Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Hoge Raad
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Raad van State
Banner Hoge Raad
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Raad van State

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201702


Maandblad februari 2017

Ars Aequi februari 2017

Absoluut ondeugdelijke poging gerelativeerd

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 6 december 2016, nr. 16/00743, ECLI:NL:HR:2016:2761

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2017
AA20170126

Afwijkend recht in Nederland

H.G. Hoogers

Post thumbnail

Sinds 10 oktober 2010 vormen Bonaire, Sint Eustatius en Saba samen een deel van Nederland. Vanwege de in veel opzichten afwijkende positie van deze eilanden van de rest van Nederland is in artikel 1 lid 2 van het Statuut een tijdelijke bepaling opgenomen die het mogelijk maakt dat de wetgever voor deze eilanden, binnen de grenzen van de Grondwet, afwijkende regels stelt. Artikel 132a lid 3 van de Grondwet beoogt een definitieve regeling voor deze afwijkingsbevoegdheid te scheppen.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
februari 2017
AA20170084

Concern governance en de rol van de COR

S.M. Bartman

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3966, nr. 200.192.987/01 OK (COR NS/NS Groep NV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2017
AA20170113

Daiichi: het Hof van Justitie als hoogste Europese IE-rechter

Th.C.J.A. van Engelen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 18 juli 2013, C-414/11, ECLI:EU:C:2013:520 (Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis/DEMO)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2017
AA20170132

De advocaat en zijn noten: consumptie, product en wapen. Een triptiek

B.T.M. van der Wiel

Post thumbnail

Op vrijdag 17 juni 2016 vond in Leiden een symposium plaats ter gelegenheid van de driehonderdste NJ-noot van professor Snijders. Bij die gelegenheid heb ik het fenomeen annotatie vanuit het perspectief van de advocatuur belicht in een triptiek. Hieronder volgt een schriftelijke uitwerking daarvan. Allereerst aandacht voor de advocaat als lezer van noten, ten tweede voor de advocaat als producent van noten, en ten slotte voor de advocaat als gebruiker van noten als wapen in de rechtszaal.

Perspectief | Reeks ´De waarde van de annotatie´
februari 2017
AA20170152

De ledigheid van de publieke taak

J.A.F. Peters

Post thumbnail

In het bestuursrecht wordt vaak gesproken over de publieke taak. Vraag is echter welke betekenis en werking van dit begrip uitgaan in het licht van de duiding en de normering van bestuursrechtelijk relevant handelen.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2017
AA20170104

De Reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin

H.T.M. Kloosterhuis

Deze maand schrijft Harm Kloosterhuis in zijn column 'Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie' over de reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin.

Opinie | Column
februari 2017
AA20170103

Een nieuwe loot aan de stam: de strafbaarstelling van eenvoudig witwassen

S.S. Arendse

Op 1 januari 2017 zijn de nieuwe artikelen 420bis.1 en 420quater.1 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) in werking getreden. In deze artikelen wordt het zogenoemde ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ strafbaar gesteld. De aanleiding voor deze nieuwe witwasbepalingen vormde de jurisprudentie van de Hoge Raad waarin een ‘kwalificatie-uitsluitingsgrond’ bij het witwassen van uit eigen misdrijf verkregen voorwerpen werd geïntroduceerd. In deze bijdrage wordt onder andere ingegaan op de betreffende jurisprudentie en de inhoud van de bepalingen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2017
AA20170139

Het boekje te buiten

L. Noyon, L.S.A. Trapman

Op 1 november jongstleden casseerde de Hoge Raad een arrest van het Amsterdamse gerechtshof waarin de ‘dynamische verkeerscontrole’ onrechtmatig was bevonden (ECLI:NL:HR:2016:2454). De Hoge Raad vond, anders dan het hof, dat in onderhavige zaak geen sprake was van détournement de pouvoir. Het arrest stelt om meerdere redenen teleur.

Opinie | Redactioneel
februari 2017
AA20170083

Het Convenant civiel effect 2016: leidt meer uniformiteit tot meer academische kwaliteit?

