Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201505


Maandblad mei 2015

‘Never snitch broertje, want de straat hoort het’

R.A. Roks

Op basis van etnografisch onderzoek in Den Haag wordt beschreven dat ‘niet snitchen’ geen morele straatcode is, maar eerder een manier vormt waarop jongeren op straat bezig zijn met het construeren en communiceren van hun identiteit, in oppositie tegen hun natuurlijke vijand: de politie.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2015
AA20150422

Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een licentie van een failliete licentiegever

Th.C.J.A. van Engelen

Post thumbnail

De vraag of een curator van een failliete licentiegever (op bijvoorbeeld een octrooi, merk of auteursrecht) de licentienemer het verdere gebruik van de licentie kan verbieden en het gelicentieerde vrij van licenties kan verkopen heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien. Vreemd genoeg naar aanleiding van twee arresten die daar niet direct over gaan. Dat onderstreept allereerst het grote praktische belang van het antwoord op die vraag. Het leert echter ook dat het van groot belang is dat de Hoge Raad bij zijn arresten ook oog heeft en houdt voor het zaak-overstijgende belang van een uitspraak.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
mei 2015
AA20150405

Betaalopdrachten rond de faillissementsdatum en rechterlijk overgangsrecht

R.M. Wibier

Hoge Raad 20 maart 2015, nr. 14/01306, ECLI:NL:HR:2015:689 (JPR Advocaten/Gunning q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2015
AA20150392

De rechter moet op zijn woorden passen

In hoeverre en op welke wijze mag de vrije meningsuiting van rechters beperkt worden?

P.P.T. Bovend'Eert

Post thumbnail

De rechter moet in het algemeen terughoudend zijn in publieke uitlatingen. Het vereiste van de rechterlijke onpartijdigheid en het vertrouwen in de rechtspraak vormen hiervoor de belangrijkste redenen. De beperking van de vrije meningsuiting van rechters kan aan de orde komen bij de uitoefening van diensttoezicht op rechters of in een wrakingsprocedure. De Hoge Raad oordeelde in 2014 een klacht over publieke uitlatingen van een rechterlijk ambtenaar ongegrond. De klachtbehandeling is echter in het algemeen geen geschikt middel om publieke uitlatingen te beoordelen van personen die een rechterlijke functie vervullen.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2015
AA20150366

De toekomst van het juridisch onderwijs

E.H. Hondius

Hoe ziet de toekomst van de rechtenstudie eruit? Meer hulpwetenschappen of meer positief recht? Ewoud Hondius pleit voor een combinatie van die twee.

Opinie | Column
mei 2015
AA20150371

De verleiding weerstaan

C.G. van Wingerde

Post thumbnail

Hoe zouden we misstanden in het bedrijfsleven kunnen beteugelen? Zou het helpen om de barricades op te gaan of is strenger straffen het devies, zoals de ‘Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit’ beoogt? Het is een kwestie van daadkracht én moraliteit, zo laat deze amuse zien.

Opinie | Amuse
mei 2015
AA20150354

Een Europees icoon: de rechtsgeleerde Aemilius Papinianus

J.E. Spruit

Post thumbnail

Papinianus heeft zich in de late Oudheid als gezaghebbend jurist een grote reputatie verworven. Met de receptie van het Romeinse recht in Europa hebben sedert de Renaissance zijn faam en positie als rolmodel voor juristen nog aan kracht gewonnen. Wat kan in dit proces een doorslaggevende factor zijn geweest?

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2015
AA20150372

Lost in the Fine Print

V. Mak

Leest u de algemene voorwaarden iedere keer als u als consument een online overeenkomst afsluit? Waarschijnlijk niet, en u bent niet de enige. Vanessa Mak vertelt ons over de bescherming die in Europa en in de Verenigde Staten geboden wordt tegen oneerlijke bedingen in de kleine lettertjes.

