Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner KNB
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner KNB

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202105


Maandblad mei 2021

Tijd voor een volwassen formatie

L.M. van den Bosch, M.D. Reijneveld

Sinds 2012 ligt het initiatief voor de kabinetsformatie bij de Tweede Kamer in plaats van bij de koning(in). In de huidige formatieprocedure wreekt zich dat de positie van de verkenner formeel niet geregeld is. De auteurs betogen dat het tijd wordt om na te denken over regulering van deze rol.

Opinie | Redactioneel
Mei 2021
AA20210427

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist 12.143 zaken in één klap

L.R. Glas

Post thumbnail

Ondanks het feit dat de uitspraak Burmych e.a. t. Oekraïne van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geen klassieke landmark-uitspraak is, is zij om een vijftal redenen uitzonderlijk. Deze redenen houden verband met de keuze van het Hof om vooral zo snel mogelijk van de klachten af te zijn. Die keuze heeft grote gevolgen voor duizenden Oekraïners.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Mei 2021
AA20210428

Strafzaken in de media

Griezelen bij spannende verhalen of eerder stof tot nadenken?

L. Stevens

Post thumbnail

De media zijn dol op strafzaken, ongetwijfeld vanwege het klassieke drama dat mensen kan doen huiveren. Maar dat is niet waarom het strafrecht zo’n boeiend rechtsgebied is, aldus Lonneke Stevens in deze amuse. Ze noemt drie voorbeelden van de dilemma’s die het strafrecht zo interessant maken.

Opinie | Amuse
Mei 2021
AA20210430

Dezelfde techniekrestrictie in een ander jasje

De gelijkenis tussen de modelrechtelijke en merkenrechtelijke techniekrestrictie

F.L. Westenend

Post thumbnail

Binnen het intellectuele-eigendomsrecht wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de modelrechtelijke en merkenrechtelijke techniekrestrictie. Dit artikel betoogt dat de aard van de techniekrestricties, de rol die alternatieve vormen spelen en het belang van niet-technische elementen of kenmerken in het modellenrecht en het merkenrecht hetzelfde zijn en dat de modelrechtelijke en merkenrechtelijke techniekrestricties op eenzelfde wijze worden ingevuld. Voorts betoogt dit artikel dat een verschillende invulling van deze techniekrestricties ook niet nodig is.

Verdieping | Studentartikel
Mei 2021
AA20210433

Een geïntegreerde rebel

E.H. Hondius

In deze column zet Ewoud Hondius de markante jurist Ulli Jessurun d’Oliveira in de schijnwerpers.

Opinie | Column
Mei 2021
AA20210443

Het wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht: drie makkelijke mogelijkheden om het voorstel evenwichtiger te maken

J. Ekelmans

Post thumbnail

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht in civiele procedures. Het wetsontwerp is mede gebaseerd op het advies van een commissie van experts. Wetsontwerp, toelichting en advies tellen samen meer dan tweehonderd pagina’s. Geen zorgen: aan die uitvoerigheid ga ik mij op deze plek niet te buiten. Dat is ook niet nodig, omdat dit elders al is gedaan. Ik richt mij op vijf in het wetsontwerp gemaakte keuzes die voor de praktijk belangrijk zijn: de ruimhartige regeling van het inzagerecht, de verplichting vóór de procedure informatie uit te wisselen, het beperken van de rol van de rechter bij het beoordelen van het geschil, de vrije bewijswaardering door de rechter en het beperken van de mogelijkheden om rechtsmiddelen aan te wenden.


Advertorial

Permanent Actueel met Hoffelijk Juridisch

Permanent Actueel staat voor continu leren en het up-to-date zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen binnen jouw rechtsgebieden. Een uniek concept waarmee je tijd bespaart: je leest in je persoonlijke leeromgeving wat écht actueel is en je behaalt tegelijkertijd je PO-punten. Je kunt Permanent Actueel blijven op de volgende rechtsgebieden uit het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten: • Arbeidsrecht • Burgerlijk procesrecht • Financieel recht • Ondernemingsrecht • Personen- en familierecht • Verbintenissenrecht Per rechtsgebied kun je elk jaar gegarandeerd 10 PO-punten behalen. Ook krijg je altijd kosteloos toegang tot rechtsgebiedoverstijgende actualiteiten. Wil je Permanent Actueel voor een maand uitproberen en daarmee je eerste PO-punt gratis behalen? Vraag dan nu jouw proefmaand aan en start vandaag nog!

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2021
AA20210445

Over kraaienpoten en ‘sinkholes’. Een kritische blik op het afdoen op de stelplicht

J. de Haan

Post thumbnail

Het beeld is ontstaan dat de civiele rechter te gemakkelijk zaken op de stelplicht afdoet. Nu dit een barrière vormt voor partijen om hun materiële rechten verwezenlijkt te krijgen, verdient deze praktijk een kritische blik. De rechter zou partijen meer tot bewijslevering moeten toelaten, en als hij een zaak wel op de stelplicht afdoet, beter moeten uitleggen waarom hij dit doet.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2021
AA20210450

De juridische twilight zone: verdwalen of een plattegrond ontwerpen?

L.A.G.M. van der Geld

In deze column pleit Lucienne van der Geld ervoor dat juristen uit alle disciplines de handen in elkaar slaan om in kaart te brengen hoe digitale ontwikkelingen in bestaande wetgeving kunnen worden ingepast en welke nieuwe wetgeving eventueel nodig is.

