Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner KokxDeVoogd
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner Maverick
Banner KokxDeVoogd
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202204


Maandblad april 2022

Ars Aequi april 2022

Het verschil tussen kunnen en willen

L.G.L. Hartman-Ohnesorge, K. Heidary

De beslissing om de gaswinning in het Groningenveld op te schroeven werd door het kabinet gerechtvaardigd door naar de contractuele verplichtingen tegenover buitenlandse afnemers te verwijzen. Dat roept bij Lara Ohnesorge en Kimia Heidary vragen op over het beginsel van pacta sunt servanda. Het Burgerlijk Wetboek biedt immers ruimte om overeenkomsten aan te passen of te ontbinden.

Opinie | Redactioneel
april 2022
AA20220251

Mijn rechtsheld: Ruth Bader Ginsburg (1933-2020)

E. de Boer

Post thumbnail

In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s over ‘Rechtsheld(inn)en’ schrijft rechter Esther de Boer over haar rechtsheldin ‘The Notorious RBG’, oftewel Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg.

Blauwe pagina's | Rechtsheld(inn)en
april 2022
AA20220252

Driemaal schatvinding in Frankrijk

J.E. Jansen

Post thumbnail

Eeuwenlang was het door keizer Justinianus in de zesde eeuw gecodificeerde Romeinse privaatrecht de belangrijkste civielrechtelijke bron die iedere jurist in Europa bestudeerde. Daarvan bleef met de komst van de codificaties echter weinig over en stelde rechtswetenschappers voor de taak het Europese, Romeinse karakter van hun stiel te behouden door de blik over de landsgrenzen te werpen. Dat gebeurt ook in deze amuse: we kijken over de Franse grens, naar rechtspraak over schatvinding.

Opinie | Amuse
april 2022
AA20220254

De contractuele aansprakelijkheid van de medisch specialist bij het gebruik van een chirurgische robot met artificiële intelligentie

Y. Hafez

Post thumbnail

Het gebruik van een chirurgische robot met artificiële intelligentie (AI) roept specifieke aansprakelijkheidsvragen op. Aan de hand van welke toetsingsmaatstaf moeten we bijvoorbeeld beoordelen of het gebruik van zo’n robot een tekortkoming oplevert, en in welke gevallen is zo’n tekortkoming toerekenbaar? De regelgeving van afdeling 6.1.9 BW en de wettelijke normen die specifiek gelden voor hulpverleners bieden onvoldoende uitkomst. Technologische ontwikkelingen zijn, evenals de huidige ontwikkelingen in (Europese) wetgeving, meer dan welkom.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
april 2022
AA20220257

Knock Knock Who’s There? Tussenpersonen, persoonsgegevens en de kunst van het juiste evenwicht

Ch. Alberdingk Thijm

Post thumbnail

Wat te doen als je op Twitter door een anoniem profiel voor rotte vis wordt uitgemaakt? Het Nederlandse recht biedt verschillende mogelijkheden om identificerende gegevens te verkrijgen van internettussenpersonen. Maar hoe wordt de afweging met de bescherming van de persoonsgegevens van de anonymus gemaakt? Hoe verhoudt het recht op een doeltreffende voorziening in rechte zich tot het gegevensbeschermingsrecht? Het Hof van Justitie schrijft voor dat bij botsende fundamentele rechten het ‘juiste evenwicht’ moet worden gevonden. Dat blijkt de Nederlandse rechter nog niet zo eenvoudig te vinden, zo wordt duidelijk bij de bespreking van het Dutch FilmWorks-arrest in dit artikel.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2022
AA20220279

Onteigenen voor stikstofreductie: een korte verkenning

J.A.M.A. Sluysmans

Post thumbnail

In deze bijdrage zal ik – ingegeven door recente ontwikkelingen binnen de Haagse politiek – ingaan op de vraag of, en zo ja hoe het instrument van de onteigening kan worden ingezet bij het werken aan een oplossing voor de stikstofproblematiek. Mijn conclusie is dat die inzet zeker mogelijk en nuttig kan zijn, en dat ik geen zwaarwegende (juridische) reden zie om dat instrument dan ook niet daadwerkelijk te gebruiken.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2022
AA20220269

