Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner OSR
Banner Pels Rijcken
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner OSR

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201303


Maandblad maart 2013

Ars Aequi maart 2013

Case C-124-10P EDF v COMMISSION: Putting the market investor test to the test?

L. Hancher

Post thumbnail The EDF case is of key importance for European state aid analysis in general and for the application of the so-called market investor principle in particular. In a modern economy the State assumes a variety of roles such as tax authority, shareholder, ultimate guarantor that certain public services are provided. The state also acts as quasi-financial or investment institution as a regulator of economic and social activity. Generally, state aid analysis is only concerned with the effects of a state measure – not the form of the measure nor indeed the overall objective of state intervention in the economy. The EDF case is important because it clarifies the relationship between the key concepts of form and effects in State aid analysis and gives guidance to the Commission on the type of analysis that needs to be performed on State measures, such as tax measures used to pursue certain objectives, before concluding that they can be considered ‘State aid’ within the meaning of Article 107(1) TFEU. This article argues that the EDF ruling injects a welcome dose of realism into State aid analysis at a time in which it is arguably becoming more difficult to pin down which of its many hats the State is wearing. 

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2013
AA20130201

De eeuwige lamp van Oldenzijl

E. Koops

Post thumbnail In Zwitserland doet men na 700 jaar het licht uit, maar in Nederland brandt de lamp van de oude zakelijke rechten op sommige plaatsen lustig. Ze overleefden de Bataafse Staatsregeling en de invoering van het oude en nieuwe BW. Voor hoe lang nog, vraagt Koops zich af. En: moet dat soort rechten misschien als erfgoed worden gekoesterd?

Opinie | Amuse
maart 2013
AA20130184

De overdracht van een aandeel in strijd met een blokkeringsregeling

T.D.J. Oosterink

Post thumbnail De overdracht van een aandeel in strijd met een blokkeringsregeling is ongeldig. De vraag hoe deze ongeldigheid dogmatisch moet worden verklaard, wordt in de literatuur verschillend beantwoord. De enige juiste verklaring volgt uit de aard van het aandeel zelf.

Verdieping | Studentartikel
maart 2013
AA20130187

Een Tilburgse observatie van een Tilburgse observatie

T. Kooijmans

Hoge Raad 13 november 2012, nr. 10/02916, ECLI:NL:HR:2012:BW9338, LJN: BW9338

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2013
AA20130222

Enkele historisch-vergelijkende beschouwingen over de grondslagen van de zaakwaarneming

C.J.H. Jansen

Post thumbnail

In deze bijdrage aan de Rode draad ‘Historische wortels van het recht’ gaat Corjo Jansen in op de geschiedenis, het nut en de noodzaak van zaakwaarneming.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
maart 2013
AA20130235

Gerechtigheid in het contractenrecht

J.J. Valk, D.J. Verhey

Het Nederlandse contractenrecht kent tal van wettelijke beschermingsbepalingen. Waarin kan de rechtvaardiging van deze bepalingen worden gevonden? De aard van het contractenrecht dwingt ons telkens te onderzoeken of de gevolgen van deze beschermingsbepalingen ten gunste van de ene partij gerechtvaardigd kunnen worden tegenover de wederpartij. Bij nadere analyse blijkt voor de bescherming in het kader van de overeenkomst van personenvervoer niet vanzelfsprekend een rechtvaardiging voor handen te zijn.

Opinie | Redactioneel
maart 2013
AA20130181

Gezonken golfballen

J.E. Jansen

Wie is de eigenaar van golfballen die in het water zijn beland bij een potje golf? Mogen ze door eenieder worden opgedoken en verkocht? Jelle Jansen gaat hierop in in zijn column ‘Gezonken golfballen’.

Opinie | Column
maart 2013
AA20130208

Navorderingsarrest

A.O. Lubbers

Hoge Raad 21 december 2012, nr. 11/04564, ECLI:NL:HR:2012:BY6916, LJN: BY6916

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2013
AA20130219

Onderzoeksbevoegdheden ter voorkoming van terroristische aanslagen: de pro’s en contra’s van het Amerikaanse antiterrorismebeleid

