Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Open Universiteit
Banner Maverick
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Open Universiteit
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Open Universiteit
Banner Maverick
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Open Universiteit
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201804


Maandblad april 2018

Ars Aequi april 2018

De mythe van bestuurdersaansprakelijkheid

P.H.M. Broere, O. Oost

In het nieuwe Belgische vennootschapsrecht wordt de aansprakelijkheid van bestuurders kwantitatief beperkt. Een bestuurder kan slechts tot een bepaald wettelijk maximum aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hij door bestuurshandelen heeft veroorzaakt. Een interessante en creatieve nieuwe richting voor het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht, maar een kwalitatieve toets, zoals de Nederlandse ernstigverwijtmaatstaf, is wat ons betreft te prefereren.

Opinie | Redactioneel
april 2018
AA20180275

De oorsprong van de term persoon in het Westerse recht

R.R. Brouwer

Post thumbnail

"‘Persoon’ gaat terug op het individuele masker dat werd gebruikt in Etruskisch-Romeinse grafrituelen én op het algemenere masker dat in zwang kwam in het Griekse theater. Via de in Rome werkende denker Panaetius (ca. 185-ca. 110) komt deze dubbele oorsprong van persoon terecht in de beginnende rechtswetenschap en wordt zo een centrale term in het westerse recht."

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2018
AA20180281

De wetgever als gangmaker van de flexibilisering van de arbeid

H. van Drongelen

Post thumbnail

In deze bijdrage wordt een antwoord gezocht op de vraag of de wetgever als gangmaker van de flexibilisering van de arbeid kan worden gezien. Wat blijkt? Het antwoord ligt zoals zo vaak verborgen in de geschiedenis.

Opinie | Amuse
april 2018
AA20180278

Een historische uitspraak over gaswinning?

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 november 2017, ECLI:​NL:​RVS:​2017:​3156, nr. 201608211/1/A1

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2018
AA20180315

Een miljardenuitgave zonder parlementaire instemming

Over de regelgevende bevoegdheid van zelfstandige bestuursorganen

J.L.W. Broeksteeg

In deze bijdrage gaat Hansko Broeksteeg in op de staatsrechtelijke positie en de bevoegdheden van zelfstandige bestuursorganen, in het bijzonder de regelgevende bevoegdheid aan de hand van de Zorginstituut-casus.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2018
AA20180296

Een schuldig geheugen? Het belang van het zwijgrecht voor de geestelijke gezondheid van de verdachte

D.A.G. van Toor

Op 20 april 2017 promoveerde Dave van Toor aan de RU met het proefschrift Het schuldige geheugen? Een onderzoek naar het gebruik van hersenonderzoek als opsporingsmethode in het licht van eisen van instrumentaliteit en rechtsbescherming. Promotor was prof.mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2018
AA20180343

Eenheid in gelaagdheid

Over formele en materiële rechtseenheid in een meergelaagde rechtsorde

M.A. Loth

Post thumbnail

In dit artikel wordt aan de hand van het Urgenda-vonnis onderzocht hoe de rechter eenheid construeert in een meergelaagde rechtsorde, en hoe het streven naar rechtseenheid rechtstheoretisch kan worden begrepen. Daarbij stuit de auteur op twee noties van rechtseenheid – formele en materiële rechtseenheid – die verwant zijn aan vertrouwde standpunten: het rechtspositivisme en het anti-positivisme. Zo blijkt een aloude controverse uit de rechtstheorie in onze meergelaagde rechtsorde haar actualiteit te behouden.

Rode draad | Rechtseenheid
april 2018
AA20180335

Eenheid in verscheidenheid? Tenuitvoerlegging van een Zwitserse arbitrale uitspraak voorzien van een Nederlands exequatur in Curaçao?

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 8 december 2017, nr. 16/06072, ECLI:​NL:​HR:​2017:​3104 (Sonera Holding B.V./Çukurova Holding A.S.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2018
AA20180309

Hoe een belastingmaatregel tegelijkertijd discriminatoir en niet-discriminatoir kan zijn

M.F. de Wilde

Hoge Raad 15 december 2017, nr. 16/02919, ECLI:NL:HR:2017:3128

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2018
AA20180323

Medische behandeling en de wilsbekwaamheid van minderjarige patiënten

J.H.H.M. Dorscheidt

Post thumbnail

Het Burgerlijk Wetboek biedt minderjarige patiënten vanaf 12 jaar de ruimte om in toenemende mate zelfstandig over hun medische behandeling te beslissen, mits deze minderjarige in staat is zijn behandelingsbelangen te behartigen. Het vaststellen van deze wilsbekwaamheid is echter niet altijd eenvoudig. Daarbij wordt het wettelijk systeem van leeftijdsgrenzen niet zelden gerelativeerd door de weerbarstige kindergeneeskundige praktijk. Onderstaande bijdrage vormt een juridische analyse van dit spanningsveld tussen wetgeving en zorgpraktijk en belicht tevens de positie van ouders.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2018
AA20180289

Recht en commons

E.H. Hondius

Ewoud Hondius vraagt aandacht voor de ‘commons’; een bekend onderwerp bij andere disciplines, maar nog niet onder juristen.

Opinie | Column
april 2018
AA20180288

Rechters ontslaan bij 70 jaar: leeftijdsdiscriminatie of verstandig beleid?

M. Heemskerk

Post thumbnail

Waarom verplicht met pensioen als je nog wilt doorwerken? Senior-rechter Willem Korthals Altes van de rechtbank Amsterdam dreigde eind vorig jaar de Staat met een dagvaarding tegen zijn gedwongen pensioenontslag bij 70 jaar. Zijn protest leidde tot krantenkoppen, TV- en radio-optredens en Kamervragen. In dit artikel bespreekt Mark Heemskerk de volgende twee vragen: 1) is pensioenontslag bij 70 jaar voor rechters leeftijdsdiscriminatie, en 2) is dat pensioenontslag bij 70 jaar wenselijk?

Opinie | Opiniërend artikel
april 2018
AA20180305

Rechtvaardigheid als afdwingbaarheid

P.C. Westerman

Post thumbnail

Wie op zoek gaat naar de rechtvaardigheid in de geschriften van Hugo de Groot, algemeen beschouwd als ‘de grondlegger’ van het internationale recht, schrikt zich in eerste instantie een hoedje. De Groot mag dan een universeel en eeuwig recht willen vestigen dat zelfs blijft gelden in tijden waar de wapenen de (burger)wetten het zwijgen op hebben gelegd, maar dat recht lijkt op het eerste gezicht nogal harteloos. Pauline Westerman plaatst de rechtvaardigheidsgedachte van Hugo de Groot in de juiste context.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
april 2018
AA20180276

Tucht en recht

S. Steneker

Sander Steneker schrijft over het duivels dilemma waarmee notarissen (en gerechtsdeurwaarders) soms geconfronteerd worden door de verschillende maatstaven die de civiele rechter en tuchtrechter hanteren.

Opinie | Column
april 2018
AA20180304