Opinie | Column
Mei 2021
AA20210454

Hoe rechters uit de tunnel (proberen te) blijven

R. Horselenberg, E.F.L. Maegherman

Post thumbnail

Tunnelvisie kan leiden tot een rechterlijke dwaling. Bij de actoren binnen opsporing en vervolging is veel onderzoek gedaan naar tunnelen. De zittende magistratuur lijkt daarbij buiten schot te zijn gebleven. De onderhavige studie is een eerste poging daar structureel naar te kijken. Rechters blijken verschillende opvattingen te hebben over hun taak als actieve rechter, zoals bijvoorbeeld het onderzoeken van alternatieve scenario’s.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2021
AA20210455

Over kroongetuigen, criminele burgerinfiltranten en Mr. Big

Het blijvende belang van waarborgen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit

M. Lochs

Bij de bestrijding van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit worden middelen ingezet die potentieel problematisch zijn uit oogpunt van betrouwbaarheid en integriteit van de opsporing. In dit artikel passeren enkele de revue en wordt betoogd dat transparantie en toetsbaarheid bij de inzet van dergelijke methoden van het grootste belang is. Recente ontwikkelingen geven aanleiding om de wettelijke regelingen op dit punt te verbeteren.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2021
AA20210465

De Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de rechter

Over politieke benoemingen, conservatieve rechters en Trumps grote misrekening

R. van der Hulle

Post thumbnail

De Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november 2020 tussen president Donald Trump en zijn Democratische tegenstander Joe Biden kunnen in veel opzichten historisch worden genoemd. De opkomst bij deze verkiezingen was nog nooit zo hoog. Niet eerder behaalden beide presidentskandidaten zoveel stemmen. En sinds lange tijd werd een zittende president niet herkozen. Na op de verkiezingsdag de overwinning te hebben geclaimd, zag Trump zijn voorsprong al snel verdampen in het voordeel van Biden. Daarop startte Trump een groot aantal gerechtelijke procedures met als doel alsnog tot winnaar te worden uitgeroepen. Met de benoeming van veel conservatieve rechters gedurende zijn ambtstermijn zag Trump deze procedures met vertrouwen tegemoet. Dat vertrouwen bleek echter tevergeefs.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2021
AA20210471

De betalingsregeling als sluitstuk van de brede schuldenaanpak

N. Jungmann, T. Madern

Post thumbnail

Om de schuldenproblematiek terug te dringen en de aanpak ervan effectiever te maken, is er recentelijk een ongekende hoeveelheid nieuwe wetgeving van kracht geworden. Dit gaat in combinatie met beleidswijzigingen een impuls geven aan de aanpak van problematische schuldsituaties. Het ontbreekt alleen nog aan een afdoende antwoord op de vraag hoe wordt voorkomen dat situaties problematisch worden. Misschien kan een aanpassing van artikel 6:29 BW daarin van betekenis zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2021
AA20210482

Dairy Partners/DOC Dairy Partners

Verwarringsgevaar, vrijhoudingsbehoefte en de beschrijvende handelsnaam

D.J.G. Visser

Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Dairy Partners/DOC Dairy Partners)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2021
AA20210486

Geestelijk lijden en euthanasie

J. Legemaate

Over de mate waarin geestelijk lijden een grond kan vormen voor de inwilliging van een verzoek om levensbeëindiging van een patiënt bestaan uiteenlopende meningen. In dit artikel wordt ingegaan op de juridische aspecten van twee voorbeelden van deze problematiek: hulp bij zelfdoding aan psychiatrische patiënten en levensbeëindiging wegens een ‘voltooid leven’.

Rode draad | Recht & Geest
Mei 2021
AA20210494

Beroepscolleges voor examinandi in het hoger onderwijs

H.J.M van Berkel

Studenten hebben de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de examencommissie of van een examinator. In eerste instantie kan dat bij het college van beroep voor de examens en in tweede instantie bij het college van beroep voor het hoger onderwijs. Deze beroepscolleges behandelen duizenden zaken per jaar. In de grote meerderheid van de gevallen verliezen studenten hun beroepszaak.

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2021
AA20210500

Wie stelt, bewijst

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

“Juristen worden opgevoed met ‘wie stelt, bewijst’, maar de vraag naar het waarom van dit principe blijft vaak onderbelicht. Voor een antwoord op die vraag moeten we een beetje uitzoomen” Dat doen Harm Kloosterhuis & Carel Smith in deze column dan ook.

Perspectief | Column
Mei 2021
AA20210505

Ars Aequi-prijs 2020

E. Mak

In 2020 werden drie studentartikelen in Ars Aequi geplaatst. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Elaine Mak (voorzitter), Carla Klaassen en Sjoerd Claessens, heeft uit deze drie een winnaar gekozen. In dit juryrapport schrijft de voorzitter waarom de jury uiteindelijk het artikel ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ van Yannou Tamis heeft aangewezen.

Perspectief | Juryrapport
Mei 2021
AA20210506

Pseudomorfose van soeverein Taiwan naar de historische Republiek China (1912-1949)

W. Somers

Werner Somers promoveerde op 6 november 2020 aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘De staat van Taiwan. Een volkenrechtelijke analyse’. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek en de roerige geschiedenis van China en Taiwan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2021
AA20210507