Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Juridische Opleidingen Gids
Banner RU Onderneming & Recht
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201305


Maandblad mei 2013

Anne Frank is van mij

C.P.L. van Woensel

Post thumbnail Twee stichtingen strijden om de hegemonie over Anne Frank-merken. Goede-doelenclubs of niet, op hun gekissebis over wie de nagedachtenis van Anne Frank mag propageren, zit niemand te wachten. Hun conflict is wel een uitgelezen aanleiding om te discussiëren over heikele onderwerpen. Zo is het vreemd dat bekende boektitels als Het Achterhuis na de periode van auteursrechtelijke bescherming opnieuw van een gebruiksmonopolie kunnen worden voorzien – als merk. En we hebben het hier over een beroemde persoon uit de vaderlandse geschiedenis, in dit geval tevens een symbool van de holocaust. Wat doen claims op het alleenrecht daar eigenlijk? De auteur voelt steeds meer voor een ‘witte lijst’ met tekens die vrij dienen te blijven van merkpretenties. Daar knapt de samenleving van op.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2013
AA20130372

Damnatio memoriae in Moskou

J.E. Jansen

Naar aanleiding van een Russisch strafproces tegen een dode schrijft Jelle Jansen over de bron van inspiratie hiervoor: het Romeinse recht.

Opinie | Column
mei 2013
AA20130389

De eeuwige stem van de verdachte

L. van den Berge, M. Neekilappillai

 
De nieuwe persrichtlijn van de Raad voor de rechtspraak staat journalisten bij strafzaken in beginsel toe geluidsopnamen te maken van de stem van de verdachte. Op die manier zou het publiek een betere indruk kunnen krijgen van wat er in de rechtszaal gebeurt. De steeds toenemende mediatisering van de rechtspraak brengt daarnaast echter belangrijke nadelen met zich mee, die tot nog toe onvoldoende lijken te worden onderkend.

Opinie | Redactioneel
mei 2013
AA20130349

De Europese Unie en nationale soevereiniteit

Wel degelijk verenigbare grootheden

A.J. van den Brink, L.A.J. Senden

Post thumbnail In het huidige maatschappelijke debat zien sommigen in de Europese Unie (EU) een bedreiging voor de democratie. Daarbij wordt vaak gesteld, dat een Europees volk (demos) met een gezamenlijke identiteit ontbreekt, waardoor de EU zou kampen met een fundamenteel en onoverbrugbaar democratisch tekort. De macht van de EU zou daarom zo veel mogelijk moeten worden ingedamd, omdat deze op ontoelaatbare wijze afbreuk zou doen aan onze nationale soevereiniteit. In deze bijdrage wordt deze visie nader geanalyseerd en onderzocht op haar houdbaarheid

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2013
AA20130355

De historische ontwikkeling van het leerstuk van nadeelcompensatie

E.L. de Jongh

Post thumbnail

In deze bijdrage bespreekt Lieske de Jongh de historische ontwikkeling van het leerstuk nadeelcompensatie in de negentiende eeuw aan de hand van een paar wettelijke regelingen uit die periode. Hierbij gaat zij vooral in op de reden (grond) waarom in die gevallen nadeelcompensatie werd toegekend. Is dit dezelfde grond als de grond die voor de Awb-regeling gaat gelden, of werd het recht op nadeelcompensatie in de negentiende eeuw ergens anders op gefundeerd? In deze bijdrage definieert zij nadeelcompensatie als de vergoeding die de overheid verschaft als zij schade veroorzaakt door rechtmatig te handelen.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
mei 2013
AA20130393

De wind in de zeilen voor windenergie of toch niet helemaal?

Het opwekken van duurzame energie is geen prioritair belang

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6671, LJN: BY6671, nr. 201204057/1/R1 (Prodeon)
 
Weigering door Provinciale Staten van Overijssel om een inpassingsplan vast te stellen ten behoeve van de bouw van een windturbinepark. Zoekgebieden voor opwekking van duurzame energie. Betekenis provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voor belangenafweging. Vaststellen inpassingsplan is discretionaire bevoegdheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2013
AA20130390

Donkere wolken boven het recht

T. Hartlief

Post thumbnail In deze amuse betoogt Ton Hartlief dat het recht in de huidige crisistijd weer terug naar de kern moet; weg met de luxe en franje, en terug naar bijvoorbeeld bescherming tegen een almachtige overheid, bescherming van de zwakkere partij en het rechttrekken van ongelijke verhoudingen.

Opinie | Amuse
mei 2013
AA20130352

Het derde voorstel tot een ‘technische neutrale’ wijziging van artikel 13 Gw

E.J. Dommering

Post thumbnail De Commissie-Thomassen had tot opdracht een Grondwetsvoorstel in Jip en Janneke-taal te maken en ook de grondrechten die over informatietechnologie gaan (de artikelen 7-13 Gw) te moderniseren. De Commissie bracht in 2011 een verdeeld advies uit. Daarvan is nu een voorstel tot wijziging van artikel 13 (brief- en telefoongeheim) overgebleven. Een voorontwerp zal vermoedelijk dit jaar gevolgd worden door een definitief voorstel aan de Tweede Kamer. Dit artikel onderwerpt het voorontwerp en het voorstel van de Commissie aan een kritische analyse.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2013
AA20130378

Justinianus’ valbijl, de duplum-regel van C. 7,47

J. van Kralingen

Post thumbnail Keizer Justinianus vaardigde in 531 een regel ter begrenzing van schadevergoeding uit die nog lang daarna van toepassing is geweest. Het gaat om de zogenaamde ‘duplum-regel’ van Codex 7,47. In dit artikel wordt deze regel en zijn doorwerking in de Europese rechtsgeschiedenis besproken.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
mei 2013
AA20130399

Omstreden rechtspraak en rechters-plaatsvervangers

L.E. de Groot-van Leeuwen

Post thumbnail Naar aanleiding van een omstreden uitspraak van de Rechtbank Breda kwam recent aan de orde dat een grotere terughoudendheid bij de inzet van rechters-plaatsvervangers gepast zou zijn. De aandacht voor rechters-plaatsvervangers in dit verband is echter niet op zijn plaats; de discussie zou zich moeten richten op de interne en onderlinge cultuur van rechterlijke colleges.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2013
AA20130386

Rechter of wetgever

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft over een nieuwe trend: voor gewenste veranderingen in het recht wordt niet steeds een beroep op de wetgever gedaan. Sommige veranderingen kunnen via de rechter worden bewerkstelligd.

Opinie | Column
mei 2013
AA20130371

Rechtsdenken als kunst: de Ars Aequi-maatstaf

M.V. Polak

Post thumbnail

Martijn Polak schrijft over zijn ontwikkeling als jurist vanaf zijn eerste jaar in Leiden en zijn redacteurschap bij Ars Aequi tot zijn huidige functie als raadsheer bij de Hoge Raad.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
mei 2013
AA20130350

Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm

Over het maatschappelijk redelijkheidsgebod en de verplichting om rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen

P.S. Bakker

Post thumbnail Sjoerd Bakker promoveerde op 18 december 2012 aan de Vrije Universiteit Amsterdam met het proefschrift Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn betoog in de kern op neerkomt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2013
AA20130409