Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Maverick
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner VU Law Academy
Banner OSR
Banner RU Duale Master Onderneming & Recht

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202005


Maandblad mei 2020

Het Nederlandse staatshoofd in rechtshistorisch perspectief

P.A.J. van den Berg

Post thumbnail In 2010 werd door twee parlementariërs een wetsvoorstel ingediend, dat ertoe strekt om de deelname van de koning aan de regering te beëindigen. De vorst zou zich volledig moeten toeleggen op zijn functie als staatshoofd. In dit stuk wordt betoogd dat de dubbelfunctie van de koning het gevolg is van de opkomst van het parlementaire stelsel en dat het wetsvoorstel uit 2010 past in de lijn van die historische ontwikkeling.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
Mei 2020
AA20200436

Kinderopvangtoeslag ook voor beurspromovendi

N. Lgarah, D.W. van Maurik

Het promotieonderzoek van zogenoemde beurspromovendi wordt gefinancierd door een (externe) beurzenverstrekker. Hoewel beurspromovendi te vergelijken zijn met werknemerpromovendi, worden zij geconfronteerd met stopzettings- en terugvorderingsbesluiten van hun kinderopvangtoeslag. Beurspromovendi sluiten namelijk geen arbeidsovereenkomst met de universiteit waaraan zij studeren. Daarnaast is het onzeker of zij kunnen worden aangemerkt als resultaatgenieters. In de parlementaire geschiedenis van de Wet kinderopvang heeft geen evenwichtige en uitgebreide afweging voor beurspromovendi plaatsgevonden.

Opinie | Redactioneel
Mei 2020
AA20200435

Artificiële intelligentie en octrooi – een oplossing voor een niet bestaand probleem?

Poten om op te staan

V. Tweehuysen

Post thumbnail Zou het denkbaar zijn om dieren rechtssubjectiviteit toe te kennen? In deze amuse onderzoekt Valérie Tweehuysen de (on)mogelijkheden.

Opinie | Amuse
Mei 2020
AA20200438

Meedoen is belangrijker dan winnen

Hoe een inclusieve conceptie van ‘democratie’ kan worden ingezet ter versterking van de weerbare democratie

Y. Tamis

Post thumbnail In dit artikel worden verschillende democratieconcepties onderzocht, waaronder Rijpkema’s conceptie van democratie als zelfcorrectie en Hendersons op agonisme gestoelde benadering van democratie.De auteur komt uiteindelijk tot een conceptie van democratie als inclusieve, zichzelf corrigerende staatsvorm.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
Mei 2020
AA20200441

Periculum est emptoris

Over het risico bij koop en over schatvinding in de gekochte zaak

J.E. Jansen

Post thumbnail De koper droeg naar Romeins recht het risico dat de gekochte niet-geleverde zaak tenietging door overmacht. Omdat hij die last droeg, had hij aanspraak op de lusten zoals een schat gevonden in de verkochte zaak. Naar huidig recht is het risico voor de koper vanaf de aflevering. Bij registergoederen is mogelijk dat de aflevering is verricht, maar de koper geen eigenaar werd (notarieel feilen). De koper draagt dan de lasten en heeft dus recht op de lusten zoals de vondst van een schat.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2020
AA20200454

Hoge transacties en de politieke verantwoordelijkheid voor het Openbaar Ministerie

S. Kerssies

Post thumbnail Over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van rechterlijke toetsing van hoge transacties is de afgelopen jaren veel geschreven. Dit artikel beziet de vraag vanuit een ander perspectief. Hoe moet het wegvallen van de eis van ministeriële toetsing van hoge transacties ten behoeve van het invoeren van een eis van rechterlijke toetsing worden geduid in het licht van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie voor het Openbaar Ministerie?

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2020
AA20200464

Zorg om de jeugdzorg; kinderrechters aan zet

De gedragscode van de Eerste Kamer. Wat te doen met lobbypraktijken?

P.P.T. Bovend'Eert

Post thumbnail De meeste Eerste Kamerleden hebben naast hun parlementaire functie een of meer andere functies bij de overheid, in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties. Deze combinatie van functies kan risicovol zijn met het oog op (de schijn van) belangenverstrengeling. De nieuwe Gedragscode integriteit Eerste Kamer bevat een aantal voorschriften die het tegengaan van belangenverstrengeling betreffen. Eerste Kamerleden die in hun andere functies lobbyactiviteiten ontplooien, handelen in strijd met de gedragscode. Lobbyactiviteiten zijn niet verenigbaar met het Eerste Kamerlidmaatschap.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2020
AA20200475

In English please II

E.H. Hondius

In deze column, het vervolg op zijn column uit het maartnummer, roept Ewoud Hondius juridische onderzoekers op om bij te dragen aan publicatie van Engelstalige samenvattingen.