De valse tegenstelling tussen uniform en maatpak

P.C. Westerman

Post thumbnail

De toeslagenaffaire heeft de noodzaak tot empathie en de menselijke maat andermaal op de agenda gezet. Maar het is niet nodig – en ook niet wenselijk – om ons heil te zoeken in het persoonlijke rechtvaardigheidsgevoel van de rechter zolang we maar afstappen van de misvatting dat consistente toepassing van de wet geen keuze zou toelaten tussen verschillende mogelijke toepasbare regels en verschillende feitencomplexen.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2022
AA20220274

Nudging: een juridisch relevant fenomeen met rechtsstatelijke impact

A.R.M. Zeilstra

Post thumbnail

De Nederlandse overheid experimenteert met nudging: het aanpassen van keuzearchitectuur om op een voorspelbare manier gedrag te veranderen, zonder opties te verbieden of gebruik te maken van significante financiële prikkels. Momenteel is binnen de juridische wereld weinig aandacht voor dit nieuwe beleidsinstrument. Deze rechtstheoretisch ingestoken bijdrage agendeert nudging als een juridisch relevant fenomeen met fundamentele rechtsstatelijke impact.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2022
AA20220290

Kunst en voetbal: burgerparticipatie via een beproefd middel uit de rechtspraktijk

L.A.G.M. van der Geld

Kunst en voetbal lijken niet veel met elkaar te maken te hebben, maar ze worstelen met hetzelfde probleem: buitenlands eigenaarschap. Lucienne van der Geld heeft één juridische oplossing voor beide problemen.

Opinie | Column
april 2022
AA20220267

Overeenkomsten in faillissement: wandelen over nieuwe paden

R.M. Wibier

Hoge Raad 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1994 (CV/Jansen q.q. en Koers q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2022
AA20220295

Hoe ver gaat de verklaringsplicht van de schuldenaar?

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1776, RvdW 2021/1152

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2022
AA20220300

Exit willekeurstoets. Bestuursrechterlijke toetsing aan het evenredigheidsbeginsel na 2-2-’22

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, JB 2022/44, m.nt. R.J.N. Schlössels

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2022
AA20220306

Machtsverdeling, Grondwet en conventie

G.J.A. Geertjes

Een belangrijk deel van de Nederlandse Grondwet is gedurende de afgelopen honderdvijftig jaar opvallend onveranderd gebleven: de grondwetgever heeft een groot aantal van de nog altijd geldende regels omtrent de verhoudingen binnen en tussen regering en parlement al in 1848 vastgelegd. Na die periode vinden echter belangrijke veranderingen plaats: de Nederlandse constitutie democratiseert, het kiesstelsel verandert en politieke partijen worden steeds belangrijker. Politiek gaat daardoor steeds meer draaien om de verdeling van macht, terwijl de grondwettelijke regels daarop maar in beperkte mate zijn afgestemd. Mede dankzij conventies, ongeschreven regels die (de ambten van) regering en parlement binden, blijft de Nederlandse Grondwet toch bij de tijd. In deze bijdrage wordt besproken hoe dit eigenlijk mogelijk is.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
april 2022
AA20220315

Hermogenianus

J.E. Jansen

In deze aflevering van ‘Romeinen’ richt Jelle Jansen zijn aandacht op Hermogenianus, die – in de tijd van de kooltelende keizer Diocletianus – onder andere de belangrijkste keizerlijke rechtspraak vastlegde en ook de ‘Iuris epitomae’ schreef.

Perspectief | Column
april 2022
AA20220329

Schieten met carbid, dat gaat zomaar niet!

Beantwoording rechtsvraag (350) Staats- en bestuursrecht

G. Boogaard

In het septembernummer van Ars Aequi verscheen een rechtsvraag over carbidschieten. In dit artikel geeft Geerten Boogaard antwoord op die rechtsvraag, en hij kent de prijs van € 200 toe aan Evita Verheij!

Perspectief | Rechtsvraag
april 2022
AA20220326

De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht

Over onrechtmatigheid, causaliteit, relativiteit en redelijke toerekening in het algemene civiele recht en het besluitenaansprakelijkheidsrecht

P.A. Fruytier

Op 9 november 2021 promoveerde Philip Fruytier in Nijmegen op zijn proefschrift De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht, dat hij schreef onder begeleiding van promotoren Roel Schutgens en Carla Klaassen. Op uitnodiging van de redactie van Ars Aequi bespreekt hij in dit artikel de belangrijkste thema’s en conclusies van dat proefschrift.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2022
AA20220331