Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201801


Maandblad januari 2018

Ars Aequi januari 2018

Arbitrage en de ‘Mona Lisa van Oostenrijk’

P.L.F. Ribbers

Post thumbnail

In 2018 is het twintig jaar geleden dat de Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Ar zijn geformuleerd. De principes beogen bij te dragen aan het identificeren van door de nazi’s geroofde kunst en het opsporen van hun oorspronkelijke eigenaar. Hierbij roepen zij op tot geschillenbeslechting buiten de overheidsrechter om. Aan de hand van de Altmann-arbitrage wordt bekeken welke voordelen arbitrage vooroorlogse eigenaren zou kunnen bieden.

Opinie | Amuse
januari 2018
AA20180006

Bekendmaking van berispingen en boetes in het BIG-register beschouwd

J.R. Duin, S.N.P. Wiznitzer

Sinds 2012 worden in het BIG-register boetes en berispingen openbaar gemaakt. Op deze beslissing is kritiek geleverd, maar er zijn ook voorstanders te vinden. Een belangrijk punt in het debat lijkt te worden vergeten. Draagt de openbaarmaking van boetes en berispingen namelijk wel bij aan de doelen van het tuchtrecht?

Opinie | Redactioneel
januari 2018
AA20180003

De deskundigenparadox: een schijnbare tegenstelling

R.A. Hoving

De deskundigenparadox is het probleem dat rechters deskundigenbewijs moeten beoordelen, terwijl ze zelf weinig kennis hebben over het onderwerp waarover de deskundige informatie geeft. Dit probleem is niet onoverkomelijk. Door kritische vragen te stellen kan de rechter proberen om zich zelfstandig een rationeel oordeel te vormen over het deskundigenbewijs.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2018
AA20180086

De ontbinding ontleed

Over de betekenis van de verplichte Kamerontbinding van art. 137 Gw in de huidige grondwetspraktijk

R.J.B. Schutgens

Afdeling advisering van de Raad van State 29 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 32334, 11.
Uw annotator staatsrecht neemt ditmaal de vrijheid om geen jurisprudentie te annoteren, maar een zeer interessant advies dat de Afdeling Advisering van de Raad van State uitbracht over de correcte toepassing van de herzieningsprocedure voor de Grondwet. De Tweede Kamer vroeg de Afdeling om dit advies in het kader van de behandeling van het ‘voorstel-Halsema’ dat strekte tot wijziging van artikel 120 Gw.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2018
AA20180059

De rol van het recht in het vestigingsklimaat

M. Faure

Post thumbnail

In toenemende mate wordt er, mede in het licht van Brexit, van uitgegaan dat de overgebleven EU-lidstaten in een concurrentieslag zullen treden om uit het Verenigd Koninkrijk vertrekkende bedrijven met gunstige rechtsregels aan zich te binden. Minder duidelijk is echter of bedrijven op basis van verschillen in rechtsregels ook daadwerkelijk zullen verhuizen. In de rechtseconomische literatuur is aan deze vraag heel wat aandacht besteed. Naast theoretische studies is ook empirisch onderzocht in welke mate verschillen in rechtsregels in de praktijk een invloed uitoefenen op de vestigingsbeslissing van bedrijven. Deze bijdrage biedt een kritisch overzicht van lessen die uit deze rechtseconomische literatuur kunnen worden getrokken aangaande de rol van het recht in het vestigingsklimaat.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2018
AA20180009

Eendaadse samenloop en voortgezette handeling

J.M. ten Voorde

Hoge Raad 20 juni 2017, nr. 15/03725, ECLI:NL:HR:2017:1111; Hoge Raad 20 juni 2017, nr. 15/04324, ECLI:NL:HR:2017:1112; Hoge Raad 20 juni 2017, nr. 15/05968, ECLI:NL:HR:2017:1113; Hoge Raad 20 juni 2017, nr. 16/02956, ECLI:NL:HR:2017:1114; Hoge Raad 20 juni 2017, nr. 16/01173, ECLI:NL:HR:2017:1115

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2018
AA20180067

Erasmianen plaveien weg naar verenigd Europa

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft in zijn column over de nadelen, maar vooral ook de voordelen van Erasmus, het inmiddels 30 jaar oude Europese uitwisselingsprogramma voor studenten.