M.F.H. Hirsch Ballin

Post thumbnail De bestrijding van terrorisme heeft in het laatste decennium van de vorige eeuw het strafrechtelijk opsporingsonderzoek veranderd. Het proefschrift van Marianne Hirsch Ballin brengt in beeld hoe Nederlandse en Amerikaanse antiterrorismemaatregelen zich verhouden tot de fundamentele rechten en beginselen die in het strafrechtelijk onderzoek en het strafproces dienen te worden gewaarborgd. In dit artikel licht zij toe welke onderzoeksbevoegdheden ter voorkoming van terroristische misdrijven aan de Amerikaanse autoriteiten ter beschikking staan. Vervolgens geeft zij aan hoe de Verenigde Staten zowel in positieve als negatieve zin als voorbeeld kunnen dienen voor reflectie op ons eigen systeem van opsporing van terroristische misdrijven.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2013
AA20130247

Problemen met renteswaps in Schotland

Professor in eigen zaak. Chris Veraart over liefde, seks en recht

L. van den Berge, J.J. Valk

Post thumbnail In het boek Valse Zeden, dat oorspronkelijk verscheen in 1997, doet advocaat Chris Veraart op indringende wijze verslag van de weerloosheid die volgens hem vaak het deel is van iemand die valselijk wordt beschuldigd van een zedenmisdrijf. In zijn nawoord bij de onlangs verschenen vierde druk van Valse Zeden stelt Veraart dat zijn kritiek actueler is dan ooit. Zo signaleert hij een nieuw strafrechtelijk discours van louter ‘crime control’, waarbij slachtofferschap haast tot een cultus wordt verheven. Geprikkeld door Veraarts harde kritiek ondervroeg de redactie van Ars Aequi hem over de sociale advocatuur, juridisering, de dubbelzinnigheid van de seksuele moraal en de koers van het huidige strafrecht.

Perspectief | Interview
maart 2013
AA20130242

Rwanda’s Gacaca Courts: How to Deal with Widespread and Massive Crimes

E.B. Mbembe

Post thumbnail In de lente van 1994 woedde in Rwanda een vreselijke genocide, waarbij in een aantal maanden van chaos en geweld ongeveer een miljoen Tutsi’s werden vermoord. Als onmiddellijk gevolg van de slachting beschikte Rwanda na deze slachting niet langer over een goed functionerend overheidsapparaat. Toch slaagde men er uiteindelijk in om binnen enkele jaren een kleine twee miljoen zaken te behandelen, zodat aan de slachtoffers toch nog enig recht kon worden gedaan. Volksrechtbanken speelden hierbij een belangrijke rol. Over deze zogenoemde gacaca courts schrijft Elvis Binda Mbembe.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2013
AA20130198

Sociale rechtvaardigheid: de bijdrage van het privaatrecht

E.H. Hondius

Kinderarbeid in India, de Spaanse tomatenpluk door illegalen uit Afrika, de vervaardiging van onder­delen van iPhones in China – het zijn even zovele vormen van onmaatschappelijk ondernemen. Valt daar – behalve via het publiekrecht – privaatrechtelijk iets aan te doen? Op deze vraag gaat Ewoud Hondius in in zijn column van deze maand.

Opinie | Column
maart 2013
AA20130197

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire

J.H.A. Lokin

Post thumbnail

In deze aflevering van de rubriek ‘Bijzondere boeken’ schrijft Jan Lokin over zijn favoriete boek The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, een 3.000 pagina’s dik, gedegen geschiedwerk waarin Edward Gibbon in prachtig proza een beeld schetst van de bijna anderhalf milennium durende teloorgang van het Romeinse Rijk.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
maart 2013
AA20130182

Van oude dingen die maar niet voorbij willen gaan

H. Willems

Het voor de poorten van het Staatsblad wegslepen door de minister van Justitie van het nieuwe recht inzake de personenvennootschap, noopt tot kennisneming van bijna 200 jaar oude wetgeving en van soms meer dan 100 jaar oude, soms lastig vindbare en soms onnavolgbare rechtspraak.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2013
AA20130209

Wet tot aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

S.S. Arendse

Op 1 april 2013 treedt de Wet van 15 november 2012 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring (Stb. 2012, 572) in werking. Deze Wet aanpassing verjaringsregeling 2012 heft de verjaringstermijnen op voor ernstige misdrijven, waaronder ernstige zedenmisdrijven gepleegd tegen kinderen. In dit artikel zal eerst kort de tot 1 april 2013 geldende verjaringsregeling worden beschreven. Vervolgens wordt een korte schets gegeven van de voorgeschiedenis van de nieuwe wet. Daarna volgt een beschrijving van de wijzigingen die per 1 april 2013 in werking zijn getreden. Er zal, tot slot, afzonderlijk worden ingegaan op het overgangsrecht. 

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2013
AA20130230