Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner Maverick
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner VU Law Academy
Banner Maverick
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201605


Maandblad mei 2016

5 mei en de dood van Alice, Singapore 1946

M.Y.A. Zieck

Marjolein Zieck vertelt als onderdeel van living history en in het licht van de 5 mei-herdenking over de uitzonderlijke repatriëring van haar vader na de Tweede Wereldoorlog.

Opinie | Column
Mei 2016
AA20160352

Afwikkeling van een ongeldig telefoonabonnement

W.H. van Boom

Hoge Raad 12 februari 2016, nr. 15/03359, ECLI:NL:HR:2016:236, RvdW 2016/279 (Lindorff BV/Nazier)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2016
AA20160363

Bescherming van beursvennootschappen: dubbel gestikt houdt beter

T.A. Keijzer, H.M. Vletter-van Dort

Post thumbnail

In deze bijdrage komt, aan de hand van verschillende gevallen uit de rechtspraktijk, aan de orde welke vorm van vennootschapsrechtelijke beschermingsmaatregelen het meest effect sorteert. Daarbij fungeren de maatregelen die NL Financial Investments bepleit bij de beursgang van verzekeraar ASR als toetssteen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2016
AA20160329

Bitcoins en btw: het HvJ gaat met de tijd mee

T. Braakman

Post thumbnail

Het gebruik van bitcoins als betaalmiddel roept voor de heffing van de omzetbelasting, beter bekend als de btw, vele vragen op. Met name is de vraag of bitcoins voor de toepassing van de btw-vrijstellingen voor geldtransacties en betalingsverkeer gelijkgesteld kunnen worden met ‘gewoon’ geld. Die kwestie kwam aan de orde bij het inwisselen van bitcoins tegen een andere valuta.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2016
AA20160348

Commerciële motieven in privaatrechtelijke collectieve acties: olie op het vuur van de claimcultuur?

I. Tillema

Post thumbnail

Dit artikel verkent aan de hand van een (systematisch) jurisprudentieonderzoek de ervaringen met de collectieve actie van artikel 3:305a BW, in het bijzonder de vraag of commerciële motieven bijdragen aan de door sommigen gevreesde claimcultuur. Daarmee beoogt de auteur een bijdrage te leveren aan het debat over de collectieve (schadevergoedings)actie.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2016
AA20160337

De ene neus is de andere niet

Over de deskundigheid van een omgevingsrechtelijke toezichthouder

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1412, nr. 201401555/1/A4, JOM 2015/459

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2016
AA20160382

De Hoge Raad als vrije rechtsvinder. Noemt hij man en paard?

A.M. Overheul, K.A.M. van Vught

In zijn arrest van 29 januari 2016 oordeelt de Hoge Raad dat de Hangmat-regel niet van toepassing is op de risicoaansprakelijkheid van artikel 6:179 BW. Aanvaarding van aansprakelijkheid jegens medebezitters zou namelijk leiden tot een stortvloed van claims. Deze redenering laat zich herleiden tot stellingen van de verzekeraar in de procedure, en steunt op bepaalde veronderstellingen van de maatschappelijke werkelijkheid.  Kan deze wijze van rechtsvinding door de beugel?

Opinie | Redactioneel
Mei 2016
AA20160323

De judiciële lus: alleen voor kleine of ook grote ongelukken?

Y.E. Schuurmans

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 5 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:289, nr. 13-4139 AW, TAR 2015/65 (Risicovolle hellingbaan)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2016
AA20160377

De rol van ideologie in rechterlijke oordeelsvorming

Een beknopte beschrijving

W. Wijtvliet

Amerikaans empirisch onderzoek naar rechterlijk gedrag schetst een ander beeld van rechtsvinding dan juristen gewend zijn. Uit de huidige stand van zaken van dergelijk, voor Europa relevant onderzoek, blijkt onder meer dat rechters in hun oordeelsvorming niet slechts worden gestuurd door juridische overwegingen, maar ook worden beïnvloed door hun ideologie.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2016
AA20160353

De Ruf naar de beste universiteit

E.H. Hondius

De Bucerius Law School in Hamburg is in korte tijd een van de beste van Duitsland geworden. Ewoud Hondius vertelt hoe het zo gekomen is.

Opinie | Column
Mei 2016
AA20160347

De Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

J.M.J.W. Dreessen

Op 25 november 2015 is de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking in het Staatsblad gepubliceerd. De wet voorziet in drie modaliteiten voor langdurig toezicht: de zelfstandige maatregel, het verlengen van de proeftijden bij de voorwaardelijke invrijheidstelling en het laten vervallen van de wettelijke maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging. Deze worden besproken in deze bijdrage, evenals de inwerkingtreding en de evaluatie van de nieuwe wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Mei 2016
AA20160393

Gemiste vakantie en een lesje staatsrecht van de Hoge Raad

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 18 september 2015, nr. 14/00191, ECLI:NL:HR:2015:2723 (Staat der Nederlanden/werkneemster)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2016
AA20160371

Have a break & take a chair

KitKat & Tripp Trapp

D.J.G. Visser

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 16 september 2015, C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604 (Nestlé/Cadbury; KitKat) en Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 (Hauck/Stokke; Tripp Trapp)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2016
AA20160386

Huwelijk, vermogen en gemeenschap van goederen

E.G.D. van Dongen, I. Visser

Post thumbnail

Emanuel van Dongen en Irene Visser bezien in deze bijdrage de geschiedenis van het huwelijksvermogensrechtelijke stelsel van de algehele gemeenschap van goederen.

Blauwe pagina's | Bijzondere bepalingen
Mei 2016
AA20160324

Prostitutie en souteneurschap in het strafrecht: rechtsbelangen in beweging

C.P.M. Cleiren, J.M. ten Voorde

Post thumbnail

Op het terrein van prostitutie en souteneurschap is de strafwetgeving volop in beweging. Dat is in vroeger tijden niet anders geweest. Er is sprake van steeds wisselende (invulling van) rechtsbelangen. Rode draad is de straffeloosheid van het zich prostitueren. Tegelijkertijd worden de personen in de kring rondom de prostituee steeds verder de strafwet ingetrokken. Overwint de ‘morele verwerpelijkheid’ als rechtsbelang?

Rode draad | Recht en seksualiteit
Mei 2016
AA20160398

Romeins recht, koeien en cocaïne

J.E. Jansen

Post thumbnail

Het Romeinsrechtelijke leerstuk error (dwaling) is niet gemakkelijk te begrijpen, omdat het vrij sterk van de moderne dwalingregeling verschilt. Maar ondanks de verschillen blijft enige kennis van die Romeinse dwalingregeling voordelig. De auteur illustreert dit aan de hand van een aantal moderne voorbeelden.

Opinie | Amuse
Mei 2016
AA20160326

Wat is er mis met de rechterlijke organisatie?

P.P.T. Bovend'Eert

De bestuursstructuur van de rechterlijke organisatie staat al een aantal jaren ter discussie. Veel rechters klagen over de Raad voor de rechtspraak, de bestuurlijke organisatie van hun gerechten en de eenzijdige focus op bedrijfsvoering en productie. Rechters voelen zich onzelfstandige productiemedewerkers in plaats van onafhankelijke professionals. De kritiek is terecht. De wetgever heeft ten onrechte gekozen voor een top-down structuur in de gemoderniseerde rechterlijke organisatie. Het is zaak deze constructiefout te herstellen.

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2016
AA20160406