Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner CPO
Banner PwC
Banner CPO
Banner Universiteit Leiden
Banner CPO
Banner PwC
Banner CPO
Banner Universiteit Leiden

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201805

Maandblad mei 2018

Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang

G.P. Oosterhoff

Een aandeelhouder in een NV of BV kan het stemrecht op zijn aandelen uitoefenen. Daardoor kan hij het economische belang dat zijn aandeel vertegenwoordigt, beschermen. Indien hij het economische belang bij zijn aandelen aan een ander overdraagt, en zeker als hij daarnaast nog een shortpositie in het aandeel verwerft, is het de vraag of hij nog altijd het stemrecht op de aandelen kan uitoefenen, of dat de wet of de redelijkheid en billijkheid daaraan in de weg (moeten) staan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2018
AA20180431

De elite van het recht

E.H. Hondius

Ewoud Hondius stelt in deze column de vraag welk stelsel beter werkt: het Amerikaanse en ten dele Britse met een elite van (vaak markante) toprechters, of het Europees-continentale met een veel bescheidener instelling?
 

Opinie | Column
Mei 2018
AA20180374

De goede voornemens van een Europese wet bestuursrecht

R. Ortlep, R.J.G.M. Widdershoven

Post thumbnail

Met de Algemene wet bestuursrecht is gepoogd om eenheid van wetgeving (recht) te bevorderen. Met eenzelfde doelstelling zijn twee voorstellen voor een Europese wet bestuursrecht gepubliceerd. Welke voordelen heeft een dergelijke wet en wat is in algemene zin de mogelijke en wenselijke invloed daarvan voor het Nederlandse bestuursrecht?
 

Rode draad | Rechtseenheid
Mei 2018
AA20180411

De openbaarmaking van wetenschappelijke onderzoeksgegevens

A.H.A. Mohammad, Y.E. Schuurmans

Afdeling bestuursrecht Raad van State (ABRvS) 31 januari 2018, ECLI:​NL:​RVS:​2018:​321, nr. 201700494/1/A3 (Raad van bestuur NWO/Bureau Jansen en Janssen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2018
AA20180393

De respectplicht ten aanzien van andermans contractuele belangen

L.M. van Bochove

Post thumbnail

Niet-contractspartijen zijn verplicht in hun handelen enige rekening te houden met het bestaan van een overeenkomst. Dit blijkt uit het feit dat het uitlokken van contractbreuk, en onder omstandigheden ook het profiteren hiervan, als strijdig met de maatschappelijke zorgvuldigheid wordt aangemerkt. Maar in hoeverre is ‘contractbreuk’ vereist? Kan bijvoorbeeld ook het aanzetten tot de opzegging van een overeenkomst als onzorgvuldig worden gekwalificeerd?

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2018
AA20180361

De rol van de jurist in de maatschappij: een debatverslag

P.H.M. Broere, J. van Mourik, K.A.M. van Vught

Op 7 maart 2018 organiseerden Spui25, het Amsterdam Centre on the Legal Professions (UvA) en Ars Aequi een debat naar aanleiding van het themanummer ‘De rol van de jurist in de maatschappij’ van november 2017. Een aantal auteurs ging met elkaar en de zaal in debat, onder andere over ethiek, integriteit en new public management.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2018
AA20180429

De sharia als goddelijk ideaal voor een rechtvaardige samenleving

M.A. Muradin

Als de sharia duidt op de goddelijke blauwdruk voor een vreedzame en sociaal-rechtvaardige samenleving, dan laten de praktijken van de Taliban, Al-Qaeda of recentelijk de ISIS toch grotendeels het tegenbeeld van rechtvaardigheid zien. In deze bijdrage wordt ingegaan op het concept van rechtvaardigheid in de islam om de theoretische en praktische invulling van de sharia beter te kunnen doorgronden.

Blauwe pagina’s | Rechtvaardigheid
Mei 2018
AA20180356

Handelen voor eigen rekening en beleggingsdienstverlening volgens MiFID I & II

D. Busch

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 22 maart 2018, zaak nr. C-688/15 en C-109/16, ECLI:EU:C:2018:209 (Agnieška Anisimovienė e.a./bankas ‘Snoras’ AB, in liquidation e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2018
AA20180386

Handelingsbekwaam? Geen zorg voor u

P.G.J. Wissink, S.N.P. Wiznitzer

Beschermingsmaatregelen zoals curatele, bewind of mentorschap zijn een ingreep in de juridische autonomie van de betrokkene. Ze zijn bedoeld als ultimum remedium en horen – mede gelet op het VN Gehandicaptenverdrag – slechts te worden opgelegd indien betrokkene zelf niet staat is zijn belangen adequaat te behartigen. In de praktijk blijkt het echter voor te komen dat sommige hulpverlenende instanties structureel op een beschermingsmaatregel aansturen, hetgeen onder omstandigheden leidt tot onnodige oplegging van een beschermingsmaatregel op oneigenlijke gronden.

