Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Raad van State
Banner Hoge Raad
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Raad van State

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202305


Maandblad mei 2023

ChatGPT in juridibus: over kansen en tekortkomingen

D.A. Groenewoud, M.W. Kouwenberg

ChatGPT kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ook in het juristenlandschap zorgt de chatbot voor reuring. In dit redactioneel bespreken de auteurs drie kansen die ChatGPT voor de rechtspraktijk en rechtswetenschap met zich brengt, maar wijzen zij ook op drie tekortkomingen die aan de chatbot kleven. De auteurs concluderen dat ChatGPT vooral ondersteunend kan worden ingezet. Of de chatbot in zijn huidige vorm een revolutie in juridibus kan ontketenen is dan ook maar zeer de vraag.

Opinie | Redactioneel
mei 2023
AA20230315

Weg met de scherpe kanten van de gevangenisstraf

J.A.A.C. Claessen

Een gevangenisstraf duurt in Nederland minimaal één dag en maximaal een leven lang. Deze beide uiteinden van de detentieduur zou Jacques Claessen graag veranderd zien, zo legt hij uit in deze bijdrage op de Blauwe Pagina’s ‘Liever kwijt dan rijk’.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
mei 2023
AA20230316

De spiegel van Erasmus

Over rechtswetenschappelijke identiteit

M. Adams

Post thumbnail Maurice Adams raadt eenieder die eens buiten het eigen vakgebied wil lezen de door Sandra Langereis geschreven biografie van Desiderius Erasmus (1466-1536) aan. In dit boek wordt onder meer duidelijk hoe wetenschapskritisch Erasmus was op wat hij venijnig ‘theologasters’ noemde: diegenen die zich pretentieus manifesteerden als geleerde theoloog, maar die volgens hem eigenlijk dogmatische en weinig innovatieve betweters waren. Ook voor juristen, zo zal blijken uit deze amuse, kan zijn kritiek nog altijd inspirerend zijn.

Opinie | Amuse
mei 2023
AA20230318

Daar zit een luchtje aan

Over de civielrechtelijke kwalificatie van stikstofdepositieruimte in vergelijking met die van fosfaatrechten

D.P. Steentjes

Post thumbnail Extern salderen is sinds de PAS-uitspraak voor boeren een van de weinige mogelijkheden om een Wet natuurbescherming-vergunning te verkrijgen. In dit artikel gaat de auteur in op het systeem van extern salderen en de civielrechtelijke kwalificatie van de stikstofdepositieruimte. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met fosfaatrechten. Bekeken wordt of er redenen zijn stikstofdepositieruimte civielrechtelijk op dezelfde manier vorm te geven.

Verdieping | Studentartikel
mei 2023
AA20230321

Over moraal en terugvordering

T. Jonkers

Post thumbnail In dit artikel bespreek ik de mogelijkheid voor de partijen bij een nietige overeenkomst om een vordering uit onverschuldigde betaling in te stellen. Het lijkt billijk om de vordering af te wijzen van iemand die in strijd met de goede zeden heeft gehandeld. Toch concludeer ik dat een dergelijke weigering niet tot billijke resultaten leidt en dat beter kan worden uitgegaan van de onverkorte toekenning van terugvordering.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2023
AA20230337

Over regels voor het samenspel tussen overheid en belangenbehartigers

Waarom effectieve lobbywetgeving meer is dan transparantie en integriteit

C.H.J.M. Braun, B. Fraussen

Post thumbnail Belangenvertegenwoordiging is een proces van maatschappelijke belangenbehartiging en een responsief openbaar bestuur. Beide elementen zijn met elkaar verweven en geven belangenvertegenwoordiging in een parlementaire democratie vorm. Dit leidt tot een complex samenspel waarbij beleidsmakers en belangenbehartigers wederzijdse verantwoordelijkheden hebben. Wet- en regelgeving kan alleen effectief zijn als het gebaseerd is op dit complexe samenspel en een expliciete keuze voor een of meerdere van de daaruit vloeiende grondslagen: gelijk speelveld, transparantie, responsiviteit en verantwoording.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2023
AA20230332

Toetsingskader #MeToo: brengt het #JusticeForAll?