M.T.A.B. Laemers

Post thumbnail

In maart 2016 sloten de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten en alle juridische faculteiten in Nederland een convenant over de eisen voor het civiel effect. De programma’s van de juridische opleidingen moeten uiterlijk met ingang van academisch jaar 2017-2018 daaraan zijn aangepast. De vraag is of het convenant grote gevolgen gaat hebben voor de praktijk en voor de kwaliteit van de juridische opleidingen.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2017
AA20170155

Het gezag van de ongehuwde vader bezien vanuit een nationaal en Europees perspectief

C.G. Jeppesen de Boer

Post thumbnail

Welke positie heeft de ongehuwde vader? Zijn positie is aan de orde gesteld door Tweede Kamerlid Vera Bergkamp van D66. Zij vindt dat het voor ongehuwde vaders makkelijker moet worden om na erkenning gezag over hun kinderen te krijgen. Een initiatiefwetsvoorstel met toelichting is gepubliceerd op de website van D66. Volgens dit voorstel krijgt de ongehuwde vader die het kind erkent automatisch gezag, behoudens enkele uitzonderingen; onder andere in de situatie waar de ouders het eens zijn en verklaren dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend. Ook de Staatscommissie Herijking Ouderschap heeft zich gebogen over het onderwerp en stelt voor dat met de aanvaarding van ouderschap door de ongehuwde vader het gezamenlijk ouderlijk gezag ook meteen geregeld wordt. Naar huidig Nederlands recht krijgt de ongehuwde vader geen automatisch gezag na erkenning, in tegenstelling tot de vader die een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder heeft. In deze bijdrage wordt de positie van de ongehuwde vader met betrekking tot het gezamenlijk ouderlijk gezag behandeld in een Nederlands en Europees perspectief.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2017
AA20170089

Judge Weinstein en de class action

E.H. Hondius

In deze column besteedt Ewoud Hondius aandacht aan de 95-jarige Judge Weinstein en zijn specialisme, de class action.

Opinie | Column
februari 2017
AA20170096

Levenslang in de ban?

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 5 juli 2016, nr. 15/00402, ECLI:NL:HR:2016:1325

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2017
AA20170119

Schengen en Europese integratie

De ruimte zonder binnengrenzen onder druk

G.N. Cornelisse, D. Singels

Post thumbnail

Deze bijdrage schenkt aandacht aan de herinvoering van grenscontroles binnen het Schengengebied als reactie op de komst van een groot aantal migranten in het najaar van 2015. Deze nog steeds voortdurende grenscontroles worden belicht vanuit het perspectief van het Europese recht en betoogd wordt dat de wijze waarop de lidstaten en de Europese Unie vandaag de dag vorm geven aan de ruimte zonder binnengrenzen gezien kan worden als een lakmoesproef voor Europese politieke integratie.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
februari 2017
AA20170144

Stemmende rechters

J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Meervoudige rechterlijke colleges beslissen – net als parlementen - bij meerderheid van stemmen. Anders dan bij parlementaire besluitvorming, wijkt het recht zelden af van de meerderheidsbesluitvormingsregel. De vraag is of besluitvorming bij meerderheid wel zo vanzelfsprekend is voor rechters. Is dat niet zo, dan rijst de vraag of niet vaker van die regel zou moeten worden afgeweken.

Opinie | Amuse
februari 2017
AA20170086

Wat weet mijn auto nog meer?

Juridische bescherming 'by design' in tijden van het Internet van de Dingen

M. Hildebrandt

Post thumbnail

Deze bijdrage gaat in op de datastromen die vrijkomen bij de introductie van ‘connected and autonomous driving’ en onderzoekt de mogelijke implicaties van technieken als machinaal leren voor fundamentele rechten zoals privacy en gegevensbescherming, alsmede een aantal grondbeginselen van het recht, met name proportionaliteit, transparantie, en de mogelijkheid zich te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2017
AA20170097