende analyse wordt in dit artikel onderzocht of de Nederlandse wetgever dit Duitse voorbeeld zou moeten volgen.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
juni 2013
AA20130501

Progressieven, reactionairen en andere hokjesbewoners

R.J.B. Schutgens

Een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven dat het aanpassen van de geslachtsaanduiding in het bevolkingsregister voor transseksuelen aanzienlijk vergemakkelijkt, heeft geleid tot de roep om gelachtsregistratie door de overheid maar helemaal af te schaffen. Roel Schutgens denkt er het zijne van.

Opinie | Column
juni 2013
AA20130459

Reactie: 50 jaar Eichmann in Jerusalem: is herziening echt nodig?

T.J.M. Mertens, P.A.M. Mevis

Post thumbnail In het februarinummer van Ars Aequi schreef Klaas Rozemond dat Hannah Arendts typering van Adolf Eichmann een ernstige vergissing is die aan een grondige herziening toe is. Thomas Mertens en Paul Mevis leggen in dit nummer uit waarom zij het hier niet mee eens zijn. Met nawoord van Klaas Rozemond.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2013
AA20130460

Rechtspersonen en mensenrechten, bien étonnés de se trouver ensemble? De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht

A.J.P. Schild

Post thumbnail Alexander Schild promoveerde op 6 november 2012 aan de Universiteit Leiden, met het proefschrift De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2013
AA20130510

Slachtoffers in de strafrechtspleging en de keerzijde van een sentimenteel debat

R.H. Hermans, J.W. Ouwerkerk

Post thumbnail Slachtoffers hebben inmiddels een stevige positie in het strafproces verworven. Dat is een positief gegeven, met een keerzijde. ‘In naam van het slachtoffer’ kan namelijk de tegenstelling tussen slachtoffers en daders worden vergroot. Dat is niet waarvoor het strafrecht is bedoeld, zo stelt de stichting Mens en Strafrecht. 

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2013
AA20130445

Thomas Mann: Buddenbrooks

J.H. Nieuwenhuis

Post thumbnail

Hans Nieuwenhuis schrijft over een boek dat hij voor de eerste keer las in zijn diensttijd, en dat hij bijna een halve eeuw later met evenveel plezier opnieuw leest: Buddenbrooks: Verfall einer Familie van Thomas Mann.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
juni 2013
AA20130426

Tijd slijt?

De wenselijkheid van afschaffing van de vervolgingsverjaring van jegens minderjarigen gepleegde zedenmisdrijven

L.G. de Graaf

Post thumbnail In dit artikel wordt de wenselijkheid van afschaffing van de vervolgingsverjaring van jegens minderjarigen gepleegde zedenmisdrijven onderzocht. Ingegaan wordt met name op de (on)mogelijkheid van het vergaren en waarderen van bewijs waar het gaat om (tientallen) jaren geleden gepleegde zedenmisdrijven. Aan bod komt onder meer de aan zedendelicten inherente bewijsproblematiek, de rechtspsychologische theorie van hervonden herinneringen en een rechtspraakonderzoek. Bovendien worden enkele principiële argumenten besproken.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
juni 2013
AA20130431

Verbindendheid sanctieregeling Iran 2007 ter uitvoering van Veiligheidsraadresolutie 1737

L.J. van den Herik

Hoge Raad 14 december 2012, nr. 11/03521, ECLI:NL:PHR:2012:BX8351, LJN: BX8351

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2013
AA20130496

Wat rechtvaardigheid en fast food met elkaar gemeen hebben

J.G.H. Altena-Davidsen, F.S. Bakker

Regels zorgen in de meeste zaken voor voorspelbaarheid, gelijkheid en gerechtigheid tegen een lage prijs. Maar ze produceren door hun algemene karakter onvermijdelijk ook onrechtvaardige uitkomsten in uitzonderingsgevallen. De rechter kiest er soms voor om de wet opzij te zetten, teneinde tot een resultaat te komen dat hij verdedigbaar acht in het individuele geval. Het is echter maar de vraag of de rechtvaardigheid daarmee wel echt gediend is.

Opinie | Redactioneel
juni 2013
AA20130425

‘Chinese toestanden’ – Een nieuwe impuls voor de economische realiteit in het Nederlandse enquêterecht

B.F. Assink

Hoge Raad 29 maart 2013, nr. 12/02147, ECLI:NL:HR:2013:BY7833, LJN: BY7833, RvdW 2013/470 (Chinese Workers)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2013
AA20130466

‘Eichmann is geen Mephisto!’

T.J.M. Mertens

Post thumbnail In haar verslag van de rechtszaak tegen de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann stelt Hannah Arendt dat het kwaad in onze moderne wereld vaak voortkomt uit de weigering zelf na te denken. In Eichmann zag Arendt bijvoorbeeld geen monsterlijk roofdier, maar een ‘miezerig mannetje’, dat de morele verantwoordelijk voor zijn misdaden probeerde af te schuiven op anderen. Over deze controversiële opvatting van Arendt is al heel veel gezegd en geschreven. Nu is over Arendt ook een speelfilm verschenen, waarin haar verslag van het Eichmann-proces centraal staat.

Opinie | Amuse
juni 2013
AA20130428