Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Open Universiteit
Banner Pels Rijcken
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Open Universiteit
Banner Pels Rijcken
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202003


Maandblad maart 2020

Ars Aequi maart 2020

Het wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod: effectief of symbolisch?

M.D. Reijneveld, P.M. Sijtsma

In dit redactioneel wordt het wetsvoorstel tot uitbreiding van het taakstrafverbod besproken, ook wel het taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners genoemd. Hoewel het volgens de auteurs toe te juichen is dat met dit wetsvoorstel het statement wordt gemaakt dat geweld tegen hulpverleners onaanvaardbaar is, stellen zij dat het wetsvoorstel niet noodzakelijkerwijs zal leiden tot hogere straffen, terwijl de rechterlijke straftoemetingsvrijheid wel wordt beperkt.

Opinie | Redactioneel
maart 2020
AA20200227

In English please I

E.H. Hondius

In deze column schrijft Ewoud Hondius over het nut van het verschijnen van Engelse vertalingen van Nederlandse uitspraken.

Opinie | Column
maart 2020
AA20200242

Financiering van politieke partijen: tussen private vrijheid en publieke normen

J.L.W. Broeksteeg

Post thumbnail Politieke partijen moeten enerzijds over voldoende finan­ciële middelen beschikken om hun taken te kunnen vervullen, anderzijds mogen zij niet al te afhankelijk worden van de overheid. Het is daarom jammer dat het kabinet politieke partijen wil subsidiëren op grond van zetel- in plaats van ledenaantal, maar ook dat het lokale partijen niet wil subsidiëren.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
maart 2020
AA20200228

Geen rook maar vuur. Over de waarheidsplicht van de jurist

J.E. Soeharno

Post thumbnail De jurist is een bewaker van feiten. Tegenwoordig dreigen beroepsethische plichten tot waarheidsvinding echter nog wel eens opzij te worden gezet voor politieke of morele voorkeuren. In dat licht wordt de maatschappelijke betekenis van de verantwoordelijkheid van de jurist tot waarheidsvinding almaar belangrijker.

Opinie | Amuse
maart 2020
AA20200230

De-escalatiebedingen

De last van het compromis

C. Smit

Post thumbnail Het is tegenwoordig moeilijk voorstelbaar hoe ons parlementair stelsel zou kunnen functioneren zonder regeerakkoorden. Tegelijkertijd kunnen politieke partijen aan de totstandkoming van een akkoord in de weg staan als zij onder druk van hun achterban geen compromissen willen sluiten. In deze bijdrage wordt onderzocht hoe het staatsrecht en in het bijzonder het lastverbod compromisvorming faciliteert.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2020
AA20200243

Over wetgeving gesproken: ‘words matter!’

H. van Drongelen

Post thumbnail Bij vervaardigen van wetgeving staan vaak procedurele voorschriften rond het wetgevingsproces en de vormgeving ervan centraal. Bij wetgeving staan het verwezenlijken van het overheidsbeleid en de doelstelling(en) ervan steeds meer centraal. Maar wat als het gaat om de kwaliteit van wetgeving, dus de normstelling zelf? Een van de aspecten die daarbij speelt, is het taalgebruik. Uit deze bijdrage blijkt dat juist het taalgebruik in wetgeving en het belang daarvan onvoldoende wordt onderkend.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2020
AA20200261

De juridische voorspelindustrie: onzinnige hype of nuttige ontwikkeling?

F.J. Bex, H. Prakken

Post thumbnail De laatste tijd wordt veelvuldig gediscussieerd over het gebruik van voorspelalgoritmes in het recht – er wordt zelfs beweerd dat de invoering van ‘de robotrechter’ een kwestie van tijd is. In dit artikel bespreken we of, en zo ja hoe, voorspelalgoritmes van nut kunnen zijn voor de rechtsgemeenschap, in het bijzonder voor de rechtspraak.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2020
AA20200255

In de schulden, uit de schulden?

R. de Bock

Ruth de Bock schrijft deze maand in haar column over de haperende schuldhulpverlening.

Opinie | Column
maart 2020
AA20200260

Meerpartijenverrekening en faillissement

R.M. Wibier

Hoge Raad 15 november 2019, nr. 18/01582, ECLI:NL:HR:2019:1789, RvdW 2019/1170

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2020
AA20200269

Selectieve rechtspraak bij bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling?

S.M. Bartman

Hoge Raad 17 januari 2020, nr. 18/01948, ECLI:NL:HR:2020:73 (Ingwersen q.q./Source BV c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2020
AA20200274

Zonneparken en duurzaam grondgebruik. Een warme relatie?

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:80, zaaknr. 201900785/1/R1 (mr. Polak). Wro artikel 3.1 lid 1

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2020
AA20200278

Bescherming van minderheidsaandeelhouders

P.J. van der Korst

Post thumbnail Minderheidsaandeelhouders van een B.V. of N.V. kunnen worden geconfronteerd met besluitvorming of transacties door het bestuur of de meerderheidsaandeelhouder die hun vermogensrechten of zeggenschapsrechten aantasten. In deze bijdrage komt aan de orde hoe – en in welke mate de belangen van deze minderheidsaandeelhouders wettelijk zijn beschermd tegen zulke besluiten of transacties en hoe deze wettelijke bescherming in rechtspraak vorm krijgt.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
maart 2020
AA20200284

Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Rechterlijke belangenafweging en de theorie daarover van Robert Alexy staan centraal in deze aflevering van 'Vijf minuten rechtsfilosofie'.

Opinie | Column
maart 2020
AA20200292

Rechtseconomie voor rechtenstudenten

P.T.J. Wolters

Post thumbnail Rechtseconomie heeft veel te bieden, ook voor rechtenstudenten die maling hebben aan interdisciplinariteit en slechts geïnteresseerd zijn in het positieve recht. Zij stelt hen in staat om het positieve recht scherper te analyseren, maar ook om beter te begrijpen waarom het recht zich op een bepaalde manier ontwikkelt.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2020
AA20200293

Waarheid tegen leugen

Over de rol van de rechtswetenschap en het maatschappelijk debat

A.M. Hol

Post thumbnail Voortdurend wordt er door politici en bestuurders gemorreld aan de belangrijke beginselen van de democratische rechtsstaat. Denk aan doelbewuste leugens van politici, hun kritiek op rechters en grondrechten. Rechtswetenschappers hebben hier een bijzondere verantwoordelijkheid, een roeping. Waar anderen het niet zo nauw nemen met de waarheid hebben zij tot taak de waarheid van het recht op robuuste wijze in het maatschappelijk debat voor het voetlicht te brengen.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2020
AA20200298

Regels in de praktijk

Handhaving van socialezekerheidswetgeving

P. de Winter

Handhaving in de sociale zekerheid staat hoog op de agenda. De regels zijn streng. Toch vinden uitvoerende medewerkers manieren om tussen de regels te handhaven. Medewerkers hebben verschillende handhavingsstijlen en ook uitvoeringsinstanties verschillen in de uitvoering. In deze bijdrage wordt het verschil tussen regels in de praktijk en regels op papier beschreven in de socialezekerheidscontext.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2020
AA20200303