Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner KokxDeVoogd
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner Maverick
Banner KokxDeVoogd
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202301


Maandblad januari 2023

Ars Aequi januari 2023

Gezichtsherkenningstechnologie in de opsporing: tijd voor onafhankelijk toezicht?

W.Y. Hu, M.W. Kouwenberg

Gezichtsherkenningssoftware zoals Clearview AI biedt mogelijkheden voor opsporingsautoriteiten, bijvoorbeeld doordat het identificatie van verdachten eenvoudiger maakt. Vanuit privacyoogpunt is de inzet van dergelijke technologie echter niet zonder bezwaren. Tegelijkertijd is het toezicht op gegevensverwerking door de politie beperkt. Daarom pleiten de auteurs voor een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op onder andere deze, voor burgers potentieel ingrijpende, wijze van gegevensverwerking.

Opinie | Redactioneel
januari 2023
AA20230003

Wetgever, literatuur en rechtspraktijk: spreek niet meer van faillissementsfraude, maar van insolventiefraude!

A. Karapetian, R.E. de Vries

Post thumbnail In de eerste aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Liever kwijt dan rijk’ roepen Arpi Karapetian & Robin de Vries de wetgever, auteurs en rechtspraktijk op om voortaan niet meer te spreken van faillissementsfraude, maar van insolventiefraude.

Blauwe pagina's | Liever kwijt dan rijk
januari 2023
AA20230004

Zwevende zetels

G. van Solinge

Post thumbnail In het digitale tijdperk zullen ondernemingen steeds vaker volledig virtueel zijn. Betekent het ontbreken van een fysieke vestiging dat ook een juridische woonplaats niet langer nodig is? Onlangs heeft de Europese Commissie dit proefballonnetje opgelaten. Deze amuse gaat over de internationaal¬privaatrechtelijke vragen die hierbij opkomen. Hoe moet worden vastgesteld welk recht van toepassing is op een rechtspersoon die ‘in the cloud’ woont? En welke rechter is bevoegd te oordelen over geschillen omtrent rechtspersonen met een zwevende zetel?

Opinie | Amuse
januari 2023
AA20230006

Doorgiften van persoonsgegevens naar de VS post-Schrems: een empirisch onderzoek naar bedrijven die ook maar wat doen

E. de Graaff, G.J. Ritsema van Eck

Post thumbnail De Schrems-uitspraken van het Europese Hof hebben de trans-Atlantische overdracht van persoonsgegevens aanzienlijk lastiger gemaakt. Tenminste, dat is de theorie. Maar houden bedrijven zich ook in de praktijk aan het nieuwe en zeer strenge reguleringskader? In dit artikel presenteren we een verkennend empirisch onderzoek naar die vraag. Het voorlopige antwoord: de meeste bedrijven weten niet eens dat het reguleringskader bestaat.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2023
AA20230009

De invloed van de Data Act op de verschuivende balans tussen gegevensbescherming en het vrije verkeer van data

P.T.J. Wolters

Post thumbnail De Data Act leidt op zichzelf niet tot een duidelijke versterking van het vrije verkeer van data. Zij creëert net als de Data Governance Act vooral kaders. De verplichtingen om deze kaders te gebruiken, zijn relatief beperkt. De Data Act creëert daarom vooral een brede basis waarop andere instrumenten kunnen voortbouwen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2023
AA20230025

De aanpak van SLAPPs in het procesrecht: effectieve regeling of symboolwetgeving?

T. Hartlief

Post thumbnail In het actuele, soms giftige klimaat worden journalisten en activisten niet alleen geconfronteerd met geweld, bedreigingen of stalking maar ook met juridisch geweld: Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs). De Europese Commissie kiest voor anti-SLAPP-wetgeving die inzet op vroegtijdige niet-ontvankelijkverklaring en een pittige kostenveroordeling voor eiser. Gaat dit goedbedoelde voorstel SLAPPs effectief aanpakken of is sprake van symboolwetgeving? In deze bijdrage zet de combinatie van beperkte meerwaarde voor de doelwitten van kwaadwillende klagers én mogelijke nadelige consequenties voor serieuze eisers de toon.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2023
AA20230018

De fiscale positie van de aanmerkelijkbelanghouder onder vuur

I.J.F.A. van Vijfeijken

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de vermogensverdeling in Nederland erg scheef is. De grootste vermogens zijn in handen van aanmerkelijkbelanghouders. Omdat zij verschillende fiscale voordelen genieten, liggen deze voordelen nu onder een vergrootglas. Vanuit verschillende gremia zijn voorstellen gedaan die de fiscale voordelen voor aanmerkelijkbelanghouders beperken. In deze bijdrage worden deze voorstellen geïnventariseerd en geëvalueerd.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2023
AA20230036

Laten we ons bevrijden van geitenpaadjes in wetten en regels

L.A.G.M. van der Geld

Burgers belopen soms (fiscale) geitenpaadjes, en dat wil de overheid aanpakken, maar de overheid mag van Lucienne van der Geld wat dat betreft eerst zelf het goede voorbeeld geven.