Opinie | Redactioneel
Mei 2018
AA20180355

Het probleem van de rancuneuze aanbrenger

Lon L. Fuller, T.J.M. Mertens, R. van der Mijl

Zoals er binnen het positieve recht centrale casussen bestaan waarop telkens wordt teruggegrepen, zo zijn er ook binnen de rechtsfilosofie centrale teksten die hun belang behouden. Dat is zeker het geval bij teksten die een sterk narratief karakter hebben, zoals de hier gepresenteerde en opnieuw vertaalde tekst ‘The Problem of the Grudge Informer’ van de Amerikaanse jurist en rechtsfilosoof Lon Fuller. Deze tekst is eerder in vertaling verschenen in Ars Aequi in 1969; na het doornemen van die vertaling en het vergelijken ervan met het origineel leek het de vertalers geboden, mede met het oog op toegankelijkheid, om een nieuwe vertaling te verzorgen. 
 

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2018
AA20180425

Implementatiewet pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

L.A.R. Siemerink

Op 12 januari 2018 is de wet pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen in het Staatsblad verschenen (Stb. 2018, 2). Met deze wet wordt de Europese richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen in het Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd. De wet treedt per 1 juli 2018 in werking en wordt in dit artikel besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Mei 2018
AA20180406

Muziek en recht

S. Steneker

Sander Steneker zoekt – en vindt – raakvlakken tussen muziek en recht.
 

Opinie | Column
Mei 2018
AA20180385

Openbaarheid en toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken. Van oude principes die niet voorbijgaan

L. van Lent

Post thumbnail

Zou de wetgever moeten bepalen dat alle rechterlijke uitspraken op internet worden gepubliceerd? In dit artikel wordt deze vraag in het licht geplaatst van de doelen van het openbaarheidsbeginsel. Dit gedachtegoed levert sterkere argumenten daarvoor op dan een beroep op ‘hedendaagse opvattingen’: het uitgangspunt van het openbaarheidsbeginsel is immers wantrouwen jegens de rechterlijke macht. 
 

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2018
AA20180418

Protection of a suspect’s privacy in criminal procedures

Does the conceptual approach of the German Federal Constitutional Court make a difference?

M. Lindemann, D.A.G. van Toor

With the discussion on the new Dutch Code of Criminal Procedure and the introduction of new (technological) investigative methods (such as hacking), the question arises whether the protection of the suspect’s privacy in Dutch criminal procedure – which is somewhere between minimalistic and non-existent at the moment – needs to be revised. To this end, a comparison with German Constitutional Law and Criminal Procedural Law will be made. The focus will be on the German concept of ‘Kernbereich privater Lebensgestaltung’, which can be translated as the protection of the core aspect of a private life.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2018
AA20180376

Recht en onverantwoordelijkheid: Groninger gas en het panopticon van de moderne netwerksamenleving

L. van den Berge

Post thumbnail

In deze korte amuse stelt Lukas van den Berge een bij uitstek hedendaagse wijze waarop het recht verantwoordelijkheden toedekt centraal: de moderne mode van publiek-private samenwerking en ‘multilevel governance’ waarbij publieke verantwoordelijkheden vaak zoekraken in de horizontaal georganiseerde bestuursnetwerken waarin publieke machtsuitoefening vandaag de dag veelal is ingebed.

Opinie | Amuse
Mei 2018
AA20180358

Schweppes of import-Schweppes: het beeld van één enkel globaal merk

D.J.G. Visser

Hof van Jusitie Europese Unie (HvJ EU) 20 december 2017, C-291/16, ECLI:​EU:​C:​2017:​990 (Schweppes/Red Paralela)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2018
AA20180402

Verslaving: van Bopz naar Vggz

C. Reijntjes-Wendenburg

Post thumbnail

Verslaving aan alcohol en drugs is van oudsher moeilijk onder het toepassingsbereik van de wet Bopz te brengen. Door erkenning van verslaving als psychische stoornis onder DSM-5 is dat niet anders geworden. Recent is de wet Vggz aangenomen, die de wet Bopz zal vervangen. Daarmee komt opnieuw de vraag aan de orde of, en zo ja, onder welke voorwaarden een verslaving tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis kan leiden. In dit artikel wordt op de knelpunten ingegaan en bezien of de wet Vggz aanleiding zal geven om de huidige rechtspraak aan te passen. 
 

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2018
AA20180370