Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201503


Maandblad maart 2015

Ars Aequi maart 2015

Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht. Een nieuw hoofdstuk: de richtlijn consumentenkoop

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 3 oktober 2013, C-32/12, ECLI:EU:C:2013:637 (Soledad Duarte Hueros/Autociba SA en Automóviles Citroën España SA)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2015
AA20150222

‘Artikel nul’: een algemene bepaling over rechtsstaat, democratie en grondrechten in de Grondwet?

M. Adams, G.J. Leenknegt

Post thumbnail Dit voorjaar zal de regering voorstellen een algemene bepaling toe te voegen aan de Grondwet, inhoudende dat de Grondwet de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten waarborgt. De auteurs menen dat de voorgestelde bepaling in normatieve zin niet veel toevoegt aan onze Grondwet; in een meer symbolische zin is de bepaling wel van belang. De genoemde waarden zouden daarom op een andere plek tot uitdrukking moeten komen: voorafgaand aan de gehele Grondwet – als preambule dus.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2015
AA20150207

Bekrachtiging van nietige erkenning

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 30 januari 2015, nr. 13/05570, ECLI:NL:HR:2015:179

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2015
AA20150215

Betaling in bitcoins: geld of ruilmiddel, betaling of inbetalinggeving?

W.A.K. Rank

Post thumbnail In deze verdiepende bijdrage staat centraal de vraag of bitcoins kwalificeren als geld. Aan de hand van de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 14 mei 2014 worden de voorwaarden voor een kwalificatie als geld besproken. Voorts wordt ingegaan op de plaats van de bitcoin in het huidige BW. Tot slot komen enkele toezichtrechtelijke aspecten aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2015
AA20150177

De bescherming van terugkerende veroordeelden als mensenrechtelijke positieve verplichting

F.P. Ölçer

Post thumbnail

Heeft de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid tot bescherming van terugkerende veroordeelden, ofwel personen die na tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf weer terugkeren in een samenleving? In dit artikel wordt gezocht naar een antwoord op deze vraag in de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over zogeheten positieve verplichtingen tot bescherming van personen die om verschillende redenen kunnen worden geacht bloot te staan aan risico’s.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2015
AA20150202

De Erin Schulte

R. Zwitser

De uitspraak inzake de Erin Schulte laat zien hoe de organisatie van de internationale stroom van grondstoffen juridisch gestalte krijgt. Het toont hoe complex deze organisatie is en waar het fout kan gaan. Opvallend zijn de verschillen tussen het Engels en het Nederlandse recht met betrekking tot de betalingsverplichting van de bank bij documentair krediet en de afleveringsverplichting van de zeevervoerder aan de houder van het cognossement. Dat geeft een onrustig gevoel. Het handelsrecht heeft harmonisatie nodig en het Engels recht geeft de toon aan. Hier ligt nog een mooie taak voor de rechtswetenschap.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2015
AA20150238

De geheime dienst: an offer you can’t refuse

B. van der Sloot

Post thumbnail Geheime diensten beschermen de burger tegen een gevaar waarvan zij zich vaak niet eens bewust zijn. Dat zij zich daarbij nauwelijks aan banden laten leggen bleek wel toen geheimen van het hoofdkwartier van de NSA naar buiten werden gebracht.

Blauwe pagina's | Bouwstenen van het recht
maart 2015
AA20150172

De modernisering van het arbitragerecht

K. Redeker-Gieteling

Op 1 januari 2015 is de Wet tot wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht in werking getreden. In deze bijdrage wordt kort uiteen gezet wat het doel is van de nieuwe Arbitragewet, hoe deze wet tot stand is gekomen en welke wijzigingen eruit voortvloeien.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2015
AA20150227

De voortdurende invloed van de Hoge Raad op het euthanasierecht

N. Rozemond

Post thumbnail

De rechtspraak van de Hoge Raad heeft het euthanasierecht in Nederland vormgegeven. De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) is de codificatie van deze rechtspraak en bij de uitleg van deze wet spelen de arresten van de Hoge Raad nog steeds een grote rol. Dat blijkt uit de recente zaak van Albert Heringa die zijn 99-jarige moeder hielp bij zelfdoding omdat hij meende dat zij niet door een arts kon worden geholpen. De arresten van de Hoge Raad bieden echter ruimte voor rechtsontwikkeling, zodat artsen ook in dit soort zaken straffeloos hulp bij zelfdoding kunnen verlenen.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
maart 2015
AA20150231

De zucht naar vrijheid

F.S. Bakker, M. Samadi

Ontsnapping uit de gevangenis is niet strafbaar. De redenen van de wetgever daarvoor zijn niet geheel duidelijk. Mogelijk speelt het nemo tenetur-beginsel een rol, of voldoen de andere maatregelen die genomen kunnen worden ten aanzien van een ontsnapte gevangene. Bovendien zou de natuurlijke neiging van de mens om te ontsnappen kunnen betekenen dat strafbaarstelling simpelweg niet zinvol is, en past het niet strafbaar stellen in de ultimum remedium-idee van het strafrecht.

Opinie | Redactioneel
maart 2015
AA20150171

Een spel van vraag en antwoord

S. Steneker

Post thumbnail

Een rechtsvraag kun je op twee manieren aan de Hoge Raad stellen: via een gewone (schijn)procedure, of via een prejudiciële procedure. Op beide routes naar Den Haag kom je obstakels tegen. Als je de vraag alleen maar stelt omdat je het antwoord wilt weten, lijkt een prejudiciële vraag de aangewezen weg.

Opinie | Amuse
maart 2015
AA20150174

Over modernisering, efficiëntie en wraking

W.N. Ferdinandusse

Post thumbnail

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering is een welkom en belangrijk project. De huidige stand van zaken in de overbelaste strafrechtspleging noopt tot het maken van scherpe keuzes. De discussiestukken die de basis vormen voor de modernisering bieden daarvoor tal van aanknopingspunten. Op onderdelen, zoals de wrakingsprocedure, is het wenselijk de analyse te verdiepen en aan te scherpen.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2015
AA20150186

Redding en sanering: monomaan of modern paradigma?

Over de pre-pack en dergelijke

P.J. Frölich

Post thumbnail Brussel kondigt een nieuwe reddings- en saneringscultuur aan om bedrijven in nood te helpen reorganiseren en zo Europa uit het slop te trekken. Onze minister ontwikkelt een variant op de Engelse pre-pack, die de doorstart van insolvente ondernemingen vergemakkelijkt. Dit zijn symptomen van een paradigmawisseling, waarbij rechten van schuldeisers worden gerelativeerd om ruimte te maken voor reddingsoperaties. Is deze tendens wenselijk en passend bij een modern insolventierecht? Of verraadt zij een verkeerde fixatie op doorstarten?

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2015
AA20150192

Smoke Gets In Your Eyes

V. Mak

In het touwtrekken tussen de tabaksindustrie en de Amerikaanse overheid over het plaatsen van afschrikwekkende afbeeldingen op sigarettenpakjes is het – zeker voor Nederlanders en andere Europeanen – opmerkelijk dat het Amerikaanse recht zaken afdoet op basis van het recht op de vrijheid van meningsuiting.

Opinie | Column
maart 2015
AA20150206

Zes is zes komma nul; toch geslaagd voor de rekentoets?

L.J.A. Damen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 24 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3122, nr. 13-5699 WSF-V

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2015
AA20150219

Zomertijd

E.H. Hondius

Eind maart gaat de zomertijd weer in. Over de rompslomp en de regels die daarmee gemoeid zijn schrijft Ewoud Hondius.

Opinie | Column
maart 2015
AA20150191