Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201206


Maandblad juni 2012

20 jaar Nieuw BW en het goederenrecht: er is in die tijd veel-weinig* gebeurd

*Doorhalen wat niet van toepassing is

S.E. Bartels

Post thumbnail

Met hulp van de twee fantastische hoogleraren Sven Stelbaert en Bert Valsteens bespreekt Steven Bartels de ontwikkelingen in het goederenrecht van de afgelopen twintig jaar.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
juni 2012
AA20120478

Ars Aequi-prijs 2011

Juryrapport

J. de Hullu

Iryna Ievdokymova (Universiteit Leiden) heeft met haar artikel ‘The EU-US SWIFT Agreement. Assessment by the ECtHR upon the EU’s accession to the ECHR’de Ars Aequi-prijs 2011 gewonnen. De Ars Aequi-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van het beste studentartikel dat in het voorgaande jaar in Ars Aequi gepubliceerd is. Een onafhankelijke jury bepaalt welk artikel wint.

Overig | Juryrapport
juni 2012
AA20120496

Corporate governance en wat het recht niet vermag

J.W. Winter

Post thumbnail De afgelopen jaren lijkt de ene crisis de andere te volgen. Eerst waren er allerlei schandalen rond beursgenoteerde bedrijven, daarna bleken financiële instellingen enorme risico’s te hebben genomen, met desastreuze gevolgen. Overheden reageerden met nieuwe wetten en richtlijnen om nieuwe problemen te voorkomen. Maar is meer regelgeving in dit geval wel een goede oplossing?

Opinie | Amuse | Opiniërend artikel
juni 2012
AA20120416

De vindingrijkheid van een befeestbundelde

E.H. Hondius

Alhoewel het woord anders doet vermoeden, is het ontvangen van een feestbundel niet altijd een leuke aangelegenheid. Ewoud Hondius schrijft over het leed van de befeestbundelde.

Opinie | Column
juni 2012
AA20120433

Geketend herdenken

W.J. Veraart

Op 4 mei verbood de Zutphense rechtbank in een kortgedingvonnis de gemeente Bronckhorst mee te werken aan de herdenking van Duitse soldaten in Vorden. Naar aanleiding van deze uitspraak vraagt Wouter Veraart zich af in hoeverre het wenselijk is om de wijze waarop wij op lokaal en nationaal niveau aan Dodenherdenking gestalte wensen te geven juridisch aan banden te leggen.

Opinie | Column
juni 2012
AA20120442

Het bestuursrechtelijk en het privaatrechtelijk relativiteitsvereiste als twee-eiige tweeling

P.W. den Hollander

Post thumbnail Niet alleen het privaatrechtelijk aansprakelijkheidsrecht, maar ook het bestuursrecht kent sinds kort een relativiteitsvereiste. De wetgever plaatst dit bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste eerst en vooral in het teken van een snel en ‘slagvaardig’ bestuursprocesrecht. De wijze waarop de Afdeling oordeelt of de ingeroepen norm strekt tot bescherming van het geschade belang verschilt bovendien van de wijze waarop de Hoge Raad dat doet.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2012
AA20120443

Het eerste arrest over steunverlening aan de banken gedurende de financiële crisis

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 2 maart 2012, gevoegde zaken T-29/10 en T-33/10, ECLI:EU:T:2012:98 (Koninkrijk der Nederlanden (T-29/10) en ING Groep NV (T-33/10) t. Europese Commissie)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2012
AA20120465

Het EVRM: het absolute minimum of het maximum aan bescherming?

J.G.H. Altena-Davidsen, F. Kartner

De houding van Nederland ten opzichte van het EVRM lijkt te zijn veranderd onder het inmiddels demissionaire kabinet Rutte I. Het EVRM lijkt van een absoluut minimum het maximum aan bescherming te zijn geworden; deze ontwikkeling proberen wij te verklaren. De nieuw te vormen regering moet volgens ons een eigen visie hebben op grondrechtenbescherming en op basis daarvan een standpunt bepalen over het EVRM en andere verdragen.

Opinie | Opiniërend artikel | Redactioneel
juni 2012
AA20120413

Leven als Mars in Gallië

E. Koops

Post thumbnail

Wie is de eigenaar van een schenking aan een godheid? Dit privaatrechtelijke probleem is nu niet meer zo actueel, maar de Romeinse juristen vonden voor dit probleem een eigenzinnige, praktische en – door de opkomst van het Christendom – tamelijk onderbelicht gebleven oplossing.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
juni 2012
AA20120414

Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug?

A.W. Jongbloed

Post thumbnail Tot voor kort bestond buiten de kring van direct betrokken mediators weinig aandacht voor mediation. Er was geen wettelijke regeling, gepubliceerde rechtspraak was er nauwelijks en bijna alle mediators verrichtten hun bemiddelende werk als nevenfunctie. Dat verandert. In deze bijdrage wordt bezien in hoeverre mediation verplicht moet worden en of een wettelijke regeling gewenst is.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2012
AA20120434

Rechterlijke (non)controle op ‘eyewitness (mis)identification’

Rechtspraak als leerschool voor de democratie

A.M. Hol

Post thumbnail In toenemende mate wordt in een democratie als de onze de rechterlijke macht kritisch bejegend. Prof. Hol stelt dat het juist in een democratie zeer belangrijk is om de oordelen van rechters serieus te nemen.In deze bijdrage onderbouwt hij de stelling door rechtspraak met theater (in het bijzonder tragedies) te vergelijken. Daarbij gebruikt hij het Eichmann-proces als voorbeeld.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2012
AA20120487

Unfair commercial practice ≠ unfair contract term ≠ void contract

The CJEU’s judgment in the case C-453/10 (Pereničová and Perenič)

J. Luzak

Post thumbnail In de relatie tussen consumenten en handelaren zijn consumenten niet zelden in het nadeel, bijvoorbeeld vanwege onredelijke voorwaarden in standaardcontracten, of door misleidende informatie over prijzen voor producten of diensten. Wat gebeurt er nu als een consument een onredelijke voorwaarde uit een standaardcontract aanvecht? Vervalt dan het hele contract? Joasia Luzak onderzoekt dit aan de hand van HvJEU-uitspraak C-453/10 (Pereničová and Perenič). Dit artikel is geschreven in het Engels.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2012
AA20120428

Vernietiging van marktanalysebesluiten in de communicatiesector

De rol van OPTA, het CBb en de NMa

I. Graef

Post thumbnail In Nederland ziet OPTA toe op de naleving van Europese regels om de werking van telecommunicatiemarkten te reguleren. Het komt echter in de praktijk veelvuldig voor dat het CBb marktanalysebesluiten van OPTA vernietigt, waardoor de sectorspecifieke regulering wordt onderbroken. Inge Graef gaat in dit artikel in op deze problematiek en bespreekt mogelijkheden om de ongewenste effecten van een vernietiging zoveel mogelijk te beperken.

Verdieping | Studentartikel
juni 2012
AA20120419

Verpanding made easy: verpanding van vorderingen door middel van een verzamelpandakte

P.M. Veder

Hoge Raad 3 februari 2012, nr. 11/00128, ECLI:NL:HR:2012:BT6947, LJN: BT6947 (Dix q.q./ING)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2012
AA20120455

Wijziging van de regelingen van voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling

J.T.J Struyker Boudier

Op 1 april 2012 is een aantal belangrijke wijzigingen van met name de regeling van voorwaardelijke veroordeling en daarnaast ook de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling in het Wetboek van Strafrecht in werking getreden. Mr.drs. Struyker Boudier belicht in deze bijdrage deze wijzingingen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2012
AA20120474