Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201803


Maandblad maart 2018

Ars Aequi maart 2018

Arbeidsconstructies in de luchtvaartsector na het Ryanair-arrest

I.A. Haanappel-van der Burg

Post thumbnail

Het Hof van Justitie EU heeft een interessant arrest gewezen over de vraag welke rechter bevoegd is bij boordpersoneel van luchtvaartmaatschappijen. Voor het bepalen van de gewone werkplek van boordpersoneel is mede relevant de plaats waar de luchtvaartuigen, aan boord waarvan de arbeid gewoonlijk wordt verricht, gestationeerd zijn, alsmede de thuisbasis van het boordpersoneel. Door deze uitleg kan vermeden worden dat een begrip als de gewone werkplek ‘wordt geïnstrumentaliseerd of gaat bijdragen tot het ontstaan van ontwijkingsstrategieën’.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2018
AA20180222

Autonome wapensystemen

Wat we moeten weten over de toepassing van het humanitair oorlogsrecht en de menselijke rol in militaire besluitvorming

M.A.C. Ekelhof

Post thumbnail

Autonome wapensystemen kunnen doelwitten selecteren en uitschakelen zonder menselijke interventie. Verschillende partijen vrezen dat hierdoor de menselijke rol in oorlogsvoering zal verdwijnen met als gevolg dat de inzet van deze wapens schendingen van het humanitair oorlogsrecht zal opleveren. Hoewel dit een begrijpelijke zorg is, staat vooralsnog autonomie niet gelijk aan het verlies van menselijke controle, maar blijft dit ook zo?

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2018
AA20180193

College? Maak er een uitje van!

S. Steneker

In een tijd dat het steeds gemakkelijker wordt om colleges (achteraf) online te volgen, pleit Sander Steneker ervoor toch echt in de collegebanken te kruipen. Onderschat de 'vibe' en interactie van een echt college niet!

Opinie | Column
maart 2018
AA20180221

De spreekuurrechter: nader onderzoek gewenst

J.W.H. Lemmen, J. van Mourik

De spreekuurrechter beoogt snelle en toegankelijke rechtspraak te bieden. Of deze ontwikkeling wenselijk is, is echter nog niet eenduidig aan te geven. Daar is nader onderzoek voor nodig. In dit redactioneel worden enkele suggesties gedaan om de voor- en nadelen van de spreekuurrechter in kaart te brengen.

Opinie | Redactioneel
maart 2018
AA20180187

De stelplicht: geen kraaienpoot maar een ‘sinkhole’

K.G.F. van der Kraats

Kim van der Kraats promoveerde op 1 september 2017 aan de UU met het proefschrift De eigen(aardig)heid van de kantonrechter. Zij onderzocht of en in hoeverre de kantonrechter het civiele proces anders vormgeeft en procesrechtelijke bepalingen anders hanteert dan de civiele rechter. Nagegaan is welke consequenties de overeenkomsten en verschillen hebben voor de kwaliteit van het civiele proces en er worden aanbevelingen gedaan voor verbetering. Op basis van dossieronderzoek en interviews is geconcludeerd dat de verschillen tussen kantonrechters en civiele rechters zeer beperkt zijn en zelfs zodanig beperkt dat wordt aanbevolen om het onderscheid tussen deze beide type rechters op te heffen. In dit artikel wordt één overeenkomst tussen de beide type rechters uitgelicht, namelijk de wijze waarop rechters omgaan met de stelplicht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2018
AA20180262

Doe het goede, laat het kwade: natuurrecht bij Thomas van Aquino

A. Soeteman

Post thumbnail

Volgens Y.N. Harari is rechtvaardigheid (evenals het recht) een verzinsel. Dat heeft grote geesten niet belet erover na te denken wat de inhoud van rechtvaardigheid is. En het belet de redactie van Ars Aequi niet in de Blauwe pagina’s 2018 verschillende perspectieven van rechtvaardigheid aan de orde te stellen. In deze bijdrage gaat het over het natuurrechtelijk perspectief van Thomas van Aquino.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
maart 2018
AA20180188

