Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner KokxDeVoogd
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner Maverick
Banner KokxDeVoogd
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201504


Maandblad april 2015

Ars Aequi april 2015

Big Yellow Taxi

V. Mak

Ook in New York probeert de taxidienst voet aan de grond te krijgen. Betekent dat het einde van de wereldberoemde gele taxi?

Opinie | Column
april 2015
AA20150286

De ‘filosofie van het begrijpen’ van H-G Gadamer

C.E. Smith

Post thumbnail Hoe achterhalen wij de betekenis van Hamlet, de Magna Charta of een testament? De methoden van de natuurwetenschappen – observatie, deductie en experiment – volstaan hier niet. Om een tekst te begrijpen dienen we volgens Gadamer de gehele historische context te begrijpen waarin zowel tekst als lezer liggen ingebed. De methode van de geesteswetenschappen vereist daarom niet distantie, maar juist betrokkenheid van de onderzoeker.

Literatuur | Boekbespreking
april 2015
AA20150333

De Corporate Governance Code en het drijfzand van de open norm

K.H.M. de Roo

Post thumbnail Het Engelse ‘comply or explain’-principe heeft in korte tijd een zegetocht door het continentaal-Europese ondernemingsrecht gemaakt. In het decennium waarin het principe wettelijk is verankerd, is de hantering ervan meermaals in jurisprudentie aan bod gekomen. Besproken wordt in hoeverre de Nederlandse implementatie- en hanteringswijze de waarde van het principe heeft kunnen behouden.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
april 2015
AA20150257

De minuscule Marshalleilanden slepen de almachtige kernwapenstaten voor het Internationaal Gerechtshof

O. Spijkers

Post thumbnail

In april 2014 heeft de Republiek der Marshalleilanden verzocht aan het Internationaal Gerechtshof om te beoordelen of de negen kernwapenstaten – China, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Israël, Noord-Korea, Pakistan, Rusland, en de Verenigde Staten – zich wel aan hun verplichting houden om zich, via onderhandelingen, van hun kernwapens te ontdoen.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2015
AA20150281

De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

P.A.M. Verrest

Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Stb. 2014, 445, verder te noemen: de wet) in werking getreden. De wet zorgt voor een (groot) aantal wijzigingen in de strafbaarstelling van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2015
AA20150318

Het ‘hondenhok’ van de Hoge Raad

C.J.H. Jansen

Post thumbnail

In deze aflevering van 'Bouwstenen van het recht' behandelt Corjo Jansen de huisvestingsgeschiedenis van de Hoge Raad.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
april 2015
AA20150252

Het begrip ‘belang’ in de Nederlandse belastingwetgeving

A. Rozendal

Post thumbnail Aad Rozendal promoveerde op 24 september 2014 aan Tilburg University met het proefschrift Het begrip ‘belang’ in de Nederlandse belastingwetgeving. Promotors waren prof.mr. I.J.F.A. van Vijfeijken en prof.dr. J.A.G. van der Geld.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 2015
AA20150338

Het rookverbod en de bevoegdheid van de Hoge Raad om wetgeving aan verdragen te toetsen

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 10 oktober 2014, nr. 13/02931, ECLI:NL:HR:2014:2928 (Staat/Nietrokersvereniging CAN)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2015
AA20150305

Het tribunal van de praetor

J.E. Jansen

Post thumbnail

Het tribunal van de praetor kan niet figureren in een reeks over gebouwen die van belang zijn of zijn geweest voor het recht en de ontwikkeling ervan. Het tribunal was namelijk een opklapbaar en mobiel houten platform. Toch verdient het podium van de praetor enige aandacht: de praetor speelde een grote rol in de ontwikkeling van het Romeinse recht dat in zijn gerecipieerde vorm de inhoud van veel Europese wetboeken bepaalde. Daarom deze amuse.