Opinie | Column
mei 2015
AA20150383

Over de methodologie van juridisch onderzoek

Enige beschouwingen naar aanleiding van Asser/Vranken Algemeen Deel ****/2014

A.J. Verheij

Post thumbnail

In zijn derde Algemeen Deel neemt Jan Vranken een groot aantal standpunten in over de eisen waaraan juridisch (privaatrechtelijk) onderzoek dient te voldoen. In deze boekbespreking wordt een aantal daarvan tegen het licht gehouden. Ten slotte volgt een schets van mogelijk verder onderzoek.

Literatuur | Boekbespreking
mei 2015
AA20150413

Pacemakers, defibrillatoren en de reanimatie van Richtlijn 85-374

W.H. van Boom, G.M. Veldt

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 5 maart 2015, gevoegde zaken C-503/13 en C-504/13, ECLI:​EU:​C:​2015:​148 (Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt – Die gesundheidskasse en Beriebskrankenkasse RWE)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2015
AA20150384

Rechtsmacht hangt ook uit de loop van een geweer

M. den Heijer

Post thumbnail

Niet langer kan volgehouden worden dat ten tijde van oorlog uitsluitend de bijzondere regels gelden van het oorlogsrecht. Mensenrechten verliezen in een gewapend conflict hun werking niet, zo blijkt uit recente rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wat betekent dat voor de normering van het optreden van ‘onze jongens’ (en meisjes) in bijvoorbeeld Mali, Irak en de wateren rond Somalië?

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2015
AA20150357

Rechtvaardige verdeling van macht in de bestuursrechtspraak

Y.E. Schuurmans

Post thumbnail

Er is een wetsvoorstel in de maak dat de bestuursrechtspraak ingrijpend reorganiseert. Twee colleges worden opgeheven, waarna alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad als laatste instanties in het bestuursrecht rechtspreken. Dat is geen goed idee, zo wordt in deze opinie betoogd. Het voorstel is een politiek product, dat niet leidt tot een weloverwogen en passend stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2015
AA20150378

Schot in de zaak

K.H.P. Bovend'Eerdt, L.S.A. Trapman

Sinds het besluit van de grand jury om politieagent Darren Wilson niet te vervolgen voor het doden van de ongewapende Michael Brown staat de discussie omtrent politiegeweld in de Verenigde Staten weer op scherp. Incidenten met excessief politiegeweld steken echter ook in eigen land de kop op. De situaties in beide landen laten zien dat uitgebreide regelgeving niet direct leidt tot een rechtvaardigheidsgevoel.

Opinie | Redactioneel
mei 2015
AA20150351

Strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt: het einde van de growshop?

F.J.E. Krips, P.A.M. Verrest

Op 1 maart 2015 is de Wet van 12 november 2014 tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt in werking getreden. Deze bijdrage bespreekt de problematiek van de growshops waartegen het nieuwe artikel 11a Opiumwet in stelling wordt gebracht, de lacune die de nieuwe strafbaarstelling moet dichten, enkele bijzondere aspecten van het misdrijf en tot slot de (vermeende) relatie tussen het optreden tegen hennepkwekerijen en het coffeeshopbeleid.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2015
AA20150400

Terug bij af met Aarhus

A.C.M. Meuwese, M. Stremler

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 13 januari 2015, gevoegde zaken C-401/12 P tot en met C-403/12 P, ECLI:EU:C:2015:4 (Raad van de Europese Unie, Europees Parlement en Europese Commissie/Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht) en
Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 13 januari 2015, gevoegde zaken C-404/12 P en C-405/12 P, ECLI:EU:C:2015:5 (Raad van de Europese Unie en Europese Commissie/Stichting Natuur en Milieu en Pesticide Action Network Europe)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2015
AA20150396

Westminster Hall

F. Brandsma

Post thumbnail

Frits Brandsma vertelt ons over de rijke geschiedenis van Westminster Hall, waar eeuwenlang recht is gesproken (en blijkbaar ook af en toe een tennisballetje werd geslagen).

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
mei 2015
AA20150352