Doorbraak van aansprakelijkheid en onderkapitalisatie bij het gebruik van special purpose vehicles

S.M. Bartman

Hoge Raad 24 maart 2017, nr. 15/05766, ECLI:NL:HR:2017:484 (Hanzevast/G4 Beheer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2018
AA20180235

Het ontstaansmoment van een vordering bij ‘onderhanden werk’

W.H. van Boom

Hoge Raad 17 november 2017, nr. 16/03561, ECLI:NL:HR:2017:2901, RvdW 2017/1196 (Famed BV/Kreikamp q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2018
AA20180230

Hoera, een lijstje! Over bronvermelden

M.V.R. Snel

Post thumbnail

Juridische stukken staan doorgaans bol van de bronvermeldingen, maar van een onder rechtswetenschappers gedeelde citatiecultuur lijkt geen sprake te zijn. Wanneer moet je wel en wanneer geen bronvermelding opnemen? Welke bronnen moet je vermelden? En welke informatie moet je daarbij opnemen?

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2018
AA20180254

Pluraliteit van schuldeisers als voorwaarde voor de faillietverklaring

E. de Kloe

Post thumbnail

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is een voorwaarde voor de faillietverklaring dat sprake is van pluraliteit van schuldeisers. In maart 2017 heeft de Hoge Raad het pluraliteitsvereiste opnieuw bevestigd. In deze bijdrage wordt een overzicht van het pluraliteitsvereiste gegeven en wordt de vraag beantwoord of het pluraliteitsvereiste afgeschaft of genuanceerd moet worden.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2018
AA20180204

Rechtseenheid en de tenuitvoerlegging van het Unierecht door de nationale rechter in een geïntegreerde rechtsorde

S. Haket

Dit artikel onderzoekt welke eisen het Unierecht stelt aan de tenuitvoerlegging van dat recht door de nationale rechter. Wat zegt dit over de betekenis van rechtseenheid, en hoe wordt dit nagestreefd, in het Unierecht? Soms getuigen de vereisten van het geloof dat rechtseenheid enkel door uniformiteit kan worden bereikt, soms is juist een compromis noodzakelijk.

Rode draad | Rechtseenheid
maart 2018
AA20180245

Uitgesproken klare taal bij de napperon-rechter

J.H. Janssen

Post thumbnail

Klare taal, klare taal, klare taal, galmt het door rechterlijk Nederland. Het idee dat de rechtspraak duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker moet is niet meer te stoppen. En de –  bijna honderdjarige – geeft het goede voorbeeld, aldus Jacco Janssen in deze amuse.

Opinie | Amuse
maart 2018
AA20180190

Van rechtsstaat naar politiestaat

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft over het denken over de rechtsstaat in de VS, Frankrijk, Duitsland en ons eigen land.

Opinie | Column
maart 2018
AA20180203

Veehouderij en wonen, een gezonde combinatie? Over de rol van endotoxinen bij planologische besluitvorming

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3435, zaaknr. 201703581/1/R2

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2018
AA20180239

Wie zijn er betrokken bij en verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van een deskundigenrapport?

R.W.M. Giard

Post thumbnail

Is een deskundige slechts een solist die gevraagd wordt voor een bepaalde taak, een huurling die komt en weer gaat? Nader beschouwd, opereert iedere expert binnen een geformaliseerd sociaal systeem – de juridische procedure – waaraan procespartijen, hun rechtsvertegenwoordigers en de rechter participeren. Iedere expert behoort bovendien tot een bepaalde beroepsgroep. Het deskundigenrapport vervult een essentiële rol bij het proces van waarheidsvinding. Maar wie dragen welke verantwoordelijkheid voor dit systeem en wie waarborgen de juistheid van de aanpak van het deskundigenonderzoek en de betrouwbaarheid van het rapport? Een breder gedragen verantwoordelijkheid en vooral professionelere aanpak van het deskundigenbericht is hier hard nodig.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2018
AA20180216