Opinie | Column
januari 2018
AA20180019

Het genderneutrale staatshoofd

S. Steneker

"Als de ‘archaïsche aanhef’ boven rechterlijke en notariële grossen dan toch modern moet én de overheid zoveel mogelijk genderneutraal gaat werken, waarom dan niet ook een genderneutrale aanduiding van ons staatshoofd?" Sander Steneker houdt in zijn eerste column voor Ars Aequi een pleidooi voor genderneutrale aanduidingen.

Opinie | Column
januari 2018
AA20180027

Het goddelijke recht in het oude Griekenland

A. Lardinois

Post thumbnail

Voor de oude Grieken bestond een sterk verband tussen de menselijke wet en het recht van de goden. Verschillende godinnen droegen speciale zorg voor en waren vernoemd naar juridische begrippen, zoals Themis (‘Gewoonte’), Diké (‘Gerechtigheid’) en Eunomia (‘Goede Wetgeving’). In dit artikel wordt uitgelegd hoe het goddelijke recht via deze godinnen doorwerkte in de menselijke wetgeving in het oude Griekenland.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
januari 2018
AA20180004

Procedurele toetsing, het EHRM en rechtseenheid en diversiteit

L.M. Huijbers

Post thumbnail

Bij de beoordeling van materiële rechten richt het EHRM zich steeds vaker op de kwaliteit van de nationale besluitvormingsprocedure. Zo ook in de Garib-uitspraak tegen Nederland waarbij het oordeelde over de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Maar wat houdt deze ‘procedurele trend’ nou eigenlijk precies in? En, hoe verhoudt het zich tot de taakstelling van het EHRM om de EVRM-rechten te beschermen en de noodzaak van het respecteren van sommige verschillen tussen staten? Deze bijdrage gaat nader in op deze vragen.

Rode draad | Rechtseenheid
januari 2018
AA20180077

Rode draad ‘Rechtseenheid’

Woord vooraf

M.T. Beumers, J.R. Duin, J. van Mourik, L. Noyon, O. Oost, B.F.M. Vulto, S.N.P. Wiznitzer

Post thumbnail

Dit is het woord vooraf bij de Rode draad 'Rechtseenheid'.

Rode draad | Rechtseenheid
januari 2018
AA20180076

Van marginale rechterlijke toetsing naar toetsing op maat: einde van een geconditioneerde respons?

R. Ortlep, W.S. Zorg

Post thumbnail

Bij beleids- of beoordelingsvrijheid van het bestuursorgaan is doorgaans de geconditioneerde respons dat de bestuursrechter marginaal toetst. De doctrine lijkt zich evenwel steeds meer te ontwikkelen richting een toetsing op maat. Besproken wordt of van een dergelijke ontwikkeling sprake is en, zo ja, of zij van algemene aard is.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2018
AA20180020

Verbindend (vennootschaps)recht

B.F. Assink

Hoge Raad 22 september 2017, nr. 16/02960, ECLI:NL:HR:2017:2444, RvdW 2017/978, NJ 2017/395, m.nt. P. van Schilfgaarde, JOR 2017/285, m.nt. J.M. Blanco Fernández, Ondernemingsrecht 2017/149, m.nt. Chr.M. Stokkermans, JIN 2017/192 m.nt. M. Poelsema (Stichting Participanten Warmond/Lexence)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2018
AA20180043

Verhoogd opzet bij medeplegen?

Een rechtsvergelijkende analyse

M. Cupido

Post thumbnail

In het Nederlands recht bestaat onduidelijkheid over de opzeteisen van medeplegen voor delicten met een verhoogde opzetstandaard, zoals oogmerk. Moeten medeplegers zelf aan die hogere standaard voldoen, of volstaat dat zij voorwaardelijk opzet hebben op het verhoogde opzet van de pleger? In deze bijdrage wordt op basis van een rechtsvergelijkende analyse beargumenteerd dat het fair-labelling-beginsel vereist dat medeplegers (net als doen plegers en uitlokkers) de hoge opzeteisen van plegers delen, terwijl voor medeplichtigen een lagere voorwaardelijkopzetstandaard voldoende is.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2018
AA20180028