Opinie | Column
januari 2023
AA20230035

Voorhuwelijks nihilbeding inzake partneralimentatie blijft nietig

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 25 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1724 Cassatie in het belang der wet. Alimentatie gewezen echtgenoten. Valt vóór het huwelijk tussen aanstaande echtgenoten gesloten nihilbeding inzake partneralimentatie onder de reikwijdte van de nietigheidsbepaling van artikel 1:400 lid 2 BW? Toepasselijkheid uitzonderingsbepaling artikel 1:158 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2023
AA20230042

Wat is ‘evident onredelijk’? Het toetsen van de uitkomst van herzieningsverzoeken door de bestuursrechter

A.T. Marseille

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 14 juni 2022, ECLI:NL:CBB:2022:301

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2023
AA20230047

Woord vooraf

D.A. Groenewoud, B. Groothoff, M.W. Kouwenberg, E.E. Maathuis

Post thumbnail In 2023 staat de Rode Draad in het thema van ‘Snijvlakken & Kruisbestuivingen’ en bevat een reeks artikelen van auteurs die zich begeven op het snijvlak van verschillende rechtsgebieden. Zij laten zien hoe deze rechtsgebieden elkaar in positieve zin beïnvloeden, of juist hoe uitgangspunten van de betreffende rechtsgebieden zozeer uiteenlopen dat van harmonieus samengaan geen sprake (b)lijkt te zijn.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
januari 2023
AA20230054

De notaris en witwassen

B. Snijder-Kuipers

Post thumbnail De notaris heeft een belangrijke functie in het maatschappelijk verkeer. In de eerste plaats is de notaris ambtenaar en moet uit dien hoofde onder meer het algemeen belang bewaken. Daarnaast is de notaris ondernemer, die een bedrijf winst moet laten maken. Hier is nog een taak bijgekomen, namelijk de maatschappelijke taak een rol te vervullen in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Deze laatste taak wordt binnenkort verder uitgebreid als het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt aangenomen.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
januari 2023
AA20230055

Recht is Rond (V)

J.W.A. Rheinfeld, B.M.E.M. Schols

Het jaar beginnen met goede voornemens? Welnee! Prof & Prof leggen uit hoe lummelen kan leiden tot minder stress en meer succes.

Perspectief | Column
januari 2023
AA20230061

Inleiding mbo-recht: een aanzet tot verdieping

J.S. Buiting

Post thumbnail In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) studeren meer dan 500.000 studenten aan 61 mbo-instellingen. Het recht dat op deze studenten en instellingen van toepassing is wordt weinig bestudeerd en is erg complex. Zo raakt het aan de vrijheid van onderwijs zoals geregeld in artikel 23 van de Grondwet, zijn er onder meer regels gesteld over governance, bekostiging en kwaliteitsborging en vloeit de rechtspositie van de student hieruit voort. In deze bijdrage worden de belangrijkste elementen van het mbo-recht belicht.

Perspectief | Uitgelegd
januari 2023
AA20230062

Juristen bij de Rijksoverheid: de pioniers van het recht

M. Cupido, P.M. Schuyt

De Rijksoverheid is relatief onbekend als werkgever voor juristen. In deze perspectiefbijdrage identificeren de auteurs drie kenmerkende eigenschappen van het juridisch werk bij de Rijksoverheid. Het werk is creatief en interdisciplinair van aard en is gericht op de publieke zaak. De auteurs houden een pleidooi voor werken bij het Rijk – een arbeidsmarktperspectief voor de huidige en toekomstige juristen – dat minstens zo interessant en uitdagend kan zijn als de bij studenten veel bekendere klassieke togaberoepen.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2023
AA20230068

Rechtspluralisme in het Romeinse Rijk

Q. Mauer

Op 3 mei 2022 promoveerde Quintijn Mauer aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Application, Adaptation and Rejection The strategies of Roman jurists in responsa concerning Greek documents. Promotor was prof.mr. E. Koops; dr. F.A.J. Hoogendijk was copromotor.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2023
AA20230072