Opinie | Amuse
april 2015
AA20150254

Levenslang en toch op vrije voeten

Hoe de staatssecretaris spijt kreeg van de toepassing van artikel 13 Sr

G. de Jonge

Rechtbank Den Haag 10 juli 2014, nr. C/09/466419 / KG ZA 14-607, ECLI:NL:RBDHA:2014:8409

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2015
AA20150312

Montesquieu en de rechter

Een commentaar

H.G.F.M. de Kok

Boogaard en Uzman geven in hun bijdrage van januari 2015 een uiteenzetting van de rechtsvormende taak van de rechter en van de sterke ontwikkeling die deze taak de laatste jaren heeft ondergaan. Ter aanduiding van het contrast met deze rechtsvormende taak openen zij hun bijdrage met een schets van de beperkte taak die volgens hen door Montesquieu aan de rechter werd gelaten, namelijk het strikt volgen van de wet: ‘le juge est la bouche de la loi’. Deze aan Montesquieu toegedichte mechanische taakopvatting is vaak verkondigd en door veel elkaar opvolgende generaties nageschreven. Zo ook door Boogaard en Uzman. Zij is echter ten onrechte aan Montesquieu toegedicht. Daar zijn ook te weinig bewijzen voor, terwijl er wel aanwijzingen zijn voor een ruimere taakopvatting.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2015
AA20150294

Nawoord bij bovenstaande reactie

(Montesquieu en de rechter)

G. Boogaard, J. Uzman

Nawoord bij de reactie van Harry de Kok op de bijdrage ‘Tussen Montesquieu en Judge Dredd. Over rechter. politiek en rechtsvorming’ uit het januarinummer 2015 van Ars Aequi.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2015
AA20150295

Nee hoor, u wilt helemaal niet naar Den Haag…

Over de techniek, het recht en de toekomst van de zelfrijdende auto

J. Lubbers, C.N.J. de Vey Mestdagh

Post thumbnail De techniek van de zelfrijdende auto is al behoorlijk ver ontwikkeld. De eerste proeven op de openbare weg staan op stapel. Als deze techniek veilig blijkt te zijn leveren we dan onze bewegingsvrijheid in? Is er niemand verantwoordelijk voor ongevallen als de computer de auto bestuurt? Eindigen we met een volledig autonoom verkeerssysteem?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2015
AA20150267

Rifgat: reanimatie van een BV door herroeping van ontbindingsbesluit

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 19 december 2014, nr. 13/05081, ECLI:NL:HR:2014:3677 (Rodenstaal Balkan d.o.o. e.a./Kladovo Beheer BV e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2015
AA20150300

Rome, Luxemburg, Den Haag: de prejudiciële procedure als rechtsvormend instrument

E.S. Daalder, R. de Graaff

Post thumbnail

Sinds 1 juli 2012 bestaat de mogelijkheid om aan de Hoge Raad prejudiciële vragen te stellen. Hij zal dit instrument kunnen gebruiken om zijn positie als rechtsvormer te versterken. De Hoge Raad is niet de eerste rechter die over dit middel beschikt. De prejudiciële procedure kent belangrijke voorgangers op Europees niveau, die in deze bijdrage worden belicht. 

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
april 2015
AA20150324

Verrekening rond de faillissements­datum, verpande voorraden en een opheffingsuitverkoop

R.M. Wibier

Hoge Raad 14 februari 2014, nr. 12/04132, ECLI:​NL:​HR:​2014:​319 (Feenstra q.q./ING)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2015
AA20150296

Vrij verkeer(d)

L. van Langen, A.M. Overheul

Europese lidstaten hebben steeds minder controle over de toegang tot hun arbeidsmarkten. Recentelijk heeft het Hof van Justitie beslist dat de tewerkstellingsvergunning die wordt vereist voor vreemdelingen die via een inleenconstructie werkzaam zijn in Nederland, een ongerechtvaardigde beperking vormt op de vrijheid van diensten. Zijn de zorgen van minister Asscher over oneerlijke concurrentie en sociale bescherming van werknemers op zijn plaats?

Opinie | Redactioneel
april 2015
AA20150251

Zeven talen voor de Nederlandse jurist

E.H. Hondius

Ewoud Hondius houdt in deze column een pleidooi voor een standaardpakket van zeven talen die iedere jurist in meer of mindere mate zou moeten beheersen.

Opinie | Column
april 2015
AA20150266