Opinie | Column
Mei 2020
AA20200449

Rechtspraak in tijden van corona

R. de Bock

Hoe gaat de rechtspraak om met de corona-crisis? Niet al te best, aldus Ruth de Bock in deze column.

Opinie | Column
Mei 2020
AA20200463

Klemcriterium en gezamenlijk gezag

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 27 maart 2020, nr. 19/02804, ECLI:NL:HR:2020:533 Personen- en familierecht. Gezag. Uitleg van artikel 1:253c lid 2 BW. Kan de rechter, indien hij oordeelt dat is voldaan aan het ‘klemcriterium’, toch gezamenlijk gezag toekennen?


Advertorial

Familievermogensrecht en Erfrecht: bent u op de hoogte?

Freek Schols (hoogleraar Privaatrecht, Radboud Universiteit) en Frank Hoens (docent Notarieel Recht, Radboud Universiteit) praten u in 2 uur bij over de nieuwste ontwikkelingen in het webinar
Actualiteiten Familievermogensrecht en Erfrecht Ze bespreken recente jurisprudentie over het afstammingsrecht, het erfrecht, het personen- en familierecht, en het relatievermogensrecht. Ook recente literatuur en wetgeving komen aan bod. U krijgt praktische tips waarmee u uw adviezen aanscherpt en veelgemaakte fouten voorkomt. Bekijk het webinar live op 9 juni (9:00 uur - 11:00 uur), of kijk na 9 juni terug op een zelfgekozen moment. Meld u nu aan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2020
AA20200480

De geldigheid van de Europese vuurwapenrichtlijn

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 3 december 2019, C-482/17, ECLI:EU:C:2019:1035 (Tsjechische Republiek/Parlement en Raad)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2020
AA20200490

Diversiteit binnen de top van ondernemingen: beschermenswaardige of ondervertegenwoordigde partijen?

J.G.C.M. Galle

Post thumbnail Vrouwen zijn geen beschermenswaardige partijen binnen de top van ondernemingen, maar wel een ondervertegenwoordigde partij. Streefcijfers boden geen soelaas en een wettelijk quotum is in de maak. Ook maatwerk in diversiteitsbeleid vanuit de markt kan uitkomst bieden. Alhoewel veel discussie bestaat over de te nemen maatregelen, lijkt het creëren van bewustwording en overtuiging tot verandering niet meer nodig. Het is nu een kwestie van het zoeken naar en vooral bewandelen van de route om deze ondervertegenwoordiging te beslechten.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Mei 2020
AA20200495

Don’t make a fortress out of a dictionary

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

In deze aflevering van 'Vijf minuten rechtsfilosofie' vertellen Carel Smith & Harm Kloosterhuis over Judge Learned Hand en het wel heel erg letterlijk interpreteren van rechtsnormen (oftewel: textualism).

Perspectief | Column
Mei 2020
AA20200507

Storytelling in de civiele procespraktijk

R.J. van der Weijden, M. Ynzonides

Post thumbnail In deze bijdrage gaan Robbert Jan van der Weijden en Marc Ynzonides in op de rol van storytelling in de civiele procespraktijk. Wat kan je als advocaat, naast het reguliere proces van stellen, betwisten en bewijzen van feiten, doen om de in die feiten liggende kernboodschap optimaal te communiceren, betrokkenheid bij de rechter te creëren en sympathie voor je standpunt te winnen? Auteurs bespreken deze vraag aan de hand van concrete voorbeelden en sluiten hun bijdrage af met een aantal tips voor (aankomende) procesadvocaten.

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2020
AA20200503

De bevrijdende verjaring herzien

J.L. Smeehuijzen

Mij is gevraagd in deze bijdrage te reflecteren op mijn proefschrift getiteld De bevrijdende verjaring (2008). Ik zal drie aspecten belichten, te weten (i) de ‘methode’ van het onderzoek, (ii) de opkomst van de klachtplicht van artikel 6:89 BW en (iii) de mate waarin het proefschrift in praktijk en wetenschap weerklank heeft gevonden.

Literatuur | Voortschrijdend inzicht
Mei 2020
AA20200508

De wet voor gewone mensen

M.J. Hopman

In het promotieonderzoek van Marieke Hopman naar kinderrechten geeft zij een bredere definitie aan 'de wet' dan gebruikelijk is. Dit kan leiden tot een beter begrip van welke wetten invloed hebben op kinderrechtenschendingen, waardoor deze beter kunnen worden aangepakt. In dit artikel vertelt ze over de bevindingen uit haar proefschrift.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2020
AA20200512