J. Dierx, R. van Eijbergen

Post thumbnail In dit artikel wordt vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief naar grensoverschrijdend gedrag gekeken en wordt het strafrechtelijke en arbeidsrechtelijke toetsingskader bij grensoverschrijdend (seksueel) gedrag uiteengezet. Tot slot wordt antwoord gegeven op de vraag: maakt dit toetsingskader de belofte van erkenning en genoegdoening waar?

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2023
AA20230346

Waarom moeilijker schrijven terwijl het makkelijker kan? Man en paard in juridische teksten!

L.A.G.M. van der Geld

Lucienne van der Geld noemt man en paard in deze column, waarin zij pleit voor helder en eenvoudig taalgebruik in juridische documenten die gewone burgers moeten kunnen begrijpen.

Opinie | Column
mei 2023
AA20230331

De bestuursrechter en de toetsing van de wet aan rechtsbeginselen

J.J.J. Sillen

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) (grote kamer) 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:772

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2023
AA20230355

De Hoge Raad en de toepassing van het Europese non-discriminatiebeginsel bij eigen onderdanen

Th.C.J.A. van Engelen

Post thumbnail Hoge Raad 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1276, IEPT20220923 (Kwantum v Vitra) (raadsleden: M.J. Kroeze, C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock en G.C. Makkink; conclusie A-G B.J. Drijber) en Hoge Raad 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:508, IEPT20230331 (Kwantum v Vitra) (raadsleden: M.J. Kroeze, C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock en G.C. Makkink; conclusie A-G B.J. Drijber)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2023
AA20230364

Medische missers tussen straf en schade

J. Sijmons

Post thumbnail Bij medische missers kan zowel het strafrecht als het civiele recht worden ingezet. In dit artikel wordt deze samenloop besproken, nadat eerst enige casuïstiek illustreert hoe de strafrechter met tekortschieten van zorg omgaat. Wat de normstelling betreft leunt het strafrecht uiteindelijk op civiele en bestuursrechtelijke normen. De rechtvaardiging voor het inzetten van het strafrecht wordt bij gewone fouten meestal niet gevoeld. Ondanks dat de roep op toepassing snel klinkt, blijkt het strafrecht als zwaarder instrument toch voorbehouden aan ernstige gevallen en zelfs dan wordt terughoudend gestraft. Het meest effectief is het strafrecht waarschijnlijk daar, waar het tot nu toe weinig wordt ingezet, namelijk tegen zorginstellingen in plaats van zorgverleners.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
mei 2023
AA20230370

Recht is rond (IX)

J.W.A. Rheinfeld, B.M.E.M. Schols

In deze column kijken Prof & Prof naar alle én andere kanten van studeren en promoveren. Met een vleugje filosofische punk.

Perspectief | Column
mei 2023
AA20230377

Spanningen bij de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming door de faillissementscurator

M.D. Reijneveld

Op 30 januari 2023 promoveerde Minke Reijneveld aan de Radboud Universiteit met het proefschrift ‘Gegevensbescherming in faillissement’. In deze bijdrage vertelt ze over haar onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2023
AA20230379

Philippe Sands: De laatste kolonie. Misdaden tegen de menselijkheid in de Indische Oceaan

A. Gül

Post thumbnail De geschiedenis van het internationaal recht is nauw verweven met de geschiedenis van het kolonialisme. Talloze verdragen en internationale akkoorden tussen imperialistische grootmachten hebben geleid tot de onderdrukking en uitbuiting van inheemse bevolkingen. Hoogleraar internationaal recht Philippe Sands laat in zijn nieuwste boek, De Laatste Kolonie. Misdaden tegen de Menselijkheid in de Indische Oceaan, zien hoe internationaal recht tevens gemobiliseerd kan worden om koloniaal onrecht ongedaan te maken.

Literatuur | Boekbespreking
mei 2023
AA20230384